Õpilaste koolikohustuse mittetäitmine ja lastekaitsetöötajate võimalused nende toetamisel

Salami, Mouna (2020) Õpilaste koolikohustuse mittetäitmine ja lastekaitsetöötajate võimalused nende toetamisel. [thesis] [en] The students absences in compulsory education and opportunities for the child protection workers to support them.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (452kB)

Abstract

Lõputöö pealkiri: Õpilaste koolikohustuse mittetäitmine ja lastekaitsetöötajate võimalused nende toetamisel. Lõputöö koosneb 42 leheküljest: 45 kasutatud allikast, millest 1 on võõrkeelne. Koolikohustuse mittetäitmine on olenemata lõpetajate suurest arvust endiselt probleemiks. Teadaolevalt on põhihariduseta inimestel on raskem tööd leida, põhihariduseta inimesed teenivad keskmisest vähem palka ning madal haridustase on kuritegevuse riskiks. Seetõttu on väga oluline toetada kõiki õpilasi hariduse omandamisel. Kooli poolelijätmist mõjutavad sageli mitmed erinevad tegurid alustades kodust ja perekondlikest suhetest kuni suheteni koolis ja sõpradega. Kohalikes omavalitsustes tegeleb koolikohustust mittetäitvate õpilastega lastekaitsetöötaja, kelle ülesandeks on toetada noort kuni hariduse omandamiseni või kuni täisealiseks saamiseni. Erinevate osapoolte ehk võrgustiku koostöö noore toetamisel on väga oluline. Lõputöö eesmärk on välja selgitada põhikooli õpilaste põhjused koolikohustuse mittetäitmisel ja lastekaitsetöötajate nägemus võimalustest nende toetamisel haridustee jätkamiseks. Eesmärgi täitmiseks lähtus autor süsteemi teooriast ja võrgustikutööst, mis on olulised mõjutajad õpilase arengus ja üldises toimetulekus. Võrgustiku edukas koostöö on lastekaitsealaste probleemide lahendamisel võtmesõnaks ning seda tähtsustatakse üha enam. Uurimismeetodiks valis autor kvalitatiivse uurimismeetodi. Poolstruktureeritud intervjuud viidi läbi jaanuaris ja veebruaris 2020 aastal, intervjueeritavateks osutusid 6 lastekaitsetöötajat Tallinna erinevatest linnaosadest. Uuringu analüüsist selgus, et koolikohustuse mittetäitmise põhjuseid on väga mitmeid. Väga olulist rolli mängivad kodune keskkond ja suhted vanematega, suured mõjutajad on sõbrad ja tähelepanuta ei saa jätta suhteid õpetajatega. Üha rohkem mõjutab õpilase motivatsiooni ka vaimne tervis, millele on hakatud rohkem tähelepanu pöörama. Uurimustööst ilmneb, et oluliseks toeks koolikohustust mittetäitvale õpilasele on võrgustik ja selle koostöö, ning juba olemasolevatele võimalustele toetuse näol on välja toodud uusi võimalusi. Võtmesõnad: koolikohustus, koolikohustuse mittetäitmine, lastekaitsetöötaja, võrgustikutöö

Abstract [en]

Название итоговой работы: Невыполнение учениками всеобуча и возможности оказания поддержки специалистом по защите детей. Работа состоит из 42 страниц, использованных источников 45, из которых 1 источник иностранный. В независимости от количества выпускников, по-прежнему большой проблемой является невыполнение учащимися всеобуча. Насколько известно, людям без основного образования сложнее найти работу, без основного образования люди меньше зарабатывают, следствием низкого уровня образованности людей также является преступность. Поэтому важным является оказание поддержки всем учащимся при получении образования. На незаконченное школьное образование влияют несколько факторов, начиная от домашних до семейных взаимоотношений, заканчивая взаимоотношениями в школе и с друзьями. В местном самоуправлении невыполнением учащимися всеобуча занимается специалист по защите детей, задачей которого является поддержка ребенка в процессе получения образования или до достижения им совершеннолетия. Существенным при этом является совместная работа разных сторон так называемая совместная сетевая работа. Целью дипломной работы является выяснение причин невыполнения учащимися всеобуча и видение мер по оказанию поддержки детей с целью продолжения их процесса образования специалистом по защите детей. Для реализации поставленных целей автор работы исходил из теории системы и совместной сетевой работы, которые существенно влияют на развитие ребенка и его общую способность справляться в жизни. Успешная совместная сетевая работа является ключевым словом при решении проблем по защите детей, чему придается всё больше значения. В качестве исследования автор выбрал квалитативный метод исследования. Полуструктурированные интервью проведены в январе и феврале 2020 года среди 6 специалистов по защите детей из разных частей Таллинна. В ходе анализа исследования выяснилось, что причин невыполнения всеобуча несколько. По-прежнему на получение образования влияют домашняя среда и взаимоотношения с родителями, также с друзьями и, что нельзя оставить без внимания, взаимоотношения с учителями. Всё больше на мотивацию ученика влияет его душевное здоровье, на что обращается всё больше внимания. Из исследовательской работы следует, что главной поддержкой учащегося при невыполнении всеобуча является наличие сети и её совместной работы, а также работа уже существующих способов поддержки и новых возможностей. Ключевые слова: школьная обязанность, невыполнение всеобуча, специалист по защите детей, совместная сетевая работа.

Item Type: thesis
Advisor: Triin Vahula
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Mouna Salami
Date Deposited: 08 Jun 2020 09:08
Last Modified: 08 Jun 2020 09:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4945

Actions (login required)

View Item View Item