Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele

Joosepson, Leila (2020) Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele. [thesis] [en] Compliance of accounting software products used in Estonia with the requirements and expectations arising from the digital transformation.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Lõputöö teemaks on Eestis kasutatavate raamatupidamistarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele. Lõputöö on 99 lehekülge pikk ning koosneb viiest peatükist ja nende alampeatükkidest ning sisaldab kahte autori koostatud küsimustikku. Lõputöö teema on ajendatud asjaolust, et infotehnoloogia hüppeline areng on viinud kogu ühiskonna koos raamatupidamisvaldkonnaga uute väljakutsete ja võimalusteni, mille rakendamine hoiab raamatupidamise infosüsteeme pidevas muutumises. Lõputöö eesmärk on hinnata Eestis kasutatava raamatupidamistarkvara toodete vastavust digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele. Eesmärgi saavutamiseks on autor seadnud järgmised ülesanded: 1. 1. Selgitada digipöörde olemust ja sellest tulenevate muudatuste vajalikkust ja tausta arvestusalal. 2. Kaardistada 01.01.2017 RPS-i redaktsiooni digitaalsetest muudatustest tulenevad nõuded arvestusala infosüsteemidele. 3. Välja tuua arvestusala ootused raamatupidamisprogrammidele tulenevalt parimatest praktikatest majandusarvestuse automatiseerimise vallas. 4. Hinnata Eestis kasutatavate raamatupidamistarkvarade valmisolekut vastata raamatupidamise seaduse nõuetele ja arvestusala ootustele, tuua välja arenguvõimalused. See uuring põhineb deduktiivsel strateegial. Empiirilise uuringu käigus koguti andmeid kombineeritud meetodi, kvantitatiivse-kvalitatiivse uurimismeetodi abil. Andmeanalüüsi meetodid olid peamiselt statistilised, eesmärgiga võrrelda, kui suurt osa teoreetilisest hüpoteesist empiirilised uuringutulemused kinnitavad. Empiirilise uurimistöö käigus kogutud andmeid analüüsiti kirjeldava statistika abil. Lõputöö teoreetilise osa peamisteks allikateks on RPS-i uus versioon, mis kehtib Eestis alates 01.01.2017, ja pärast seda kehtivad versioonid, erinevad IKT arengukavad Eestis ja Euroopa Liidu uuringud digitaalse transformatsiooni kohta. Seda täiendavad arvestusala spetsialistide artiklid erialases meedias ning mitmed samateemalised magistritööd. Kuna see on üsna uus teema, on seda teemat käsitleva kirjanduse valik olnud suhteliselt piiratud. Lõputöö eesmärk on esitatud ülesandeid täites ja nende tulemusi dokumenteerides saavutatud. Uuringust selgus, et suurem osa uuritud raamatupidamisprogrammidest vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja raamatupidamise valdkonna ootustele ning on saadaval erinevatele turusegmentidele, nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele. Ehkki on olemas mõned kriitilised funktsioonid, mida tuleb tulevikus täielikumaks arendada, et need oleksid seadustega täielikult kooskõlas. Käesoleva lõputöö raames tehtud tähelepanekud on oluliseks sisendiks raamatupidamisprogrammide loojatele ja raamatupidamise seaduse loojatele, et raamatupidamiskohustuslased saaksid seaduse sätteid parimal võimalikul viisil täita.

Abstract [en]

The topic of this final thesis is compliance of accounting software products used in Estonia with the requirements and expectations arising from the digital transformation. The thesis is 99 pages long consisting of five chapters as well as subchapters and including two questionnaires prepared by the author. The topic of the thesis is driven from the fact that the exponential development of information technology has led the whole society together with the accounting field to face new challenges and opportunities, the implementation of which keeps accounting information systems in constant change. The objective of the thesis is to assess the compliance of the accounting software products used in Estonia with the requirements and expectations arising from the digital revolution. To fulfil the objective, the author has set the following study tasks: 1. Explain the nature of the digital revolution and the necessity and background of the resulting changes in the accounting field. 2. To map the requirements for accounting information systems arising from digital changes in the RPS (Estonian Accounting Act) version valid from 01.01.2017. 3. Identify accounting field expectations for accounting programs based on best practices in accounting process automation. 4. To assess the readiness of the accounting software used in Estonia to meet the requirements of the Accounting Act and the expectations of the accounting field and to point out development opportunities. This study is based on a deductive strategy. In the course of the empirical study, data were collected using a combined method, a quantitative-qualitative research method. The methods of data analysis were mainly statistical, with the aim of comparing what proportion of the theoretical hypothesis has been confirmed by the empirical research results. The data collected by the empirical research was analysed using descriptive statistics. The main sources for the thesis theoretical part are the new version of the RPS that is valid in Estonia since 01.01.2017 and versions valid after that, various ICT development plans in Estonia and European Union research on digital transformation. This is complemented by articles in the professional media on the digitization of accounting written by information technology specialists, as well as several master theses on the same topic. As this is a quite new topic, the choice of literature addressing this topic is relatively limited. The objective of the thesis has been fulfilled by performing the stated study tasks and documenting their results. The study revealed that the majority of investigated accounting programs meet the requirements of the Accounting Act and expectations of the accounting field and are available for different market segments, both large and small organisations. Although there are some critical functions that still need to be implemented in the future to be fully compliant with the law. The observations made in the scope of this thesis are an important input for the creators of accounting programs and the Accounting Act creators, so that organisations can comply with the provisions of the Act in the best possible way.

Item Type: thesis
Advisor: Ave Nukka
Subjects: Economy and Management
Economy and Management > Information Science for Business Enterprises
Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Leila Joosepson
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:05
Last Modified: 12 Jun 2020 06:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4879

Actions (login required)

View Item View Item