Ametnike hinnangud võrgustikutööle, lähisuhtevägivalla ennetamiseks, lahendamiseks ja tõkestamiseks Ida-Virumaal

Tommula, Keitlyn (2020) Ametnike hinnangud võrgustikutööle, lähisuhtevägivalla ennetamiseks, lahendamiseks ja tõkestamiseks Ida-Virumaal. [thesis] [en] Officials assessment of networking for preventing, stopping and resolving domestic violence in Ida-Virumaa.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (977kB)

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade ametnike teadlikkusest lähisuhtevägivallast, hinnangutest ennetustegevustele ning võrgustikutööle juhtumite ennetamisel, lahendamisel ning tõkestamisel. Eesmärk lähtus uurimisprobleemist, mis seisnes ametnike lähisuhtevägivalla teadlikkuse ning juhtumitega tegeleva võrgustikutöö toimimise ülevaate puudumisest Eestis. Käesoleva teema uurimiseks kasutati kvantitatiivsed uurimismeetodit ning andmed koguti anonüümse elektroonse küsimustikuga ajavahemikus 24.03.2020-7.04.2020. Uuritavateks (n=52) olid uurimisperioodil Politsei ja Piirivalveametis, Jõhvi vallavalitsuses, ohviabis ja naistevarjupaigas töötavad ametnikud (N=100) ning vasamismäär oli 52% üldpopulatsioonist. Lähisuhtevägivald tekitab inimestele psüühiliselt või füüsiliselt traumat ning unustamatuid negatiivseid mälestusi. See on Eestis aktuaalne probleem, mida tõendab suur hulk vägivalla ohvreid ja kasvutendents vägivallajuhtumite teadete statistikas. Antud probleem on olnud ajas püsiv, kuid viimastel aastatel on hakatud sellele aina enam tähelepanu pöörama. Lähisuhtevägivald ei ole pelgalt peresisene asi, vaid puudutab kogu ühiskonda ning seda on hakatud mõistma nii valitsuses, kui ka kogukonnas üldiselt. Lähisuhtevägivalla vähendamiseks on vajalik ennetustöö, ühiskonna informeerimine ning juba tekkinud juhtumite tõkestamine ning lahendamine. Selleks peavad erinevad asutused tegema aktiivselt koostööd. Küsimustiku taustaandmetest selgus, et küsimustikule vastasid spetsialistid kõikidest üldpopulatsiooni töövaldkondadest ning olid erineva töökogemuse ja haridusega. Tulemustest saab järeldada, et lähisuhtevägivalla ennetamise, tõkestamise ja lahendamisega töötavatel ametnikel on head teadmised vägivalla soodustavatest teguritest ja lähisuhtevägivalla olemusest ning selle liikidest. Lähisuhtevägivalda pigem ei peetud peresiseseks asjaks ning enamus uuritavatest pidas seda ühiskondlikuks probleemiks. Samuti mõistetakse ennetustöö ja enda rolli tähtsust lähisuhtevägivallaga tegelemisel. Spetsialistide arvates on toimiva lähisuhtevägivalla võrgustiku koostöö oluline. Samas ilmnes praktika kitsaskohtadena, et töötajatel on koolitusvajadus ning vajalik oleks parandada koostööd võrgustikuliikmetega. Antud teemat oleks vajalik põhjalikumalt uurida ning teha kindlaks koolitusvajaduste teemad. Samuti oleks vajalik teada, kuidas töötajate hinnangul koostööd teiste võrgustikuliikmetega parandada.

Abstract [en]

The title of the thesis is “Officials assessments of networking for preventing, stopping and resolving domestic violence in Ida-Virumaa”. There was 29 sources used for the compilation of this thesis and it consist of 54 pages, including 11 schemes and a questionnaire used for conduction of the research. The aim of this research was to provide an overview of officials' awareness of domestic violence, assessments of prevention activities and networking for preventing stopping and resolving domestic violence. The aim was based on a research problem, which consisted of the lack of awareness of officials' domestic violence and an overview of the functioning of networking dealing with violence cases in Estonia. Quantitative research method was used to investigate this topic and data was collected with an anonymous electronic questionnaire between 24.03.2020 and 7.04.2020. The subjects (n=52) consisted of officials working in the Police and Border Guard Board, Jõhvi parish government, victim support service and women's shelter (N=100) during the investigation period and the answering rate was 52% of the general population. Domestic violence causes people mental or physical trauma and also unforgettable negative memories. This is a topical problem in Estonia, as evidenced by the large number of victims of violence and the growing trend in the statistics of incidents of violence. This problem has been constant over time, but in recent years more and more attention has been paid to it. Domestic violence is not just a family affair, it affects society as a whole and is beginning to be understood in government and in the community in general. In order to reduce domestic violence, preventional work, informing the society and preventing and resolving cases that have already occurred are necessary. To achieve this, the various organizations must cooperate actively. The background data of the questionnaire revealed that specialists from all fields of work of the general population answered the questionnaire and had different work experience and education. The results suggest that officials working to prevent, stop and resolve domestic violence have a good knowledge of the factors that contribute to violence and the nature and types of it. Domestic violence was rather not considered as a family issue and most respondents considered it to be a social problem. The importance of prevention and specialists one's own role in dealing with domestic violence is also understood. According to research participants, the cooperation of a network functioning against domestic violence is important. At the same time, the bottlenecks in the practice showed that staff needs training and that there is a need to improve cooperation with network members. This topic would need to be further explored and training topics needed have to be identified. It is also necessary to know how the employees consider that cooperation with other members of the network can be improved.

Item Type: thesis
Advisor: Airi Mitendorf
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Keitlyn Tommula
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:54
Last Modified: 08 Jun 2020 08:54
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4882

Actions (login required)

View Item View Item