Raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamisteenust osutavates ettevõtetes ja kohtupraktikas

Lainemaa, Triin (2020) Raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamisteenust osutavates ettevõtetes ja kohtupraktikas. [thesis] [en] Responsibility of the accountant and of the member of the management board in the companies providing accounting services and in the juridical practice.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö koosneb 55 leheküljest, mis sisaldab resümeed, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisasid. Lõputöös on 7 joonist ja 3 tabelit. Töös on kasutatud 51 kirjandus allikat, millest 5 on võõrkeelsed. Lõputöö teema käsitleb raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutust äriühingu raamatupidamises. Lõputöö keskendub sellele, milles raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus seisneb, kas sellel tegevusalal töötavatele isikutele on nende ülesanded arusaadavad ning täidetakse seadusest tulenevaid nõudeid ja milliseid karistusi võib normide rikkumine raamatupidajatele karistusõiguslikus tähenduses kaasa tuua. Teema on aktuaalne, sest raamatupidaja töö on väga vastutusrikas ja äriühingutele olulise tähtsusega, seetõttu on tähtis, et raamatupidaja ja juhatuse liige teaks oma kohustusi ja seda, mille eest ta vastutab. Teema püsib aktuaalsena seni kuni ei ole välja töötatud ühte kindlat regulatsiooni, mis reguleeriks vastutuse jaotuse küsimusi äriühingutes. Lõputöö probleem seisneb selles, et vastutuse puhul on tegemist teemaga, mida reguleerivad mitmed õigusaktid ja mille õiguslik alus valitakse konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt. Seetõttu on keeruline ja raskendatud kindlat ning ühest vastust leida küsimusele, kes vastutab ettevõttes raamatupidamise korraldamise ja õigsuse eest. Lõputöö eesmärk on selgitada välja raamatupidajate ja juhatuse liikmete teadlikkus vastutusest raamatupidamises ja analüüsida raamatupidajate karistusõiguslikku kohtupraktikat. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Esitada lühiülevaade raamatupidamisele ja raamatupidajale esitatavatest nõuetest. 2. Tuua välja seadustest tulenev raamatupidaja vastutus ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamise eest. 3. Välja selgitada raamatupidajate ja juhatuse liimete teadlikkus vastutusest raamatupidamises. 4. Välja selgitada ja analüüsida raamatupidajate karistusõiguslikku vastutust kohtupraktikas. 5. Teha järeldusi ja ettepanekuid seoses vastutusega raamatupidamises. Analüüsi teostamisel rakendatakse andmekogumis meetodina ankeetküsitlust ja dokumendivaatlust. Lõputöö eesmärgi täitmiseks ning uuringu läbiviimiseks kasutas autor nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset uurimismeetodit. Analüüsi tulemusena jõudis autor järelduseni, et vastutuse piiritlemisel puudub Eestis ühtne regulatsioon ning seetõttu on vastutuse küsimused selgelt piiritlemata. Samuti on raamatupidajate ja juhatuse liikmete teadlikkus endal lasuvast vastutusest madal, mis soodustab vigade teket ja kuritegevust. Raamatupidamise korraldamisel ja arvestuse pidamisel tuleb järgida raamatupidamise seaduses kehtestatut ja raamatupidamise toimkonnajuhendites sisalduvat kasulikku informatsiooni ning suurem osa uuringus osalenud raamatupidajatest ja juhatuse liikmetest seda teevad. Leidis kinnitust probleem, et vastutusega seotud piirid võiksid olla selgemini reguleeritud. Samuti tuleks äriühingutel üle vaadata kontrollimeetmed raamatupidamise korralduse üle.

Abstract [en]

The thesis consists of 55 pages which contains the summary, the list of literature used and the annexes. There are 7 drawings and 3 tables in this work. 51 sources of literature have been used, 5 of which are in foreign languages. The final project focuses on the responsibilities of the accountant and the member of the management board, and whether the persons employed in that field have a clear understanding of their duties and comply with legal requirements and the what penalties may be imposed on accountants in the sense of criminal law. The subject matter is relevant because the accountant's work is very responsible and important to companies, so it is essential that the accountant and the board member know their duties and what they are liable to. The issue will remain topical until one specific regulation has been developed to regulate the division of responsibilities in companies. The problem of the dissertation is that liability is a subject that is regulated by several legal acts and the legal basis of which is chosen based on specific circumstances. Therefore, it is difficult and complicated to find a definite and single answer to the question of who is responsible for the management and accuracy of the company's accounts. The purpose of the thesis is to identify the awareness of accountants and board members of the accountability in accounting and to analyze the criminal law juridical practice of accountants. The following research tasks have been set in order to achieve the objective of the work: 1. Provide a brief overview of the requirements for accounting and accountants. 2. Indicate the liability of the accountant arising the law and the responsibility of the member of the management board for the accounts. 3. Find out the awareness of accountants and board members about the responsibility in accounting. 4. Identify and analyze the juridical liability of accountants in juridical practice. 5. Draw conclusions and make recommendations regarding liability in accounting. When performing the analysis, a questionnaire survey and document observation are/were applied as a method in the dataset. The author used both quantitative and qualitative research methods to achieve the objective of the thesis and to conduct the study. As a result of the analysis, the author came to the conclusion that there is no uniform regulation on the delimitation of liability in Estonia and therefore the issues of liability are clearly unspecified. The awareness of accountants and members of the management board of their responsibilities is also low, which contributes to errors and crime. Accounting should be carried out in accordance with the provisions of the Accounting Act and the useful information contained in the Accounting Instructions and that most of the accountants and board members involved in the study do so. The problem was confirmed that the limits of liability could be more clearly regulated. Companies should also review the control measures of the accounting management

Item Type: thesis
Advisor: Laivi Annus-Anijärv
Subjects: Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Other
Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Triin Lainemaa
Date Deposited: 15 Jun 2020 07:44
Last Modified: 15 Jun 2020 07:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4870

Actions (login required)

View Item View Item