Esko talu OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs

Sultsing, Elen (2020) Esko talu OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Financial analysis based on Esko Talu OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (703kB)

Abstract

Ettevõtte finantsanalüüs võimaldab juhtkonnal saada teavet ettevõtte finantsseisundist ning selgitada kitsaskohad ettevõttes. Eduka ettevõtte taga seisab edukas finantsjuhtimine, oskus aru saada ja interpreteerida ettevõtte aruandeid ja finantsnäitajaid. Eesti majanduses on olnud madalseise, mille tulemusena on ettevõtted sattunud raskustesse ja pankrotistunud. Väheseid pankrotini jõudnud ettevõtteid õnnestub päästa. Ärilise ebaõnnestumise ja pankrotti saab enamasti vältida parema finantsjuhtimise tulemusel. Lõputöö eesmärk oli analüüsida Esko Talu OÜ finantsmajanduslikku olukorda ja tuvastada ettevõtte kitsaskohad. Empiirilise uuringu läbiviimisel kasutati kvantitatiivset meetodit ja ülesehitus oli deduktiivne. Lõputöö andmekogumismeetodina kasutas autor dokumendivaatlust, mille aluseks olid Esko Talu OÜ 2015-2018 majandusaasta aruanded. Esko Talu OÜ bilansi horisontaalanalüüs näitas, et bilansimahus on kõige suuremad muutused toimunud 2018. aastal, kui varad vähenesid 37%. Muutus oli tingitud sellest, et ettevõte lõpetas tegevuse loomakasvatuse valdkonnas ja sellega seoses toimus ümberhindlus loomakasvatusega seotud varude ja bioloogiliste varade osas. Bioloogilised varad vähenesid pärast 2016. aastat kuni bilansist täieliku eemaldumiseni ja varud vähenesid 2018. aastal 76%. Ümberkorralduse tulemusel kujunes ettevõtte arvestuslikuks tulemiks kahjum ehk kasum vähenes 2018. aastal 258878€. Esko Talu OÜ kasumiaruande horisontaalanalüüsist selgus, et alates 2016. aastast on ettevõte suutnud võrreldes eelmise aastaga müügitulu kasvatada. Kuluartikkel kaubad, toore, materjal ja teenused olid korrelatsioonis müügituluga v.a 2018. aastal, kus tulu suurenes, kuid kulusid suudeti vähendada. Sellest võib järeldada, et 2016- 2017. aastal on müügitulu suurenemise ja vähenemise taga müügimahtude vähenemine ja suurenemine. Aastal 2018 oli müügitulu suurenemise ja kulude vähenemise taga müügihindade tõus, samuti on ettevõte tegelenud kulude optimeerimisega ja leidnud viisi, kuidas paremini kulusid kokku hoida. Sellegipoolest tekkis kahjum, mis oli peamiselt tingitud bioloogiliste varade ümberhindlusest, mis tulenes nende esmasest õiglases väärtuses arvele võtmisest ja hilisemast õiglase väärtuse muutusest. Bilansi vertikaalanalüüsist selgus, et vaadeldavatel aastatel on käibevarad vähenenud ja põhivara osakaal suurenenud. Koguaktivast märkimisväärse osa moodustas materiaalne põhivara, mis on antud tegevusvaldkonnale iseloomulik, kuna ettevõtluses kasutatavad põhivarad on väga kallid. Kõige suurema osa kohustistest ja omakapitalist moodustab kõigil aastatel eelmiste perioodide jaotamata kasum. Ettevõtte omanikud ei ole viimastel aastatel dividende välja võtnud ja on investeerinud teenitud kasumi ettevõttesse. Laenud moodustavad väga väikese osa kogupassivast, mis näitab, et täiendavatel investeeringutel on kasutatud omakapitali. Kasumiaruande vertikaalanalüüs näitas, et suurima osakaalu müügitulust moodustas ettevõttel kaubad, toore, materjal ja teenused, mis oli üle 60% kuni 2018.aastani, mil langes pea 20%, mis on efektiivsema töökorralduse tulemus. Kuni 2018. aastani oli aruandeaasta kasum tõusvas trendis, suurendes iga aastaga, mis tähendab, et ettevõtte tegevus oli olnud pidevalt kasumlik. Põhitähelepanu oli suhtarvuanalüüsil, kus autor teostas maksevõime, finantsvõimenduse, varade kasutamise efektiivsuse, tasuvuse ehk rentaabluse ja pankrotiohu analüüsi. Maksevõime