Metallitööstusettevõtte tulude ja kulude arvestus ja analüüs

Ojamäe, Kaisa (2020) Metallitööstusettevõtte tulude ja kulude arvestus ja analüüs. [thesis] [en] Calculation and analysis of revenue and expenses of a metal industry company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö pealkiri on „Metallitööstusettevõtte tulude ja kulude arvestus ja analüüs“, mis sisaldab endas 54 lehekülge teoreetilist käsitlust ning uuringu käigus läbiviidud tulude ja kulude analüüsi metallitööstusettevõttes. Töö koosneb 11-st tabelist, 4-st joonisest ja 4-st lisast. Lõputöö koostamisel on kasutatud 39 allikat. Teema on aktuaalne, kuna tänapäeva kiireloomulises maailmas on oluline koheselt esmaseid kasumi languse põhjuseid analüüsida ja sellest tulenevalt ettevõtet säästvaid majandusotsuseid vastu võtta. Lõputöös käsitletavaks probleemiks võibki pidada langevat kasumit ning ettevõtete poolset vähest finantsiliste analüüside tegemist ning hinnangute andmist juhtkonnale, mis võimaldaksid kiiresti kasumit negatiivselt mõjutavaid faktoreid tuvastada. Lisaks jäävad õigel hetkel tähelepanuta ettevõtet mõjutavad sise- ja väliskeskkonna tegurid. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: • selgitada tulude ja kulude olemust ja arvestamise põhimõtteid lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist; • viia läbi dokumendivaatlus ja poolstruktureeritud intervjuu ettevõtte juhtivtöötajaga ning selgitada välja kasumiaruande vastavus Eesti finantsaruandluse standardile ja analüüsida ning hinnata 2016 – 2019 aastate tulusid ja kulusid kasutades valitud metoodikat; • tuua välja tähtsamad ettevõtte tulusid ja kulusid mõjutavad mikro- ja makrokeskkonna tegurid ning hinnata nende mõju kasumile; • teha uuringu järeldused, kokkuvõte ja soovitused edaspidiseks. Uurimismeetodina kasutatakse kvantitatiivset meetodit, järeldusi tehaksededuktiivselt. Andmete kogumiseks kasutatakse dokumendivaatlust ja poolstruktureeritud intervjuud. Finantsandmed saadakse uuritava ettevõtte ostu- ja müügiarvetest, majandusaasta aruannetest, raamatupidamise tarkvarast ning ettevõtte enda tarbeks koostatud tulude ja kulude aruannetest. Vaatluse alla võetakse ja analüüsitakse andmed aastatest 2016 - 2019. Analüüsimeetoditest kasutatakse kasumiaruande horisontaal- ja vertikaalanalüüsi. Intervjuu tulemusel selgitatakse välja sise- ja väliskeskkonna tegurid, mis mõjutavad tulusid ja kulusid kõige enam. Töö eesmärk sai autori hinnangul täidetud nii teoreetilise ülevaate koostamise kui empiirilise uuringu osas. Ettevõtte tulude ja kulude analüüsist selgus, et nelja aastaga kahanes ärikasum 9%. Peamiselt oli see põhjustatud tootmissisendi hindade tõusust ja konkurentsi suurenemisest tingitud müügihindade langusest. Lisaks mõjutavad ettevõtte kasumit majandustsükli langus, mis paneb tarbijad vähem tarbima ja vähene toodete arendus, mis annaks võimaluse uutele turgudele sisenemiseks.

Abstract [en]

The title of this final thesis is „Calculation and analysis of revenue and expenses of a metal industry company“, which consists 54 page theoretical approach and practical study in a metalworking company. The paper includes 11 tables, 4 drawings and 4 appendices. The author used 39 different external sources. The issue is topical, because in today's urgent world, it is important to analyze immediately the primary reasons for the decline in profits and make sustainable economic decisions for the company, so the profit dropping will stop. The main problem in this thesis is the declining profits and the lack of financial analysis, which would allow quickly identify factors that affect the profit negatively. Also, the internal and external environmental factors affects are not identified at the right time. In order to achieve this goal, the following research tasks has set: • to clarify the substance of revenue and expenses and the principles of accounting based on the Estonian financial reporting standard; • to conduct a document review and a semi-structured interview with the company's executive and determine the compliance of the income statement with the Estonian financial reporting standard and analyze and evaluate the revenues and expenses for 2016 - 2019 using the chosen methodology; • to identify the most important micro- and macro-environmental factors affecting the company's revenue and expenses and assess their impact on profits; • to make study´s conclusions, summary and recommendations for the future. The research method is a quantitative method, conclusions are made deductively. To collect data there will be used document review and semi-structured interview. Financial data are obtained from the purchase and sales invoices, the annual reports, the accounting software and the income and expense reports prepared for the company's own use. Data from 2016 - 2019 will be examined and analyzed. The methods of analysing income statements are horizontal and vertical analysis. Through the interview will appear the internal and external environmental factors that affect the revenue and expenses the most. According to the author, the purpose of the work was fulfilled both in terms of compiling a theoretical overview and an empirical study. The analysis of the company's revenue and expenses showed that the operating profit decreased by 9% within four years. This was mainly due to rose of input prices and the decline of sales prices due to increased competition. In addition, the company's profits are affected by the slowdown in the economic cycle, which leads consumers to consume less and the lack of product development, which would provide an opportunity to enter new markets.

Item Type: thesis
Advisor: Siiri Luts
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Kaisa Ojamäe
Date Deposited: 15 Jun 2020 07:46
Last Modified: 15 Jun 2020 07:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4827

Actions (login required)

View Item View Item