Ostjatelt laekumata arvete arvestus ja analüüs transpordiettevõtte näitel.

Tuberik, Triinu (2020) Ostjatelt laekumata arvete arvestus ja analüüs transpordiettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting for outstanding invoices of buyers and analysis on the example of a transport company..

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (997kB)

Abstract

Lõputöö teema oli „Ostjatelt laekumata arvete arvestus ja analüüs transpordiettevõtte näitel“. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada transpordiettevõtte ostjatelt laekumata arvete arvestus vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja viia läbi suhtarvuanalüüs. Lõputöö koostamisel lähtus autor teooriast ning Eesti finantsaruandluse standardist. Olulistemaks erialaallikateks pidas autor kolme raamatut. Juta Tikk „Finantsarvestus“; Jaan ja Lehte Alver „Finantsarvestus“; Vambola Raudsepp „Finantssituatsioonid: püstitus ja analüüs“. Eesmärgi saavutamiseks täitis autor järgmised uurimisülesanded: 1) selgitas välja ettevõttes kasutusel olevad ostjatelt laekumata arvete, ebatõenäoliselt laekuvate arvete ja lootusetute arvete arvestuspõhimõtted ning võrdles nende vastavust Eesti finantsaruandluse standardiga; 2) analüüsis ettevõtte viimase kolme majandusaasta aruandeid ja hindas ettevõtte ostjatelt laekumata arvete juhtimist ning võrdles saadud tulemusi samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega; 3) tegi analüüsi põhjal järeldusi ja ettepanekuid ostjatelt laekumata arvete teadlikumaks juhtimiseks transpordiettevõttes. Osaühingu Tubren ostjatelt laekumata arvete arvestuse läbi töötamise käigus leidis autor, et ettevõte on lähtunud RTJ 3, lg 7-st ning nõuded ostjate vastu võetakse bilansis arvele korrigeeritud soetusmaksumuses. Samas leiab ka, et ettevõttel ei ole kindlaid müügitingimusi kinnitatud. Tööde teostamine toimub eeldusel ja usaldusel. Samuti ei ole kasutusele võetud ennetustegevuse meetodeid, et kiirendada raha laekumist. Sise-eeskirja dokumendivaatluse käigus oli võimalik välja lugeda, et osaühing Tubren lähtub ostjate tasumata summade kajastamisel arvete laekumise tõenäosusest. Samas leiab autor, et seda ei tehta järjepidevalt seega sellest tingimusest ei peeta kinni. Dokumendivaatlusest on võimalik järeldada, et sise-eeskirjas kirja pandud tingimusega on arvestus vastuolus, kuna seda ei tehta lähtuvalt RTJ 3 lg 24 tuleb hinnata aruandekuupäeval finantsvara väärtust s.t, et tuleks teha vajadusel korrigeerimiskanne. Autori hinnangul on rikutud raamatupidamisseaduse § 16 lg 8 konservatiivsuse printsiipi, mille kohaselt tuleb aruannet koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste alahindamist. Osaühingus ei ole kasutusele võetud statistilisi meetodeid. Autor koostas näited statistilistest meetoditest, et näha nende meetmete kasutamise tulemusi. Ettevõtte andmete põhjal on ebatõenäoliste laekuvate arvete osakaal müügitulust 0,17 %, peale autori tehtud parandusi on vastav näitaja 0,89% müügitulust. Arved kantakse pigem otse kuludesse ehk kasutatakse otsest mahakandmise meetodit. Autori hinnangul annaks statistliste meetodite kasutamine aruannetes õiglasema tulemuse. Kindlasti ei ole otse mahakandmise meetod vale, aga pikk aeg hoida tegelikult lootusetuid nõudeid bilansis ebatõenäoliselt laekuvate arvete kontol, on vastuolus printsiipidega. Autor teeb ettepaneku, et lähtudes RTJ 3, § 25 tuleks hinnata aasta lõpus arvete laekumise tõenäosust ning vajadusel koostada nõuete allahindluse kulukonto. Selline tegevus ennetaks kasumi ülehindamist. Lootusetud nõuete arvestamise aluseks on juhtkonna hinnang koos vastava tõendiga, et nõude kättesaamine on võimatu. Vaadeldaval perioodil ei olnud ettevõttes nõudeid lootusetuks hinnatud. Autori hinnangul on lootusetute nõuete arvestamine kooskõlas RTJ 3-ga, kuna on arvestatud § 31 tingimusi, mis sätestab: Võla lootusetuks kandmise aluseks on vaja võtta asjaolu, et ettevõttel puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks. Bilansi vaatluse tulemusel saab järeldada, et lähtudes RPS §16, lg 9 avalikustamise printsiibist tuleks nõuded ostjate vastu bilansis lahti kirjutada. See muudatus annaks raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist õiglasema ülevaate. Samas leiab autor, et on lähtutud RPS §16, lg 4 olulise printsiibist, kuna ebatõenäoliste laekuvate summa võrreldes nõuded ostjate vastu on üsna väike protsent. Kasumiaruande vaatluse tulemusel leiab autor, et nõuete allahindluste mitte arvestamine on vastuolus RTJ 3, §22-ga, mis ütleb, et aruandekuupäeval finantsvara languse tuvastamisel tuleb finantsvara alla hinnata. Vastav toiming annaks kasumiaruande parema loetavuse ning õiglasema informatsiooni. Suhtarvude analüüsist on võimalik järeldada, et ettevõtte müügitingimused on nõrgad. Autori hinnangul peaks teostama sagedamast kontrolli klientide maksejõulisuses kohta, samuti vaatama üle krediitmüügi tingimused enne uue kliendiga lepingu koostamist. Võrreldes debitoorse võlgnevuse käibesagedust samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega, siis näitaja on pigem nõrk. Kuna on tekkinud olukordi, kus ettevõte peab kasutama oma võlgade tasumiseks võõrkapitali, siis tuleks olla ettevaatlikum - panna rõhk lühematele maksetähtaegadele ning karmistada maksetingimusi. Autori