Logistiliste teenuste analüüs VMV Lines OÜ jaoks

Merilainen, Marvel (2014) Logistiliste teenuste analüüs VMV Lines OÜ jaoks. [thesis] [en] The Cost-Benefit Analysis of Logistics Services for VMV Lines OÜ.

[thumbnail of löputöö pdf.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (473kB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö keskeks teemaks on teenuste sisseostmine ning isikliku autopargi omamine. Diplomant võrdleb neid kahte strateegiat eesmärgiga välja pakkuda edasine arengusuund väikeettevõttele VMV Lines OÜ-le, mis pakub veoteenust omades isklikku väikest autoparki. Töö esimene pool on teoreetiline, mis on esitatud teises peatükis, kus tutvustatakse transpordi olemust ning selgitatakse, mida tähendab teenuste sisseostmine ning isikliku autopargi omamine. Lisaks tuuakse välja iskliku autopargi omamise eelised ning puudused. Lisaks teoreetilisele arutlusele viiakse läbi samalaadsete ettevõtete majandusaasta aruannete analüüs kolmandas peatükis. Lähtuvalt nendest tulemustest arutleb autor VMV Lines OÜ tuleviku aregusuundade üle neljandas peatükis. Lähtudes teooriast ning praktilisest juhtumist järeldab diplomant, et efektiivseks majandamiseks on VMV Lines OÜ-l tarvis suurenada autoparki, eeldusel, et kulude üle on kontroll. Lisaks soovitab diplomant tegeleda ka lisaks ekspedeerimisega, kuna omakulud on sel juhul väga väikesed. Eelduseks on heade ja usaldusväärsete koostööpartnerite leidmine. Ettevõttel VMV Lines OÜ on arenguruumi võttes arvesse antud töös võrreldud ettevõtteid. Eeskujuks saaks kasutada ettevõtte EKA Veod finantsanalüüsi. Kindlasti tuleks investeerida müüki ning turundusse ja selleks saaks kasutada võõrkapitali, sest ettevõttel kohustused puuduvad. Arvesse tuleb võtta ka ühe tonni efektiivsuskalkulatsioonid, kust paistis selgelt välja, et mitu ettevõtet (EKA Veod, Finnic ning Deston Cargo) kasutavad veokeid efektiivsemalt kui praegu VMV Lines OÜ. Müügimahu suurenedes tuleb arvestada kindlasti ka veokite ning töötajate lisandumisega ja seetõttu ka lisakuludega. Võttes arvesse EKA Veod OÜ näitajaid, saame öelda et õige käibekapitali juhtimise korral on võimalik likviidsust väga kõrgel tasemel hoida. Ka rentaabluse näitajaid on võimalik müügimahu suurendades kasvatada, jättes püsikulud praegusele tasemele. Hindade tõstmine võib olla üks lahendus müügitulu suurendamisel ning rentaabluse näitajate parandamisel, aga efekt võib osutuda ka vastupidiseks, kui hindu tõsta liiga suurel määral. Hindu saaks tõsta mõõdukalt 3-5% ning diferentseerida seda erinevate klientide vahel. Selline muutus kataks ära iga-aastase inflatsiooni ning tagaks olemasoleva kliendibaasi säilimise. Antud töö näitab ka seda, et olenemata väga tihedast konkurentsist, veonduse turul, on võimalik siiski saavutada uutel ettevõtetel häid tulemusi, sest nõudlus endiselt eksisteerib. Turul on ka kindlasti mitmeid kasutamata nišše, et saavutada konkurentsieelis teiste ettevõtete ees. Veondus on küll väga sarnane erinevate ettevõtete vahel, aga võimalik on pakkuda lisaks veoteenusele ka muid lisahüvesid oma klientidele, mis tekitavadki konkurentsieelise. Teenusepakkujatena on kindlasti väga oluline klienditeenindus ja suhtlus, millega on võimalik välja paista teiste ettevõtete seast. Tiheda konkurentsi tõttu eelistatakse partnereid, keda saab lisaks heale veoteenusele ka usaldada ning kellega on meeldiv suhelda.

Abstract [en]

The main topic of this paper is out-sourcing and owning a car fleet. The author compares these two strategies in order to propose the future strategy for small enterprise VMV Lines OÜ, which provides transport service and owns currently a small fleet. The first part of the paper is theoretical and it is presented in the second paragraph, which introduces the nature of transport and explains what means out-sourcing and owning a car fleet. In addition, the advantages and disadvantages of owing a personal car fleet are introduced. In addition to the theoretical discussion, the author carries out an analysis of annual reports of transport companies in the third chapter. Based on the results, the author proposes the future strategies for VMV Lines OÜ. The results indicate that for effective management, VMV Lines OÜ must increase the fleet but at the same time the costs need to be under strict control. In addition, the author suggest for the company in question to provide the expediting service, which means providing service through a third party. The reason for this suggestion is that the costs of providing this kind of service are very low. The precondition is finding trustworthy partners. The analysis of VMV Lines OÜ annual report shows that the company has room to grow. A good example is a company EKA Veod OÜ. According to the economic analysis VMV Lines OÜ should invest in sales and marketing while using external finance, because in that case the company does not have any obligations. The efficacy estimates per ton should also be taken into account, which showed that several companies in the analysis (EKA Veod, Finnic and Deston Cargo) use their fleet more efficiently than VMV Lines OÜ. It should be kept in mind that the increase of sales volume needs more fleet and labor, therefore increased costs. Taking into account the indicators of EKA Veod OÜ, it can be said that the proper capital management enables to keep a high level of liquidity. Additionally, there is room to grow the profitability indicators while keeping the fixed costs at the same level. The increase of prices could be one of the solutions to increase the revenues and improve the profitability indicators. On the other hand the effect of that could result the opposite results if the prices are increased too much. The moderate increase of prices is around 3-5% and this should be differentiated between the customers. That increase would also cover the yearly inflation and ensures the existence of current customers. The paper shows that, despite of the high competition in the transport market it is possible to achieve good economic results if there is still demand for the service. There are still unused niches in the market, which could be used as a competition edge. Although transportation services are rather similar in the market, there is possibility to offer other additional benefits to the customers, which create the competition edge. As a service provider it is important to have good customer service and relations, which makes it possible to differ from others in the same market. Because of the high competition the customers value transport service that is trustworthy and has good and pleasant communication.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Toding
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Marvel Merilainen
Date Deposited: 20 Jun 2014 07:57
Last Modified: 04 Sep 2019 06:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/486

Actions (login required)

View Item View Item