Veterinaariaettevõtte finantsanalüüs

Pukko, Küllikki (2020) Veterinaariaettevõtte finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial Analysis of a Veterinary Company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (648kB)

Abstract

Lõputöö pealkiri on „Veterinaariaettevõtte finantsanalüüs“ ja ta on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist ning Raamatupidamise seadusest. Lõputöö koosneb kolmest suuremast peatükist, seitsmest alapeatükist, 16 joonisest ja 6 tabelist, 47-l leheküljel. Töös on kasutatud 29 allikat ja kuus lisa. Lõputöö teema aktuaalsus ja probleem tulenevad sellest, et väikeettevõtted ei tegele oma majandustegevuse analüüsimisega. Töö on koostatud veterinaaria ettevõtte kohta, mille aruande aasta kasum on kahel viimasel aastal vähenenud. Ettevõtte juht soovib saada ülevaadet firma finantsmajandusliku olukorra kohta, et selle abil teha paremaid juhtimisotsuseid. Ettevõte tegutseb loomakliinikuna. Seal toimuvad loomade ravimised ja ennetavad tööd. Ettevõttes töötas 2019. a kaheksa inimest ja müügitulu oli 474 308 eurot. Lõputöö eesmärk on hinnata uuritava ettevõtte finantsmajanduslikku olukorda, et teha vajadusel ettepanekud finantsolukorra parandamiseks. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1) esitada teoreetilised lähtekohad, mille abil hinnata ettevõtte finantsmajanduslikku olukorda; 2) analüüsida uuritava ettevõtte viie viimase majandusaasta aruandeid, kasutades välja valitud metoodikat; 3) anda hinnang uuritava ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta ja teha ettepanekud finantsolukorra parandamiseks. Lõputöö empiirilises uuringus kasutati uurimisstrateegiana juhtumiuuringut. Finantsanalüüsi teostamisel kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset informatsiooni. Empiirilise uuringu andmed koguti struktureeritud dokumendivaatlusega 2015-2019 a majandusaasta aruannetest ja lisaküsimuste tekkimisel tehti poolstruktureeritud intervjuu raamatupidajaga. Kogutud andmete põhjal tehti trendianalüüs, vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs ja pankrotiohuanalüüs. Saadud andmeid võrreldi Statistikaameti andmebaasi sama tegevusvaldkonna keskmise tulemusega. Uuringu tulemusena selgus, et ettevõte on maksevõimeline, tal ei ole probleeme deebitoridega, pikaajalised laenud puuduvad, ettevõtte põhivara on peamiselt ostetud toetuste eest. Tasuvuse näitajad liiguvad negatiivses suunas. Pankrotioht puudub. Järeldustest tulenevalt tehakse järgnevad ettepanekud: ettevõte peaks kulusid optimeerima, suurendama kliendibaasi, tõstma müügitulu palgates juurde arste, vaba raha investeerima, tõstma hindasid töölõikudel kus see on vajalik, laiendama ettevõtet avades uue filiaali ja tegema edaspidi regulaarselt finantsanalüüsi.

Abstract [en]

The title of this thesis is “Financial Analysis of a Veterinary Company”. It has been prepared based on the Estonian financial reporting standard and the Accounting Act. The thesis consists of three major chapters, seven subchapters, 16 figures and six tables, on 47 pages. 29 sources and six annexes have been used herein. The actuality and problem of the thesis topic stem from the fact that small companies do not analyze their economic activities. The thesis has been compiled about a veterinary company whose annual profit has decreased in the last two years according to the annual report. The manager of the company wants to get an overview of the company's financial and economic situation in order to make better management decisions. The company operates as a veterinary clinic where it deals with animal treatment and preventive work. In 2019, the company had eight employees working there and its sales revenue was 474 308 euros. The aim of this thesis is to assess the financial and economic situation of the company under examination in order to make proposals for improving the financial situation, if necessary. In order to achieve this goal, the following research tasks have been set: 1) to provide theoretical starting points for assessing the company's financial and economic situation; 2) to analyze the annual reports of the company under examination for the last five years, by using the selected methodology; 3) to assess the financial and economic situation of the company under examination and to make proposals for the improvement of the financial situation. In the empirical part of the thesis, a case study was used as a research strategy. Both quantitative and qualitative information was used in the financial analysis. The data of the empirical study were collected from the annual reports of the years 2015 to 2019 with a structured document review, and a semi-structured interview with the accountant was conducted if additional questions arose. Based on the collected data, trend analysis, vertical analysis, ratio analysis and bankruptcy risk analysis were performed. The obtained data were compared with the average result of the same field of activity in the database of Statistics Estonia. According to the analysis, it became apparent that the company is solvent, has no problems with debtors, there are no long-term loans, and its fixed assets are mainly purchased for subsidies. Profitability indicators are moving in the negative direction. There is no risk of bankruptcy. Based on the conclusions, the following proposals are made: the company should optimize its costs, increase the customer base, increase sales revenue by hiring more doctors, invest available resources, increase prices for work segments where it is necessary, expand the company by opening a new branch and conduct regular financial analysis in the future.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Küllikki Pukko
Date Deposited: 11 Jun 2020 09:05
Last Modified: 11 Jun 2020 09:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4892

Actions (login required)

View Item View Item