Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (215kB)
[thumbnail of LISAD.docx] Microsoft Word - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[thumbnail of Resümee.docx] Microsoft Word - Other
Restricted to Registered users only

Download (16kB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärk oli uurida Ida-Virumaa vähenenud töövõimega inimeste ja tööandjate teadlikust tööturuteenustest ja -toetustest ning nende toel avatud tööturule saamise kogemusi nii vähenenud töövõimega inimeste endi kui ka tööandjate tõlgenduste põhjal. Vähenenud töövõimega töötute hõivesse siirdumine muutub üha olulisemaks teemaks elanikkonna vähenemise ja vananemise tingimustes. Tööturu toimimise parimate lahenduste leidmine ja suutlikus neid lahendusi õigesti ära kasutada, aitab vähenenud töövõimega inimesi tagasi töisesse ellu. Võimalikult suurema hulga tööealise elanikkonna kaasamine aitab kompenseerida üha suurenevaid sotsiaalkaitsega seotud kulusid. Töötuse vähendamiseks kasutatakse erinevaid tööturumeetmeid. Eesti aktiivne tööturupoliitika rõhk on peamiselt suunatud takistusi eemaldavatele meetmetele (nõustamisteenused, proovitöö, palgatoetus). Need passiivsed meetmed on suunatud juba tekkinud probleemide leevendamiseks. Inimkapitali investeerivate meetmete (tööturukoolitused, ümberõppe) kulutuse maht on olnud tagasihoidlikum, kuid nüüd aina suurenev. Need aktiivseid meetmed püüavad probleeme ennetada. Seetõttu on just viimaste edukat kasutamist peetud vähenenud töövõimega inimeste töötuse vähendamisel oluliseks. Töös tugineti süsteemiteooriale, väärtusteooriale ja rolliteooriale. Just ühiskonna poolt loodud süsteemid, tavapäraseks peetavatele sotsiaalsetele standarditele vastavus ja rolli komplementaarsus aitavad kaasa vähenenud töövõimega inimeste paremaks kohanemiseks nii ühiskondlikus kui ka tööelus. Töö teoreetilises osas anti ülevaade tööhõivega seotud seadusandlusest ja erinevatest vähenenud töövõimega inimeste tööle kaasamise ja tööl püsimisega seotud teenustest ja toetustest. Uurimuse tulemusel võib välja tuua järeldused: • Ida-Virumaa tööandjate poolt kõige rohkem kasutatud teenused olid tööpraktika, palgatoetus ja tugiisikuga tööle võtmise teenus; • vähenenud töövõimega töötud inimesed on teadlikud Eesti Töötukassa poolt pakutavatest teenustest ja toetustest; • vähenenud töövõimega töötavad inimesed ei ole teadlikud Eesti Töötukassa kaudu saadavatest tööl püsimist toetavatest teenustest ja toetustest; • vähenenud töövõimega inimeste arvamusel nende tööle rakendumist kõige soodustavam teenus on tööturukoolitus. Kõik tööandjad on pidanud tööotsinguid toetavaid ja tööle rakendumist soodustavaid teenuseid efektiivseteks. Tööandjad on kindlad, et lühiajaliselt on teenused ja toetused perspektiivsed. Samas arvatakse, et pikaaegses perspektiivis võib töötaja vähenenud töövõime olemasolu olla ikkagi ettevõtte stabiilsust takistav tegur. Tööandjate arvates on need vähenenud töövõimega inimesed, kes olid tööturul aktiivsed ka enne toimunud reforme, seda ka nüüd. Enne reforme ja aktiivsusnõuete kasutusele võttu kodused olnud inimesed ei ole veel valmis pikaajaliselt tööprotsessis osalema. Nad ei ole valmis endast tööülesannete täitmiseks kõik välja andma. Jätkuvalt on tööandjad kinni arvamuses, et vähenenud töövõimega inimestel on ebapiisavad teadmised ja oskused ning sellest tulenevad ka töötuse probleemid. Aegunud või tööga enam mitte kokkusobivad oskused tööle rakendumisel positiivset mõju ei avalda. Oma eriala spetsialistidel, kes oma teadmisi on pidevalt täiendanud, ei tohiks töövõime vähenemine või erivajadus olla töötamisel takistuseks. Uurimuse tulemusel leidis kinnitust, et mitte kõike vähenenud töövõimega inimesed ei ole valmis omandama uusi oskusi ja täiendama teadmisi, kuigi võimalused on erinevate koolituste, sealhulgas ka tasemeõppes osalemise toetamisega loodud. Seega mõjutavad vähenenud töövõimega ja erivajadustega inimeste tööle värbamist nende vananenud oskused. Või see, et tööoskused on omandatud tervena, kuid erivajadusest tingituna töö enam ei sobi ja inimene ei suuda seda endale teadvustada. Selgus, et töötukassa poolt pakutavad teenused ja toetused aitavad kaasa vähenenud töövõimega inimeste kaasamisele tööellu siis, kui inimesed ise on valmis panustama uute oskuste omandamisse. Vähenenud töövõimega inimesed on valmis proovima uusi võimalusi ja sobitama neid enda tervisliku seisundiga. Mitte olema alati kinni oma haiguses ja pidama ennast invaliidiks. Kindlasti ei pea kõik uus toimuma tervise arvelt, kuid peab olem avatud ja valmis katsetama. Uurimuse tulemusel leidis kinnitust ka see, et vaatamata aktiivsuspoliitikaga seotud erinevatele teenustele, toetustele ei ole osa vähenenud töövõimega inimesi ise valmis osalema tööturul. Samuti ei ole kõigile vähenenud töövõimega inimestele ka kõige parema riigi, tööandjate ja inimese enda tahtmise juures võimalik leida sobivat tööd. Olukorra parandamisele aitaks kaasa rohkem tõeliselt sotsiaalsete ettevõtete loomine, kodanikuühiskonna ja kogukonna arendamine. Lõputöö koostamine ja uurimuse läbiviimine andis töö autorile erinevat informatsiooni, nii üldise teadlikkuse tõstmiseks kui ka tööalaseks kasutamiseks. Kahjuks selgus ka, et enamiku ettevõtjate sotsiaalne vastutus ja panustamise soov, vahel ka võimalus ei ole ühiskonna huvide täideviimiseks kuigi suur. Sellest järeldub, et oleks vaja riiklikul tasemel abi sotsiaalsete ettevõtete loomiseks, kus leiaksid rakendust tööd teha soovivad vähenenud töövõimega inimesed.

