Toitlustusettevõtte finantsanalüüs

Reinhold, Kristiina (2020) Toitlustusettevõtte finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of a catering company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Toitlustussektoris tegutsevate ettevõtete majanduskeskkond on ebastabiilne - pidevalt kasvavad kulud, süvenev tööjõupuudus, kasvav palgasurve, tihenev konkurents, kõik see viib ettevõtte üha karmimate väljakutsete ette. Selleks, et ettevõtte juhtkond saaks vastu võtta õigeid juhtimisotsuseid on vaja järjepidevalt jälgida ja hinnata ettevõtte finantsolukorda. Lõputöö eesmärgiks oli hinnata toitlustusettevõtte finatsmajanduslikku olukorda aastatel 2016-2018 ning vajadusel teha ettepanekuid finantsolukorra parendamiseks. Finantsanalüüsi teostamiseks kasutati 2016-2018. aasta majandusaasta aruandeid, mis koosnesid bilansist, kasumiaruandest ja lisadest. Lõputöö esimeses osas tutvustati lõputöö metoodikat. Teises osas anti ülevaade finantsanalüüsi teoreetilistest lähtekohtadest ja finantsanalüüsi läbiviimisel kasutatavatest meetoditest. Teostati ettevõtte bilansi ja kasumiaruande vertikaal- ja horisontaalanalüüs, analüüsiti lühi- ja pikaajalist maksevõimet, analüüsiti rahandussuhtarve ja võrreldi tulemusi tegevusala konkurendi näitajatega. Teostati ettevõtte pankrotiohuanalüüs, milleks kasutati Altmani pankrotiohu kordaja valemit. Bilansi aktiva vertikaalanalüüsist selgus, et ettevõttel on suur põhivarade osatähtsus varades, mis on toitlustussektorile iseloomulik. Toitlustuskoha käivitamine on kapitalimahukas, mis põhjendab esialgseid investeeringuid põhivaradesse. Bilansi passiva vertikaalanalüüsist selgus, et ettevõtte varad on finantseeritud täielikult laenatud vahenditega. Ettevõtte omakapitali osatähtsus oli akumuleerunud kahjumi tõttu negatiivne aastatel 2016-2017. Omakapitali osatähtsus tõusis 2018. aastal vähenenud aruandeaasta kahjumi ja ülekursi tõttu. Kasumiaruande vertikaalanalüüsist selgus, et müügituludest kõige suurema osakaaluga on tööjõukulud ja mitmesugused tegevuskulud. Püsikulude kõrge tase on toitlustussektorile omane. Ettevõtte põhivarade osatähtsus on varades suur, mistõttu kajastuvad püsikuludes ka kõrged amortisatsioonikulud. Aastatel 2016-2017 oli ettevõtte äritegevus kahjumlik, kuid 2018. aastal teeniti esmakordselt ärikasumit. Samas ei ole ärikasum olnud piisav, et selle arvelt katta laenukapitali kasutamisega seotud intressikulud. Aastatel 2016-2018 on ettevõte puhaskahjumis, kuid näitaja liigub tõusvas trendis. Likviidsussuhtarvude analüüsist selgus, et 2016. aastal oli ettevõttel likviidsusprobleeme negatiivse käibekapitali tõttu. 2017. aastal tulemus paranes, kuid 2018. oli puhaskäibekapital taaskord negatiivne. See näitab, et ootamatute väljaminekute korral võib ettevõtte sattuda makseraskustesse. 2018. aasta puhaskäibekapiti langemine miinusesse oli tingitud liiga suurtest investeeringutest põhivaradesse, mis põhjustas ettevõttele likviidsusprobleeme. Tulevikus on soovitatav iga suurem investeerimisotsus põhjalikult läbi kaaluda, et maandada likviidsusriski tekkimise võimalust. Pikaajalise maksevõime analüüsist selgus, et toitlustusettevõttel on suur võõrkapitali osakaal, ning sellest tulenevalt ka kõrge finantsrisk. Ettevõtte varad on täielikult finantseeritud laenatud vahenditega, samas on 2016-2018 võõrkapitali allikaks pikaajaline laen ettevõtte omanikult. 2018. aastal on paranenud nii võlakordaja kui soliidsuskordaja näitajad, mis on tingitud omaniku pikaajalisest laenunõudest loobumisega ettevõtte vastu. Selle tulemusena taastati omakapitali, mis aastatel 2016-2017 oli negatiivne. Tasuvuse analüüs näitas, et aastatel 2016-2018 olid nii vara, omakapitali kui ka müügitulu puhasrentaablus negatiivsed, mis oli tingitud ettevõtte puhaskahjumist. Koguvara puhasrentaablus on alates 2016. aastast järjest paranenud, mis näitab, et ettevõte kasutab järjest efektiivsemalt tema valduses olevaid ressursse. Ka omakapitali tootlikkus on aasta-aastalt kasvanud, kuid jäädes endiselt negatiivseks. Selleks, et näitajaid parandada, tuleb ettevõttel kasvatada müügitulu ning paremini kontrollida ja juhtida kulusid. Varade kasutamise efektiivsuse suhtarvude analüüsist selgus, et ettevõtte efektiivsusnäitajad on head. Põhivarade käibekordaja on tõusvas trendis. See näitab, et põhivarasid kasutatakse efektiivselt ja ettevõte ei ole ülemäära investeerinud põhivaradesse, võrreldes nendest saadava müügituluga. Raha konversioonitsükkel on ettevõttel kiire, mis näitab, et enda valduses hoitakse kaua võõrast raha, see tähendab, et raha laekub kauba eest kiiremini, kui selle eest tuleb tarnijale tasuda. Aastatel 2016-2018 on ettevõtte finantseerimistsükkel negatiivne ehk ettevõte ei ole pidanud leidma lühiajaliseks finantseerimiseks lisaallikaid. Altmani Z-skoori järgi on kõigil vaadeldavatel aastatel oht pankrotistumiseks, tingituna eelkõige akumuleerunud kahjumi, negatiivse omakapitali kui ka likviidsuse ning puhaskäibekapitali negatiivse tulemuse tõttu.