analüüsist selgus, et ettevõte on maksevõimeline ja tal on piisavalt vaba raha oma tegevuse teostamiseks ja kohustiste õigeaegseks tasumiseks. Üldine kõrge maksevõime tase viitab ebaefektiivsusele ja tähendab, et ettevõte on liialt investeerinud käibevaradesse. Kõrge näitaja on tingitud ka lühiajaliste kohustiste puudumisest, mis viitab sellele, et ettevõte kasutab vara finantseerimisel peamiselt omakapitali. Autori soovitus oleks ettevõte vabade vahendite optimaalsemaks kasutamiseks leida täiendav investeering, mis teeniks tulu. Lisaks soovitab autor enne igasuguse investeeringu tegemist hinnata investeeringu tulusust, ning investeerides toodetesse lisaks teostada ka turuanalüüs. Finantsvõimenduse ehk võõrkapitali kasutamise analüüsist selgus, et ettevõttes kasutatakse oma vajaduste finantseerimiseks minimaalselt laenatud vahendeid ja peamiselt kasutatakse omakapitali finantseerimisallikana. Samuti on väiksem risk raha kaotada ja finantsraskuste korral ollakse paremini kaitstud. Autori soovitus oleks kaaluda finantsvõimenduse kasutamist, mida peetakse soodsamaks, kui omakapitali ja mis võib suurendada kasumit tulevikus ja mille tulemusel suurendaks omakapitali tulutoovust. Hea maksevõime ja vähe kohustisi on hea eeldus kaasata lisa võõrkapitali, et laieneda uutele turgudele ja arendada uusi tooteid. Varade kasutamise efektiivsuse analüüsist oli näha üldist madalat taset, mis tähendab, et Esko Talu OÜ teenis varade pealt kasinalt müügitulu. Madalad tulemused on tingitud sellest, et ettevõte on väga kapitalimahukas. Autori soovitus on üle vaadata põhivarad pärast seda, kui ettevõte lõpetas tegevuse loomakasvatus valdkonnas ja võimalusel müüa ära need põhivarad mida enam ei vajata ja investeerida saadud tulu mujale. Lisaks oli näha iga aastaga oli parenenud debitoorse võlgnevuse näitajad, mis võib viidata selle, et ettevõte on kehtestanud rangemad müügitingimused. Autori soovitus on vaadata üle ettevõttes kehtestatud müügitingimused ja ehk on võimalik pikemaid maksetähtaegu anda, mis edendaks müüki, mille kasv on pidurdunud. Tasuvusanalüüsist selgus, et Esko Talu OÜ majanduslikud tasuvusnäitajad on olnud suhteliselt madalad, kuid kuni 2018. aastani tasuvad. 2018. aastal lõpetas Esko Talu OÜ tegevuse loomakasvatuse valdkonnas, mille tulemusel kujunes ettevõtte arvestuslikuks 2018. aasta tulemiks kahjum. Muudatuste rakendamisega ei saadud nii hästi hakkama, mis avaldas halba mõju ka finantssuhtarvudele. Aastatel 2015-2017 oli näitajate iseloomulikuks trendiks tõus. 2017. aastal tõusid rentaablusnäitajad võrreldes eelmise aastaga pea kahekordselt. Kaasates lisa võõrkapitali, et laieneda uutele turgudele, võimaldaks kasvatada tootmismahte, mis parandaks tasuvust ja kompenseeriks müügitulu vähenemist, mis kaasneb tegevuse lõpetamisega loomakasvatuse valdkonnas. Pankroti analüüsist on näha, et kuigi 2018. aastal näitaja langes pea kahekordselt on tulemus sellegipoolest väga kõrge. Langus oli mõjutatud ettevõttes toimunud ümberkorraldustest, kuid Z- skoori tulemus näitas, et lähiaastatel ei tohiks tekkida maksejõuetust. Ettevõttele teostatud finantsanalüüsist järeldab autor, et Esko Talu OÜ on jätkusuutlik ettevõte, olenemata 2018. aastal läbiviidud muudatustest ja sellega kaasnenud kahjumist. Ettevõte on suutnud vähendada põhitegevusega seotud kulusid, parandanud varade kasutamise efektiivsust ja tõstnud likviidsust. Suuremad muudatused võtavad aega, kuid Esko Talul OÜ on olemas kõik eeldused kahjumist välja tulemiseks ja olla järgnevatel aastatel taas kasumlik ettevõte. Kõik eelnev kokku annab ettevõttele võimaluse efektiivistada põhitegevusvaldkonna tegevusi ning jätkata uue turu leidmist kõrgema lisandväärtusega