Sotsiaalprogrammi agressiivsuse asendamise treening mõju vägivaldse kuriteo toime pannud õigusrikkujatele

Lille, Terje (2020) Sotsiaalprogrammi agressiivsuse asendamise treening mõju vägivaldse kuriteo toime pannud õigusrikkujatele. [thesis] [en] The Impact of the Social Program Aggressiveness Replacement Training on the Offenders who have Committed a Violent Crime.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of digidoc] PDF (digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (109kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö pealkiri on „Sotsiaalprogrammi agressiivsuse asendamise treening mõju vägivaldse kuriteo toimepannud õigusrikkujatele“. Töö pikkus on 47 lehekülge, sisaldab 1 tabelit ja 3 joonist. Kasutati 35 allikat, neist 3 on võõrkeelsed. Vägivaldne käitumine on üks kuritegeliku käitumise põhjuseid. Kuritegevus puudutab kogu ühiskonda, kuna ohustab ühiskonna turvalisust. Lähtudes asjaolust, et vägivaldsete kuritegude eest karistatute arv on aastate lõikes kõrge, siis koostas autor oma lõputöö eesmärgiga uurida vanglas vägivaldsete kurjategijate rehabiliteerimisvahendina kasutatava sotsiaalprogrammi Agressiivsuse asendamise treening (AAT) mõju. Lõputöö eesmärgist tulenevalt püstitas autor uurimisülesanded selgitada välja: programmi AAT määramise põhjused ning läbimise ajendid; programmi AAT käigus omandatavad teadmised ning nende kasutamine ja väärtustamine; programmi AAT teadmiste omandamist/kinnistamist soodustavad ja takistavad tegurid. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega kuuelt vanglas paiknevalt, sotsiaalprogrammi AAT läbinud isikult ning analüüsiti kasutades kvalitatiivset uurimismeetodit. Intervjuu küsimused olid ettevalmistatud, kuid intervjueerijal oli võimalus küsimuste järjekorda muuta ning täpsustavaid küsimusi küsida. Lindistatud Intervjuud litereeriti ning kasutades kodeerimist viidi läbi induktiivne sisuanalüüs. Töö teoreetiliseks aluseks on agressiivse käitumise tekke teooriad; kognitiiv- käitumuslikud teooriad. Tulemustest selgus, et osalejad teadvustavad, miks on varasemalt vägivaldselt käitunud ning kasvanud on teadmised, oskused ja valmidus leida alternatiive vägivaldsele käitumisele. Tulemustest selgus, et AAT läbiviimise meetodid olid teadmiste omandamist soodustavad. Eelkõige täheldati ja hinnati seda, et programmis läbi viidud praktilise harjutuste raames õpiti ja harjuti saadud teadmisi ka eluliselt kasutama. Tulemustest selgus, et vangla rasked olud motiveerivad programme läbima ja soodustavad neis saadud teadmiste kinnistamist: on palju võimalusi uute käitumisoskuste harjutamiseks ning aega iseendaga toimunut analüüsida. Uuritavad tunnistasid, et käitumise muutumine prosotsiaalsemaks on kaasa toonud positiivsed keskkonnapoolsed tulemused, mis on omakorda uut vägivallavaba käitumist kinnistanud. Uurimuse praktiliseks väärtuseks on tõdemus, et AAT-s pakutavad teadmised on suurendanud osalejate prosotsiaalset kompetentsust, vähendanud vägivaldset käitumist ja tõstnud nende kõlbelise mõtlemise taset. AAT läbimine vanglas vähendab indiviidide vanglasisest vägivaldset käitumist. Märksõnad: vägivaldne käitumine, kurjategijate rehabilitatsioon vanglas, sotsiaalprogramm AAT ning selle mõju läbinutele; saadud teadmiste kasutamine ja väärtustamine.

Abstract [en]

The title of this thesis is “The impact of the social program aggressiveness replacement training on the offenders who have committed a violent crime”. The length of the work is 48 pages, contains 1 table and 3 figures. 35 sources were used, 3 of them are in foreign languages. Violent behavior is one of the causes of criminal behavior. Crime affects society as a whole because it threatens the security of society. Based on the fact that the number of people convicted of violent crimes is high over the years, the author composed her thesis with the aim to study the impact of the social program Aggression Replacement Training (ART) used as a rehabilitation tool for violent criminals in prison. Due to the aim of the thesis, the author set out the research tasks to find out: the reasons for assigning the ART program and the motives for passing it; the knowledge acquired through the ART program and its use and valorisation; factors that facilitate and hinder the acquisition / consolidation of ART knowledge. Data were collected through semi-structured interviews from six prisoners who underwent the ART social program and analyzed using a qualitative research method. The interview questions were prepared, but the interviewer had the opportunity to change the order of the questions and ask clarifying questions. The recorded interviews were literate and the analysis of inductive content was performed by coding. The theoretical basis of the work is theories of the formation of aggressive behavior; cognitive-behavioral theories. The results showed that the participants are aware of why they have behaved violently in the past and the knowledge, skills and readiness to find alternatives to violent behavior have increased. The results showed that the methods of performing ART were conducive to the acquisition of knowledge. In particular, it was observed and assessed that the practical exercises carried out in the program also taught and practiced the use of the knowledge gained vitally. The results showed that the difficult conditions of the prison motivate to go through the programs and facilitate the consolidation of the knowledge gained in them: there are many opportunities to practice new behavioral skills and time to analyze what has happened. Subjects acknowledged that becoming more prosocial has led to positive environmental outcomes, which in turn has embedded new non-violent behavior. The practical value of the study is the recognition that the knowledge provided in ART has increased the prosocial competence of the participants, reduced the violent behavior and raised their level of moral thinking. Going thru ART in prison reduces the violent behavior of individuals inside prison. Keywords: violent behavior, rehabilitation of criminals in prison, social program ART and its impact on the ones who passed; use and valorisation of the knowledge gained.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Leuska
Subjects: Humanities > Psychology > Suhtlemine ja psühholoogia
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Terje Lille
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:53
Last Modified: 08 Jun 2020 08:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4867

Actions (login required)

View Item View Item