Starteegilise jätkusuutlikkuse hindamine tasakaalus tulemuskaardi meetodil Tineke OÜ näitel

Randväli, Madleen (2020) Starteegilise jätkusuutlikkuse hindamine tasakaalus tulemuskaardi meetodil Tineke OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic sustainability assessment using the balanced scorecard method on the example of OÜ Tineke.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (515kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli tasakaalus tulemuskaardi meetodil hinnata OÜ Tineke strateegilist jätkusuutlikkust. Teema aktuaalsus seisnes selles, et tänapäeva turumajanduses peavad ettevõtted jätkusuutlikkuse tagamiseks kasutama strateegilist juhtimist, mis tähendab seda, et organisatsioonid ei saa lähtuda vaid finantstulemustest, vaid peavad tähelepanu pöörama ka mittefinantsilistele aspektidele. Teoreetilises osas kirjeldati asjakohaste allikate põhjal, mida kujutab endast üldse strateegiline juhtimine, kuidas ettevõte peaks selle välja töötama, kuidas kontrollida ja kuidas hinnata ning millised on organisatsiooni konkurentsistrateegia võimalused. Jätkusuutlikkuse hindamiseks tuuakse välja tasakaalus tulemuskaardi, kui juhtimissüsteemi põhimõtted ja meetodid, mille abil on võimalik hinnata ettevõtte finants,-kliendi,-sisemisi- ja arenguperspektiivi. Teooriast selgus, et olla jätkusuutlik peab olema ettevõtte strateegia paika pandud. Milline on ettevõtte visioon, missioon ja strateegia. Kõigepealt tuleks juhtkonnal enda jaoks need lahti mõtestada. Seejärel tuleks paika panna lühi- ja pikaajalised eesmärgid, mis aitavad olla õigel kursil ettevõtte juhtimisel. Samuti tuleks ettevõttel valida ena jaoks sobilik äritasandi strateegia, mis annab konkurentsieelise. Kui eesmärgid on paika saanud, tuleb nende eesmärkide jaoks valida sobivad mõõdikud, millega oleks võimalik neid eesmärke hinnata. Sobivad mõõdikud aitavad ettevõttel hinnata strateegilisi eesmärke. Tasakaalus tulemuskaardi puhul on hea see, et kui organisatsioon saab aru, et need ei ole sobivad mõõdikud, siis on võimalik need lihtsalt asendada sobivamate mõõdikutega, ilma et peaks hakkama tervet juhtimissüsteemi ümber arendama. Finantsperspektiivi hindamisest selgus, et OÜ Tineke jätkusuutlikust võib pidada heaks. Kuigi ettevõtte rentaablusnäitajad on alates 2018. aastast negatiivsed olnud, siis alates 2019. aastast on rentaablusnäitaja paremuse poole liikunud, mis tähendab seda, et ettevõttel on eelmiste perioodide jaotamata kasumit, millega kahjumit katta. Samuti võib üldist maksevõimet pidada heaks, kuna suudetakse olemasolevad kohustised katta likviidsete varadega. Problemaatilisemaks kohaks võiks OÜ Tineke puhul pidada seda, et deebitoride maksetähtajad on liiga pikad ning kreeditoridele liiga lühikesed, mis omakorda tähendab seda, et olemasolevaid võlgnevusi ei kaeta ära nõuete arvelt ning see võib pikemas perspektiivis mõjutada jätkusuutlikkust. Ettevõtte peaks jälgima (alajaotuses 1.2.3) välja toodus suhtarve, et hinnata ettevõtte maksevõimet, efektiivsust ja rentaablust. Nende suhtarvude jälgimine aitab ettevõttel tagada finantsedukust. OÜ Tineke kliendiperspektiivi hindamisest selgus, et klientide üldine rahulolu on väga hea ning teenust peetakse kasulikuks, usaldusväärseks ning kvaliteetseks. Soovituslik oleks suuremat tähelepanu pöörata OÜ Tineke poolt pakutavatele probleemide lahendamisele ning sujuvama koostöö tagamise. Autori arvates peaks OÜ Tineke jälgima autori poolt välja toodud strateegiliste eesmärkide mõõdikuid (vt Tabel 10, lk 36). Nende mõõdikute jälgimiseks tuleks järjepidevalt kasutada kliendirahulolu küsitlust, et vajadusel välja selgitada, mis teeb kliente rahulolematuteks. Milliseid täiendkoolitusi töötajatele pakkuda, et tagada kliendi rahulolu. Samuti tuleks tegeleda uute klientide leidmisega, lisaks olemasolevate klientide hoidmisele kuna see suurendaks müügitulu ning tagab omakorda parema finantsedukuse. Sisemiste äriprotsesside hindamisest selgus, OÜ Tineke senine töökorraldus toimib hästi ning olemasolevate klientide vajadused on rahuldatud. Teenuse osutamine toimub õigeaegselt ning klientidel on võimalik vajadusel alati tagasisidet anda. Töötajate vahel toimub pidev suhtlus, selleks et toimiks kiire infovahetus. Samas soovitaks autor OÜ Tineke tegeleda turundamisega, et lisaks olemasolevatele klientidele, leida uusi kliente. Uute klientide leidmiseks peaks olema atraktiivsem, mis tähendab seda, et teenuse pakkumine peaks toimuma mugavamalt, kasutades näiteks digitaalset arhiveerimissüsteemi. kes tagaksid finantsedukuse, mille tulemusena oleksid omanikud rahulolevamad. Kliendibaasi suurendamiseks tuleks paika panna strateegia reklaamide ja pakkumiste osas. samuti tuleks tegeleda töötajate koolitamisega, et pakkuda sihtkliendile tema vajadustest lähtuvat raamatupidamisteenust. OÜ Tineke õppimise ja arengu perspektiivi võib pidada heaks. Sujuva koostöö saavutamiseks toimub pidav omavaheline suhtlus. Dokumentide edastamine toimub teineteisega kohtumisel või e-maili teel. Tööd teostatakse eelnevalt kokkulepitule ning probleemide tekkimisel abistatakse teineteist. Töötajad hindasid OÜ Tineke koostööd kollektiivis väga oluliseks, sest see mõjutab otseselt töömotivatsiooni. Autor soovitab OÜ Tineke jälgida (vt Tabel 12, lk 41) strateegilistele eesmärkidele sobivaid mõõdikuid. Nende mõõdikute eesmärkide saavutamiseks tuleks OÜ Tineke juhtkonnal teha vähemalt kord aastas koosolekuid, kus oleks võimalik hinnata töötajate pädevust. Vastavalt nendele hinnangutele saaks kokku panna koolitusplaani, millega pannakse paika ettevõtte sisesed/välised täiendkoolitused. OÜ Tineke konkurentsistrateegia uurimistulemustest selgus, et oleks soovituslik kasutada kululiidri strateegiat. Kululiidri strateegia rakendamine annaks ettevõttele konkurentsieelise madalamate kuludega võrreldes konkurentidega. OÜ Tineke peamisteks eesmärkideks on olla turuosas jätkusuutlik, pakkuda kvaliteetset teenust, pakkuda töötajatele rahulolu ning laiendada oma kliendibaasi. Turuosa jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks ettevõttel oma kulutused võimalikult madalad hoida. Saades oma kulutused võimalikult madalaks on võimalus OÜ Tineke pakkuda potentsiaalsetele klientidele madalamat hinda võrreldes konkurentidega. Töötajate rahulolu saavutamiseks tuleks neid koolitada ning suurendades kliendibaasi on neil võimalik enesearendusele. Tähelepanu peaks pöörama tehnoloogia poolt pakutavatele arendustele, millega oleks võimalik aega kokku hoida, samas ei kannataks tänu sellele töö kvaliteet. Autori hinnangul on BSC kasutamine ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamiseks hea võimalus, kuna lisaks finantsidele on võimalik sellega ka mõõta mittefinantsilisi tegureid. Kuid kindlasti peaks arvestama sellega, et iga mõõtmis ja juhtimissüsteemi kasutuselevõtmine eeldab seda, et seda tuleb täiendada vastavalt organisatsiooni strateegiast. BSC saab kasutada kõiges, mida on võimalik mõõta ning selle esialgne raamistik (finantsi-, kliendi-, sisemise äriprotsessi ja õppimise äriprotsessi perspektiiv) on suurepärane võimalus oma organisatsiooni jaoks luua mõõtmissüsteem, kuna mõõdikuid saab valida vastavalt ettevõtte vajadustele. Tasakaalus tulemuskaardi oluliseks eeliseks võib pidada seda, et võimalus on esitada lühikesi aruandeid ning vältida seda, et üks eesmärk oleks teise arvelt saavutatud. Lõputöö autori hinnangul sai lõputöö eesmärk täidetud. Strateegilise jätkusuutlikkuse tagamiseks on hea kasutada tasakaalus tulemuskaarti, kuna sellega saab juhtkond selgema pildi juhtimisstruktuurist ning kasutades sobivaid mõõdikuid on võimalik parendada majandustulemusi. Kui valitud mõõdikud ei too paremaid tulemusi, siis on neid võimalik alati ümber mõtestada ja valida sobilikumad. Kindlasti peaks arvestama sellega, et BSC kasutusele võtmine ja juurutamine on aeganõudev ning selle juurutamisesse peaks kaasama rohkem inimesi (nt omavaldkonna spetsialiste), et saavutada tulemuslikkust. Juhtimissüsteemi loomisel on suuresti abiks see, kui on paigas pikaajaline strateegia.