ettepanekud ostjatelt laekumata arvete teadlikumaks juhtimiseks: 1) Koostada ja kinnitada kindlad müügitingimused; 2) Kirjeldada täpsemalt sise-eeskirjas ebatõenäoliseks hindamise ja lootusetuks tunnistamise metoodikat; 3) Hinnata järjepidevalt iga kalendrikuu lõpus arvete laekumise tõenäosust ning võtta kasutusele allahindlus konto; 4) Kontrollida järjepidevalt klientide maksejõulisust; 5) Võimalusel vähendada maksetähtaegade pikkust, et vältida võõrkapitali kasutamist. Autori arvates on lõputöö eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The topic of this graduation thesis is „Accounting for outstanding invoices of buyers and analysis on the example of a transport company“. The aim of this graduation thesis is to ascertain the accounting for outstanding invoices of the transport company's buyers in accordance with the Estonian Financial Reporting Standard. The first chapter provides an overview of the theoretical part of accounting for outstanding invoices of buyers. The subchapters of the analysis of the accounting for outstanding invoices of buyers include: accounting for outstanding invoices of buyers, doubtful debts, bad debts and links to financial statements. The second subchapter provides an overview of ratio analysis. The second chapter deals with the methodology of the graduation thesis and it defines the aim of the graduation thesis and sets the research tasks. In addition, the author chooses methods of data collection, data processing and submission of data. In the third chapter, the author introduces the transport company and on the example of this company explains the accounting for outstanding invoices of buyers, doubtful debts, bad debts and links to financial statements and performs ratio analysis for the company. In addition, the author gives her assessment and makes proposals to the transport company for more conscious management about the outstanding invoices of buyers. The thesis is illustrated with four figures and seven tables. In the theoretical part of this graduation thesis, the author relies mainly on the Estonian financial reporting standard. The author considers the books of three authors to be the most important professional sources. Juta Tikk "Financial Accounting"; Jaan and Lehte Alver "Financial Accounting"; Vambola Raudsepp "Financial Situations: Definition and Analysis". In the research, the author mainly refers to the Accounting Standards Guide (RTJ) 3-financial instruments. The significance of the topic is defined by the fact that arrears and delays in payments are common in case of transactions in the day-to-day running of the economy. However, this should not be a phenomenon that simply needs to be tolerated. In order for arrears and delays in payments to be rather rare, measures should be taken against them and prevention is the first. In order to reach the aim of this graduation thesis, the following research tasks are set: 1) determine which accounting principles for outstanding invoices, doubtful debts, bad debts are used in the company and perform a comparison with RTJ 3; 2) perform a ratio analysis on the basis of the company's annual reports for the last three years and compare the obtained results with the theory; 3) make a comparison of accounting policies and conclusions based on the analysis performed and proposals for more conscious management of outstanding invoices to the transport company. Document review was used as a data collection method of this graduation thesis. Reviewed documents are management estimates, inventory reports, source documents, sales invoices, accounting records observed from the accounting program and customer debt register, internal accounting rules and annual reports. The author uses deduction and logical reasoning to draw conclusions and proposals. In addition, a semi-structured interview is conducted with the company's accountant. The research object of this graduation thesis is the transport private limited company Tubren. It is a small company and its main field of activity is transport services in Scandinavia and Estonia. In addition, two transport companies operating in the same field are analyzed to provide a more accurate picture of the actual situation in the company based on the results of the ratio analysis. To sum up, it can be concluded from the study of accounting principles and the ratio analysis that the company's sales conditions are weak. According to the author, more frequent inspections of customers' solvency should be performed, as well as review of the terms of the credit sale before drawing up a contract with a new customer. If to compare the turnover frequency of receivables with companies operating in the same field, then the figures are rather weak. As there has been situations where company has to use its foreign investments to pay off the debts, caution is needed - to place emphasis on shorter payment periods and tighten payment conditions.

Item Type: thesis
Advisor: Siiri Luts
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Triinu Tuberik
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:38
Last Modified: 15 Jun 2020 09:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4835

Actions (login required)

View Item View Item