Töötajatele pakutavad soodustused ja nende maksuatmine

Roosmets, Merily (2020) Töötajatele pakutavad soodustused ja nende maksuatmine. [thesis] [en] Employees’ benefits and their taxation.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (644kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Lõputöö on kirjutatud teemal “Töötajatele pakutavad soodustused ja nende maksustamine“. Lõputöö koosneb kolmest osast ning 48 leheküljest. Lõputöös on lähtutud tulumaksuseadusest ja erisoodustuse hinna määramise korra regulatsioonist. Töös on kasutatud 32 allikat ning jooniseid oli kokku 12. Ettevõtetel on võimalus pakkuda oma töötajatele mitmeid erinevaid soodustusi, nii maksustatult kui ka maksuvabalt. Enamus töötajatele pakutavaid soodustusi liigituvad siiski erisoodsuseks, tekitades ettevõttele märkimisväärse maksukoormuse. Viimaste aastate jooksul on tehtud seadusandluses mitmeid muudatusi, mis võimaldaksid pakkuda töötajatele soodustusi maksuvabalt. Selgitamaks välja, kas tööandjad on maksusoodustust ka rakendanud, viidi läbi uuring. Lõputöö eesmärk on välja selgitada, kas töötajatele pakutavad hüved vastavad nende ootustele ning kas seadusest tulenev võimalus pakkuda töötajatele erisoodustusi, ette nähtud ulatuses maksuvabalt, rakendatakse ka praktikas. Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitati järgnevad ülesanded: 1. Töötada läbi tulumaksu- ja sotsiaalmaksuseadus ning erisoodustuse hinna määramise kord, et selgitada välja soodustuste maksustamise õiguslikud alused. 2. Viia läbi küsitlus tööealise elanikkonna seas. 3. Analüüsida töötajatele pakutavaid soodustusi ja nende kasutamist ning vastavust töötajate ootustele. 4. Uurida, kas maksusoodustused on leidnud praktikas kasutust. Lõputöö kirjutamisel kasutati kvantitatiivset metoodikat. Andmete kogumiseks empiirilises osas viidi läbi küsitlus tööealise elanikkonna seas. Mitmed uuringus osalenud, 143-st töötajast 97, edastasid hüvede osas parendusettepanekuid, mis võiksid ettevõtte poolt pakutavates hüvedes teisti olla. Sooviti, et tööandjad mõtleksid rohkem töötajate peale, ning muudaksid soodustused selliseks, mida töötajad reaalselt hindaksid ning väärtustaksid. Lisaks eelnevale, selgus uuringu vastusest, et mitmed ettevõtted on kasutusele võtnud võimaluse, pakkuda töötajatele terviseedendamisega tehtavaid kulutusi, mida on võimalik maksuvabalt hüvitada, kuid seda seaduses ette nähtud piirmäära ulatuses. Lisaks võib uuringu tulemusest välja lugeda, et töötajatele pakutakse rohkem hüvesid, mida käsitletakse erisoodustusena.

Abstract [en]

The topic of the current thesis is “Employees’ benefits and their taxation”. The thesis consists of three chapters, the volume is 48 pages. The thesis is written based on Income Tax Act and on the regulation of the procedure for determining the price of fringe benefits. There have been used 32 different sources and the work contains 12 graphs. Companies have the opportunity to offer a variety of fringe benefits to employees, with or without taxation. Although, most of the fringe benefits, bring a remarkable tax burden with it. Legislation has gone through many changes in the last few years, which would allow benefits without taxation. To find out if employers were actually implementing these benefits to their employees, a study had to be carried out. The aim of the thesis is to find out if the fringe benefits meet the expectations of employees and how the fringe benefits are implemented in reality. To achieve the aims of the research, the author sets out the following tasks: 1. To analyze the income and social tax laws and the pricing of the fringe benefits to find out legal bases for taxation. 2. To conduct a survey among the population of working age. 3. To analyze the fringe benefits, that are provided for employees and if they meet employees`expectations. 4. To find out if the fringe benefits have found a practical use. In writing the thesis, quantitative methodology was used. To collect data for the empirical part, a survey was conducted among the working age population. Many participants in the survey, 97 out of 143, forwarded suggestions for improvements in the fringe benefits provided by the company. They wished there were more user friendly benefits which employees would appreciate and value. In addition, the survey brought out that several companies are using expenditure of health promotion, which can be compensated without tax. Also, it can be inferred that more benefits are offered that are treated as fringe benefits.

Item Type: thesis
Advisor: Kaidi Kallaste
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Merily Roosmets
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:59
Last Modified: 15 Jun 2020 09:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4887

Actions (login required)

View Item View Item