Abstract [en]

The topic of the thesis is strategic sustainability assessment using the balanced scorecard method on the example of OÜ Tineke. The thesis contains 13 209 words, which includes 5 figures, 12 tables, 4 annexes and 50 sources of used literature. Businesses should think about how to be sustainable due to very intense competition in today`s rapidly changing environment and economy. One possible solution is to take a management system into use to help organizations follow their strategy and goals. The goal of the research is to assess the current strategic sustainability of Tineke OÜ using a balanced scorecard management system. The research assignments are: 1) explain the nature of strategic sustainability; 2) provide an overview of the balanced scorecard as a management system; 3) to map and evaluate the current strategic choices of Tineke OÜ based on the four perspectives of the balanced scorecard; 4) the basis of results of the mapping survey, compile recommended balanced scorecard indicators on which the management can rely on when making further management decisions. The study is based on a deductive approach. Qualitative and quantitative methods were used as data collection methods. The data collection tools were a structured document review, a survey and 2 interviews. Conclusion of this thesis is that it is good to use a balanced scorecard to ensure strategic sustainability, as it provides management with a clearer picture of the management structure, that can be used to achieve better financial results. Attention must be paid to appropriate indicators, as the indicators chosen may not always be successful. A balanced scorecard is time consuming and requires constant monitoring.

Item Type: thesis
Advisor: Heli Freienthal
Subjects: Economy and Management > Accounting
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Madleen Randväli
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:13
Last Modified: 12 Jun 2020 06:13
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4853

Actions (login required)

View Item View Item