Abstract [en]

Название дипломной работы: Возможности людей с пониженной трудоспособностью на рынке труда Ида-Вирумаа С 1 января 2017 года трудоспособность оценивает только касса по безработице. Люди с пониженной трудоспособностью могут пользоваться всеми услугами кассы по безработице. С 1 января 2016 года добавилось также несколько новых услуг предназначенных для этой группы клиентов. Целью настоящей работы является анализ возможностей трудоустройства людей с пониженной трудоспособностью на открытом рынке труда и сохранения рабочего места, обусловленными политикой рынка труда, услугами и пособиями, предоставляемыми как самим людям с пониженной трудоспособностью, так и работодателям. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: • дать обзор теорий, поддерживающих исследование; • познакомить с законодательством oобеспечивающим услуги, поддерживающие трудоустройство людей с пониженной трудоспособность; • выяснить уровень осведомленности работодателей об услугах и пособиях, поддерживающих трудоустройство людей с пониженной трудоспособностью; • выяснить уровень осведомленности людей с пониженной трудоспособностью об услугах, способствующих в поиске работы и дальнейшем сохранении рабочего места; • проанализировать, какие услуги и пособия способствуют трудоустройству людей с пониженной трудоспособностью. Данная работа состоит из четырех глав, разделенных на части. Первая глава содержит теоретическую часть. Во второй главе автор дает обзор связанного с трудовой занятостью законодательства и дает обзор ранее проведенных исследований на данную тему. Дополнительно составлен обзор предлагаемых Кассой по безработице услуг и пособий, способствующих привлечению на рынок труда людей с пониженной трудоспособностью. Третья глава касается методики исследования, в котором используется феноменологический метод качественного исследования. С участвовавшими в исследовании работодателями и людьми с пониженной трудоспособностью проводилось индивидуальное интервьюирование. Четвертая глава содержит итоги исследования и анализ осведомленности и опасений как работодателей, так и людей с пониженной трудоспособностью. Исследование выяснило, что большая часть работодателей достаточно осведомлена об услугах, предлагаемых Кассой по безработице, и активно их используют. Люди с пониженной трудоспособностью, зарегистрированные в качестве безработного в большей степени осведомлена об услугах и пособиях, чем работающие. Люди с пониженной трудоспособностью находят, что большая часть услуг реально помогает найти и сохранить рабочее место, одновременно отмечая, что часть услуг в большей степени поддерживает работодателей.

Item Type: thesis
Advisor: Meeli Männamäe
Subjects: Economy and Management
Other
Humanities > Psychology
Studies Related
Environmental Technology
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Anne-Ly Teder
Date Deposited: 08 Jun 2020 09:03
Last Modified: 08 Jun 2020 09:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4923

Actions (login required)

View Item View Item