Finantsmajandusliku olukorra analüüs Harju Tarbijate Ühistu näitel

Korolkova, Kairit (2020) Finantsmajandusliku olukorra analüüs Harju Tarbijate Ühistu näitel. [thesis] [en] Analysis of Financial Economic Situatsion Based on an Example of Harju Tarbijate Ühistu.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (680kB)

Abstract

Lõputöös analüüsiti Harju Tarbijate Ühistu finantsnäitajaid, et välja selgitada, kas ja kuidas ettevõtte laienemine on muutnud finantstulemusi. Harju Tarbijate Ühistu põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tööstuskaubad. Ettevõtte finantsanalüüsi läbiviimiseks kasutati 2016.-2018. majandusaasta aruandeid, kus infot saadi peamiselt bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest. Analüüsimisel kasutati muutuste ehk hälbeanalüüsi metoodikat, mis omakorda jaguneb horisontaal- ja vertikaalanalüüsiks. Horisontaalanalüüs teostati kõigile kolmele aruandele, vertikaalanalüüs teostati bilansile ja kasumiaruandele. Töös kasutati ka mitmeid suhtarvude analüüsi meetodeid, mis jagunevad lühi- ja pikaajaliseks maksevõimeks, efektiivsuse ja rentaabluse suhtarvudeks ning teostati ka pankrotiohu analüüs. Horisontaalanalüüsist selgus, et ettevõtte bilansimaht kasvas baasaastaga võrreldes 11 mln eurot ehk 54%. Suurenenud on nii käibevarad, millest põhiosa moodustavad varud, kuid ka põhivarad, sest osteti pikaajalise finantsinvesteeringuna Coop panga aktsiaid 2 mln euro väärtuses. Kohustistest suurenesid nii lühiajalised kohustised kui ka pikaajalised kohustised, sest võeti juurde lühi- ja pikaajalisi laene, et teha investeeringuid uute kaupluste põhivarasse ja mitme olemasoleva kaupluse juurdeehituse ja sisustuse uuendamiseks. Kasumiaruande analüüsist selgus, et ettevõtte müügitulu kasvas baasaastaga võrreldes 102% ehk 51,5 mln eurot. Samas suurusjärgus on suurenenud ka kulud, millest põhilise osa moodustavad kaubakulu ja tööjõukulud. Suurenenud kulutused on hakanud ennast juba ära tasuma, sest kasum oli 2018. aasta lõpu seisuga suurenenud 39%. Rahavoogude aruande analüüsist selgus, et rahavood kokku on vähenenud 349 665 eurot. Rahavood äritegevusest on tõusnud, kuid samuti on suurenenud rahavood investeerimistegevusest, mis kokkuvõtvalt vähendab rahavoogusid. Vertikaalanalüüsist selgus, et käibevarade ja põhivarade suhe on muutunud. Käibevaradest on varude osakaal suurenenud ja materiaalsete põhivarade osakaal on vähenenud. Kohustiste ja omakapitali osakaal on samuti muutunud, suurenenud on lühi- ja pikaajaliste kohustiste osatähtsus ja vähenenud omakapital. Ettevõtte kasum on summana tõusnud, kuid kasumlikkus on siiski langenud. Rahandussuhtarvude analüüsist selgub, et lühiajalise maksevõime näitajad on langenud. Analüüsist saab järeldada, et ettevõtte laienemine ja varude suurenemine 2018. aastal on mõjutanud negatiivselt lühiajalist maksevõimet. Ettevõte peaks optimeerima oma varusid, et tõsta lühiajalist maksevõimet. Samuti võiks talle soovitada raha pigem rohkem ringluses hoida, see oleks ettevõttele kasumlikum. Ettevõtte pikaajaline maksevõime on väga hea. Enamus pikaajalise maksevõime näitajaid on langenud, kuid ületavad siiski kriitilise piiri norme. Näitajate languse põhjuseks on suurenenud kulude maht ja kohustiste osakaal seoses kaupluste ehitamise ja laiendamistega. Kasutatud on võõrvahendeid, võeti nii lühi- kui pikaajalist laenu. Efektiivsuse suhtarvude analüüsist selgub, et ettevõtte talitustsükkel on võrdlemisi lühike, sest arved laekuvad ruttu ja ka varud ringlevad kiiresti. Tegemist on kaubandusettevõttega, kus põhitegevusala on jaemüük ja kliendid tasuvad oma arved sularaha eest, krediitmüüki on vähe ja seetõttu on ka nõudeid vähe. Ettevõtte kasuks räägib see, et klientidelt saadakse raha kätte ruttu ja tarnijatele tasumise tähtaeg on piisavalt pikk. Ettevõtte laienemisest tingitud varude suurenemine pole vähendanud varude tootlikkust, vaid mõjunud tänu müügitulu kasvule positiivselt. Tasuvuse analüüsist selgub, et ettevõtte rentaablusnäitajad on keskmisest madalamad, sest ettevõtte üheks tegevusalaks on toiduainete jaemüük. Samas korvab madalat rentaablust see, et ettevõttel on suurem läbimüük, raha laekub kiiresti ja tarnijatele on pikem maksetähtaeg. Rentaabluse näitajad on siiski positiivsed ja ettevõtte tehtud investeeringud on olnud tasuvad. Tulemuste parandamiseks tuleks autori arvates leida viise tulude suurendamiseks, kulude vähendamiseks ning seeläbi kasumi kasvatamiseks. Pankrotianalüüsist selgub, et ettevõtte finantsseisund on aastatega langenud, kuid tulemused on siiski väga head ja pankroti tõenäosus praktiliselt puudub. Harju Tarbijate Ühistus on tehtud õigeid juhtimisotsuseid sh 2018. a toimunud laienemine. Autori arvates on lõputöö eesmärk saavutatud, on tehtud järeldused Harju Tarbijate Ühistu finantsmajandusliku olukorra kohta.

