Multi Marger AS finantsmajandusliku olukorra analüüs

Põesaste, Maaria (2020) Multi Marger AS finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Financial Situation of Multi Marger AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (891kB)

Abstract

Finantsanalüüs on oluline töövahend ettevõtte juhtkonnale, ettevõtte partneritele ja kõigile teistele huvigruppidele. Ainuüksi majandusaruannete lugemise oskus annab võimaluse põhjalikumalt mõista ettevõtte tegelikku finantsolukorda. Konkreetse ettevõtte finantsanalüüs annab ettevõtte omanikule eelise mõista oma ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, kuid see annab olulist infot ka ettevõtte koostööpartneritele ja kreeditoridele. Lõputöö eesmärk oli analüüsida ja hinnata Multi Marger AS finantsolukorda aastatel 2015-2018 ning teha järeldused ja vajadusel ettepanekud juhtkonnale. Multi Marger AS bilansi horisontaalanaüüs näitas, et tunduvalt suurenesid ettevõtte põhivarad 2018. aastal võrreldes 2015. aastaga. Muutus oli tingitud kinnisvarainvesteeringust, mis omakorda suurendas pikaajaliste kohustiste määra bilansi passivapoolel, sest ettevõtte võttis pangalaenu. Omakapitali koosseisus oli suurim muutus 2018. aastal aruandeaasta kasumi real, mis baasaastaga võrreldes kasvas olulisel määral. Ka bilansi vertikaalanalüüs viitas ettevõtte tõhusale tegevusele, sest 2018. aastal oli põhivarade osakaal koguvarast kõrgeim. Kasumiaruande horisontaalanalüüsist selgus, et 2018. aasta oli võrreldes baasaastaga väga edukas: müügitulu kasv oli protsentuaalselt kõrgem kui müüdud toodangu kulu, mis ühtlasi aitas kaasa ettevõtte hüppelisele aruandeaasta kasumi kasvule. Lühiajalise maksevõime analüüs näitas, et ettevõte on likviidne ning Multi Marger AS omab piisavalt kergesti rahaks muudetavat vara. Lühiajalised suhtarvud kinnitavad ettevõtte maksejõulisust ning võimekust tasuda lühiajalisi võlgu. Multi Marger AS pikaajalise maksevõime analüüsi tulemusel võis teha järelduse, et ettevõte on kasutanud võõrvahendeid suhteliselt vähe. Soodsam oleks kasutada ettevõttel võõrkapitali omakapitali asemel. Aastal 2016 on intresside kattekordaja ja võlakordaja olnud sarnased tegevusharu keskmistega, aga soliidsuskordaja on uuritaval ettevõttel olnud kõrgem. Aasta 2016 oli ettevõttele keerukas aasta, kuid võrreldes tegevusharu keskmiste näitajatega, siis võib tulemustega rahule jääda. Ettevõtte efektiivsuse analüüsi tulemusel selgus, et ettevõte kasutab aktiivselt varusid müügitulu suurendamiseks, kuid tähelepanu peaks pöörama tarnijate ja klientide maksetähtaegade ühtlustamisele. 2016. aastal kulus ettevõttel materjali ostust raha lõpliku kättesaamiseni müügist 46 päeva, siis aastaks 2017 kulus selleks juba 16 päeva 40 enam aega. Ettevõtte pikk finantseerimistsükkel on tingitud välisklientide pikkadest maksetähtaegadest, kuid arved tarnijatele maksab ettevõte ise 7-14 päeva jooksul. Multi Marger AS puhaskäibekapitali piisavus näitab, et omatakse piisavalt käibekapitali, aastal 2018 jagus seda 105 päevaks. Ettevõtte rentaablusnäitajaid vaadeldes selgus, et analüüsitava perioodi jooksul pole näitajaid miinusesse langenud ja ettevõte pole läbimüügilt, koguvaralt ja omakapitalilt kahjumit genereerinud. Ettevõtte müügikäibe puhasrentaablus on 2017. ja 2018. aastal oluliselt paranenud, mis on tingitud müügitulu suurenemisest ning kulude minimeerimisest. Erinevalt konkurendi rentaablusnäitajatest, pole uuritav ettevõte kahjumit teeninud. Uuritava ettevõtte pankrotiohu hindamisel selgub, et uurimisperioodi vältel on see näitja suurem kui 2,6 ehk teisisõnu ettevõttel puudub pankrotioht ja Multi Marger AS finantsmajanduslik olukord on hea. Vaadeldes Multi Marger AS finantsanalüüsi tulemit, võib lugeda ettevõtte finantsmajandusliku olukorda heaks, kuid autor on finantsnäitajate parendamiseks lisanud järgnevad soovitused:  suurendada investeerimistegevust uuendades ettevõtte tootmisprotsesse või laiendades tootevalikut, vajadusel kaasata võõrkapitali;  huvi puudusel investeerida ettevõttesse, siis võimalusel välja võtta dividende osanikel, et investeerida teistesse projektidesse väljaspool ettevõtet;  laiendada klientuuri nii Eestis kui välisturul osaledes messidel või palgates müügi/turundustöötaja;  lühendada välisklientide maksetähtaegasid ning pikendada kokkuleppel tarnijatega tasumistähtaegasid, et kiirendada finantseerimistsüklit. Autori hinnangul on lõputöö eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The final thesis contains of 54 pages, 6 tables, 6 figures, and 7 appendices. The author has used 36 different sources compiling the thesis. The company in question is a Rakvere-based family business, founded in 1992. The main business activity is sewing work clothes/workwear and providing sewing services. The products are sold on both the local and foreign markets. The analysis of the company's financial situation is crucial in helping the owners understand whether the company’s economic activity is profitable and sustainable as well as realise how to continue operating with the highest possible profit. Financial analysis also provides an opportunity to assess whether the company has sufficient resources to expand or diversify. The analysis of the financial and economic situation provides the company’s management with information on how to manage the company's cash flows as efficiently as possible so that no payment difficulties arise; if external funds (i.e., loans) have been used, it can be assessed whether their use has been purposeful. The decisive reason for choosing the company was also the company's lack of previous experience in conducting a thorough financial analysis. The aim of the final thesis is to provide an overview of the financial and economic situation of Multi Marger AS and, if necessary, to make proposals to the company’s management for the improvement of financial indicators. The final thesis consists of three chapters as well as subchapters. In the first chapter, the author provides an overview of the research methodology, describes the aim of the final thesis, and sets tasks to fulfil its aim. The main indicators of Multi Marger AS are briefly introduced. The second chapter provides a theoretical overview of the nature of financial analysis and introduces the methods of performing financial analysis (horizontal and vertical analysis). The theoretical part analyses the company's economic indicators and their changes vertically. The third chapter provides an overview of the ratio analysis and the assessment of bankruptcy risk, analyses the financial indicators, and evaluates the results. The final thesis uses a deductive research method in both theoretical and empirical analysis of the company. The final thesis uses the observation of financial statements as the data collection method and interviews the company's accountant. The results are presented in text, numbers; whereas the changes are illustrated in graphs and figures. To sum up, the financial analysis showed that the company's financial performance is good. The company is liquid and able to meet its obligations, actively using inventories to increase sales revenue. Attention should be paid to harmonising the payment terms with suppliers and customers, as customers are currently given long payment terms. The author would recommend the company to expand its clientele in order to mitigate the risks in connection with having larger clients.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Maaria Põesaste
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:13
Last Modified: 12 Jun 2020 06:13
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4896

Actions (login required)

View Item View Item