toodetele. Järgnevatel aastatel soovitab autor analüüsida ettevõttes läbi viidud muudatuste tasuvust, mille tulemusel on võimalik anda hinnang juhtimisotsuste kohta ja prognoosida edasi tegevust tulevikuks. Autori arvates on lõputöö eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The topic of this final thesis is titled „Financial analysis based on Esko Talu OÜ“. The thesis consists of the following parts: 55 pages, five tables, 13 charts, and four appendixes. For writing this thesis, the author has used 32 literature sources, including legislation, professional literature, and materials from the Internet, of which eight of them were in foreign languages. The chosen company is a farm, which was established in 1989. The company's primary field of activity is the operation of dairies and cheese making. The chosen topic is actual and necessary because of the volatility of the economic situation and the fact that financial analysis helps to map the company's strengths and weaknesses, which helps to better cope with changes in the company and forecast future activities. The thesis aims to analyze Esko Talu OÜ's financial-economic situation to identify shortcomings and make suggestions to avoid these, to ensure future sustainability. To accomplish the aims of this thesis, the following tasks were set: 1) work through literature to provide a theoretical framework to analyze the financial and economic situation; 2) choose a suitable methodology to analyze the company's annual reports and to perform the financial analysis; 3) carry out horizontal and vertical analysis and financial ratio analysis of the Esko Talu OÜ financial statements; 4) make conclusions on the financial-economic situation of the company based on the analysis and make suggestions to avoid possible bottlenecks to ensure future sustainability. To achieve the goal of the thesis, a quantitative method and a deductive approach were used. The data for the thesis was collected by observation of the past period's documents. The structure of the research is deductive. The short-term solvency analysis showed that the company is solvent and has enough cash to carry on its business and to pay its liabilities on time. The recommendation for the company is to find an additional investment that would earn income to make optimal use of available funds. The leverage ratios and long-term solvency reveal that the company has used minimal borrowed funds and mainly financed their activities using equity. It would be advisable to consider using leverage to expand into new markets and develop new products. The efficiency analysis showed an overall low level, which means that the company made a modest return on its assets. The recommendation is to sell those fixed assets that are no longer needed and invest the income elsewhere. Also is advised to review the sales conditions set in the firm as longer payment terms would increase sales. The profitability analysis showed that the company's ratios have been relatively low, but has remained profitable up to 2018. The characteristic trend of the indicators before 2018 was on an upward trend. The recommendation is to use additional leverage to expand into new markets, which would increase production and improve profitability. The bankruptcy analysis shows that although the figure decreased almost double in 2018, the result is still very high.

Item Type: thesis
Advisor: Helle Noorväli
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Elen Sultsing
Date Deposited: 15 Jun 2020 10:16
Last Modified: 15 Jun 2020 10:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4838

Actions (login required)

View Item View Item