Abstract [en]

This diploma thesis is laid out on 56 pages and it comprises 10 drawings, 23 tables and 4 appendices. The economic environment in which catering industry enterprises operate is an unstable one. The constantly growing expenses, deepening unemployment, increasing wage pressure, tightening competition – all these pose increasingly tough challenges for the companies. In order to be able to make the right management decisions, the management needs to continuously monitor and evaluate the company’s financial situation. The significance of this topic is justified from the aspect of the company because, regardless of external factors, the goal of the company’s management is to increase the wealth of the owners, i.e. to achieve the highest possible profit. The analysis made in the course of this diploma thesis helps the company to evaluate the changes that inevitably emerge due to the market situation, and analyse the impact of the changes on the sustainability of the enterprise. The research object of this financial analysis is a medium-sized enterprise who operates in the catering industry and whose main activities involve the sale of various coffee drinks and light ready-to-eat meals. The company was established in 2014 and its outlets, smaller cafés, are located in major Estonian cities, and are strategically located in the most visited sites. The aim of the diploma thesis is to evaluate the financial-economic situation of the catering company over the years 2016–2018 and, if necessary, make recommendations to improve its financial situation. To achieve the aim of the thesis, the following research tasks were set: • to outline the theoretical basis of financial analysis based on professional literature; • to describe the methods used for conducting financial analysis; • to conduct the financial analysis of a catering company based on its annual accounts for 2016–2018; • to compare the financial ratios of the catering company with those of a competitor; • based on the analysis, to make recommendations to improve the financial indicators. The diploma thesis includes two chapters. In the first chapter, the methodology used in the thesis is described. The second chapter describes the nature of financial analysis, why it is needed and what its most important sources are. The company’s financial indicators are derived from the balance sheet and profit and loss statement, and analysed using the vertical and horizontal analysis. The company’s financial ratios are calculated and analysed, as well as compared to those of a competitor operating in the same sector.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Kristiina Reinhold
Date Deposited: 11 Jun 2020 09:02
Last Modified: 11 Jun 2020 09:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4925

Actions (login required)

View Item View Item