Koolikiusamine ja selle vähendamise võimalused Lääne-Virumaa koolide näitel

Arro, Terje (2020) Koolikiusamine ja selle vähendamise võimalused Lääne-Virumaa koolide näitel. [thesis] [en] “School Bullying and the Possible Ways of Reducing It on the Example of the Schools in Lääne-Virumaa”.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (515kB)
[thumbnail of digidoc] PDF (digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Lõputöö teema on „Koolikiusamine ja selle vähendamise võimalused Lääne-Virumaa koolide näitel“. Töö maht on 48 lehekülge, millele lisanduvad kasutatud kirjandus ja lisad. Töös on kasutatud 5 joonist, 35 allikat, neist 4 on võõrkeelsed. Koolikiusamine on aktuaalne teema erinevates haridusasutustes. Kiusamisel võivad olla pikaajalised ja negatiivsed mõjud laste vaimsele ja füüsilisele tervisele ning koolikiusamine võib esile kutsuda erinevaid sotsiaalseid häireid, seetõttu on oluline leida ja rakendada koolides kiusamise vähendamise meetmeid. Lõputöö eesmärk on anda ülevaade koolikiusamisest ja selle vähendamise võimalustest ning selgitada välja koolides kasutatavad kiusamise vähendamise meetmed Lääne-Virumaa üldhariduskoolide põhjal. Uurimisülesanded on: 1. Anda teoreetiline ülevaade kiusamise olemusest ja selle vähendamise võimalustest. 2. Välja selgitada, kas ja mil määral esineb kiusamist Lääne-Virumaa üldhariduskoolides. 3. Kaardistada, milliseid kiusamise vähendamise võimalusi koolides rakendatakse. 4. Selgitada välja, kuidas on kiusamise osakaal viimase kolme aasta jooksul koolides muutunud. 5. Analüüsida, kui tõhusaks peetakse koolis kasutusel olevaid kiusamise ennetusmeetmeid. Esimeses peatükis käsitletakse teoreetilist lähtekohta, milleks on sotsiaalse õppimise teooria. Teises peatükis annab autor teoreetilise ülevaate kiusamise olemusest je selle vähendamise võimalustest. Kolmandas peatükis tutvustatakse empiirilise uuringu metoodikat. Neljandas peatükis esitatakse uuringu tulemused. Töös kasutatakse andmekogumise meetodina elektroonilist küsitlust, analüüsimisel kombineeritud meetodit. Uurimuse valimi moodustasid 19 Lääne-Virumaa üldhariduskooli koolijuhti. Uurimistulemuste järeldused: - enamikus koolides esineb kiusamist; - kiusamise ennetustööga tegeldakse koolis tõhusalt, rakendatakse nii tõenduspõhiseid programme kui ka muid meetmeid; - kiusamise osakaal on viimase kolme aasta jooksul enamikus koolides vähenenud; - enamikus koolides peetakse kiusamise ennetusmeetmeid tõhusaks; - respondentide enamiku vastustest ei selgunud, et koolis on kiusamine probleem.

Abstract [en]

The final paper is titled “School Bullying and the Possible Ways of Reducing It on the Example of the Schools in Lääne-Virumaa”. The paper consists of 48 pages, plus sources and appendices. 5 figures, 35 sources, 4 of which in a foreign language, have been used in the current paper. School bullying is topical and occurs in any educational institutions. Bullying can have serious and long-lasting impact on students mental and physical life and bully can develop different social disorders. Therefore, it is essential to find and to implement antibullying measures in schools in order to reduce it. The aim of the paper is to give an overview of school bullying and the possible ways of reducing it as well as to find out what kind of anti-bullying measures are used in the schools of Lääne-Virumaa. Accordingly, the research objectives are as follows: to give a theoretical overview of the essence of bullying and of the ways of reducing it; to find out whether and to what extent bullying exists in the schools of Lääne-Virumaa; to map the measures that the sample schools use in order to reduce bullying; to investigate how the extent of bullying has changed in the schools during the last three years; to analyse the efficiency of the anti-bullying prevention methods used in the schools. In the first chapter, the social learning theory is introduced. In the second chapter the author gives a theoretical overview of the essence of bullying and the ways of reducing it; whereas in the third one the methodology of an empirical study is introduced. In the fourth chapter the results of the study are presented. An electronic questionnaire was created in order to collect the data and a combined method was used for analysing it. The sample consisted of 19 headmasters of Lääne-Virumaa schools. The outcomes of the study are as follows: bullying exists in most schools; bullying prevention work at schools is efficient, evidence-based programmes as well as other measures are implemented; the extent of bullying has reduced in most schools during the past three years; in most schools anti-bullying prevention methods are considered to be efficient; the answers of the majority of the respondents did not reveal bullying to be a problem at schools.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kool
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Terje Arro
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:40
Last Modified: 08 Jun 2020 08:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4845

Actions (login required)

View Item View Item