Abstract [en]

The present final thesis consists of two chapters and corresponding subchapters and summary. The first chapter provides an overview of the research methods employed, the second chapter describes the theoretical foundation of the balance sheet, income statement and cash flow report as well as methods on financial analysis, theory of financial key ratios and the conducted analysis. The thesis contains five tables and four appendices. Author has used 30 different references. The final thesis research object is Harju Tarbijate Ühistu. In 2018. The company took over six stores, which included the inventory increase. This also affects several indications like solvency and efficiency. The aim of this final thesis to analyze the financial situation of Harju Tarbijate Ühistu during 2016-2018 in order to draw conclusions from the company's expansion and, if necessary, make suggestions how to improve financial indicators. The following tasks were set for the purpose of achieving the aim of this thesis: • to study financial literature in order to provide a theoretical framework for carrying out the financial analysis; • analyze companies 2016-2018 annual reports to find out the financial situation; • make conclusions of the expansion of the retail business and if necessary, suggestions for improving financial indicators. The author employs the quantitative research method, conclusions are drawn based on the deductive approach, data is collected via analysis of documents and the comparison method is used for comparing the results. The financial analysis revealed that the company’s balance sheets total has grown 11 million euros or 54 percent compared to the base year. There has been increase in inventory and assets. Liabilities increased, because they took short and long term loans and invested it in assets. It turned out from the income statement analysis, that the company’s sales revenue raised 51,5 million euros or 102 percent compared to the base year. Expenses have increased by the same amount, which has already started to pay off and the revenue has increased 39 percent in 2018. Financial ratio analysis reveals that the company expansion and increase in the inventory has influenced negatively the short-term solvency. The company should optimize its inventory and raise their short-term solvency. Company’s profitability ratios are below the average, because the company’s one of the activity is food retail sale. Profitability ratios are still positive and the company’s investments have been profitable. For better results they should find out the way to raise the revenue, lower the expenses and increase the profit through that. Bankruptcy analysis show that the financial condition in the company has fallen through the years, but the results are still positive and the probability for bankruptcy is missing. There has been great leadership decisions in Harju Tarbijate Ühistu which includes the company’s expansion in 2018. According to the author the aim of the final thesis has been successful and the conclusions have been made about Harju Tarbijate Ühistu’s financial situation.

Item Type: thesis
Advisor: Helle Noorväli
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Kairit Korolkova
Date Deposited: 11 Jun 2020 08:56
Last Modified: 11 Jun 2020 08:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4888

Actions (login required)

View Item View Item