Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Miratex OÜ näitel

Salu, Marit (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Miratex OÜ näitel. [thesis] [en] Composition of internal accounting policies and procedures on the example of Miratex OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (490kB)

Abstract

Raamatupidamise sise-eeskiri on ettevõtte üks olulisemaid dokumente. Selles kajastub ettevõtte kogu raamatupidamise korraldus. Raamatupidamise sise-eeskirja kohustuslikud osad on välja toodud raamatupidamise seaduses § 11. Sise-eeskirja koostab tavaliselt ettevõtte raamatupidaja. Lõputöö eesmärk oli koostada ettevõttele raamatupidamise sise-eeskiri, mis vastaks Eesti finantsaruandluse standardile. Eesmärgi saavutamiseks teostati püstitatud ülesanded: • töötati läbi raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning erialane kirjandus ning selgitati välja nendest tulenevad nõuded ja soovitused raamatupidamise sise-eeskirjale; • esitati raamatupidamise sise-eeskirja koostamise teoreetilised alused; • tutvuti ettevõtte struktuuri, raamatupidamise korraldamise ja dokumentidega; • analüüsiti kogutud andmeid; • koostati nõuetele vastav raamatupidamise sise-eeskiri. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmete kogumisel kasutati peamiselt dokumendivaatlust, mille käigus uuriti ettevõttesiseseid finantsalaseid dokumente. Samuti kasutati poolstruktureeritud intervjuud raamatupidajaga. Töö koostamisel kasutati deduktiivset lähenemisviisi ehk töötati läbi erinevad teooriad ja tehti nende põhjal järeldused. Andmete analüüsi meetodina kasutas autor võrdlust, mis aitas kõrvutada dokumendivaatluse ja intervjuu käigus koondatud info ja teoreetilised nõuded. Lõputöö koostamisel kasutati raamatupidamise seadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ja erialast kirjandust. Lõputöö autor tegi raamatupidamise sise-eeskirja koostamiseks järgmised ettepanekud, millest lähtudes koostati ettevõttele raamatupidamise sise-eeskiri (Lisa 2): • Raamatupidamise sise-eeskirja esimeses peatükis anda ettevõttest lühiülevaade ja välja tuua sise-eeskirja eesmärk, rakendatav finantsaruandluse standard ning raamatupidamise korraldus. • Tuua välja kontoplaan jaotus koos tähistusega ning lisada kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega lisana raamatupidamise sise-eeskirja. 39 • Määrata kindlaks vastavalt tehingutele koostatud nõuetele vastavad alg- või koonddokumendid, mida kajastatakse raamatupidamisregistrites. • Tuua välja algdokumentide loetelu ja nende säilitamine ning kes selle eest vastutab. • Tuua välja paranduseprotseduuride kord ning lisada kellel on õigus raamatupidamisprogrammis parandusi teha. • Tuua välja, milliseid raamatupidamiseprogramme, raamatupidamisregistreid ning mooduleid ettevõttes kasutatakse. • Välja tuua, millist kasumiaruande skeemi ettevõte kasutab ja milliseid tulusid, kulusid kasumiaruande kirjetel kajastatakse. • Lisada raha arvestuse täpne kord, arvestuseks avatud kontod ning kellel on õigus rahaga arveldada, kes kontrollib rahaga arveldamise õigsust ning millised dokumendid on kasutusel. • Kehtestada nõuete ja tehtud ettemaksete arvestamise kord, kontode kasutamine ning laekumata arvete ebatõenäoliseks ja lootusetuks kandmise kord. Samuti määrata aruandvate isikute avansi andmise kord. • Tuua välja põhivara arvele võtmine, edasine kajastamine, kasutatavad kontod, põhivara liigitus, põhivara maksumuse alampiir, amortisatsioonimeetodid, kasulikud eluead ning põhivara mahakandmise ja allahindluse kord. • Ära määrata laenukohustuste liigitamise. • Raamatupidamise sise-eeskirjas tuleks välja tuua millised kohustised ettevõttel on ja kuidas kontodel kajastatakse. • Reguleerida võlad tarnijatele arvestamise kord ja näidata milliseid kontosid kasutatakse. • Välja tuua töötasu arvestamise kord ja millistel kontodel käib arvestus. • Lisada, kes on maksude eest vastutav, milliseid makse makstakse ning millistel kontodel arvestust peetakse. • Tuua välja omakapitali koosseis, osakapitali suurus ning kasutatavad kontod. • Kehtestada inventeerimise läbiviimise kord, mida inventeeritakse, kui tihti seda tehakse ja kes selle läbi viib. • Välja tuua milliseid aruandeid ettevõttes koostatakse, kes need koostab ja kellele koostatakse. • Kehtestada sisekontrolli meetmed ning sagedus. 40 Autori arvates on lõputöö eesmärk täidetud ning Miratex OÜ-le on koostatud raamatupidamise sise-eeskiri

Abstract [en]

The title of the final thesis is ,,Composition of internal accounting policies and procedures on the example of Miratex OÜ“. The final thesis consists of two main chapters, thirteen subchapters and two extras. The author used 29 sources, of which the most important are the Accounting Act, Accounting Board Guides and professional literature. The most used authors from professional literature are Anu Allikvee and Enno Lepvalts. The topic is actual, because in the Accounting Act, it’s pointed out that all companies (except microenterprises) must have a document for internal accounting policies and procedures, in which entity establishes principles for keeping its accounts and reporting methods. Unfortunately, many companies don’t have this kind of document, it’s not specific enough or it doesn’t meet the requirements of the company. The research object of this thesis was a small company providing construction services. The problem is that the company doesn’t have an internal accounting policies and procedures document. The goal of the thesis was to compose an internal accounting policies and procedures document that follows the Estonian financial reporting standard and considers the needs of the company. In order to achieve the goal, the following tasks were completed: • the Accounting Act, Accounting Board Guides and professional literature were worked through and the requirements and recommendations for the internal accounting policies and procedures arising from them were identified; • the theoretical requirements for compiling internal accounting policies and procedures were proposed; • author got acquainted with the company's structure, accounting organization and documents; • collected information was analyzed; • an internal accounting policies and procedures document was composed. In order to achieve the goal, the quantitative research method was used, because quantitative research is making conclusions from previous research or the elaboration of previous theories. Data collection was mainly based on document observation which examined the company's internal financial documents. Semi-structured interview with the company's accountant was also used, where the interviewer could ask and clarify everything. The author used a deductive approach in compiling the thesis, i.e. worked through different theories and drew conclusions based on them. As a method of data analysis, the author used comparison, which helped to compare the information gathered during the document observation and the interview and the theoretical requirements. As a result, the goal of the thesis has been fulfilled and internal accounting policies and procedures document has been composed for Miratex OÜ.

Item Type: thesis
Advisor: Malle Kasearu
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Marit Salu
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:49
Last Modified: 15 Jun 2020 09:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4874

Actions (login required)

View Item View Item