Lääne-Virumaa ettevõtete investeeringud inimkapitali

Raamat, Kaidi (2020) Lääne-Virumaa ettevõtete investeeringud inimkapitali. [thesis] [en] Human capital investments of companies in Lääne-Virumaa.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (442kB)

Abstract

Lääne-Virumaa ettevõtete investeeringud inimkapitali. Lõputöö koosneb kolmest peatükist, jagunedes teoreetiliseks, empiirilise uuringu metoodikaks ja empiiriliseks osaks, mille järel tehakse kokkuvõte. Töö teoreetiline osa ehk inimkapitali investeerimise peatükk põhineb kirjandusallikatel ning on jagatud neljaks alapeatükiks. Esimene alapeatükk kirjeldab inimkapitali olemusest. Teine alapeatükk kajastab inimkapitali rolli ettevõttes. Kolmandas alapeatükis on kirjeldatud erinevaid investeerimisvõimalusi inimkapitali. Neljas peatükk räägib ettevõtte takistustest ning riskidest, mis käivad investeerimisega kaasas. Empiiriline osa põhineb andmete esitamisest, analüüsist ning järeldustest, mis on tehtud ankeetküsimustike põhjal. Lähtuvalt uurimistöötöö eesmärkidest on empiiriliste andmete esitamise ja analüüsimise peatükk jagatud viieks alapeatükiks. Esimene alapeatükk kirjeldab uuringus osalenud ettevõtete üldandmeid. Teine alapeatükk selgitab välja innovatsiooni rolli Lääne-Virumaa ettevõtetes / inimkapitali ja inimkapitali investeerimise tähtsuse ja vajaduse Lääne-Virumaa ettevõtetes. Kolmas alapeatükk kirjeldab Lääne-Virumaa ettevõtete takistusi ja riske töötajatesse investeerimisel. Neljandas alapeatükis on koostatud ülevaade, kas ja kuidas on Lääne-Virumaa ettevõtted töötajatesse investeerinud ning viiendas alapeatükis hinnatakse Lääne-Virumaa ettevõtete tegevust töötajatesse investeerimisel ning sellest tulenevalt koostatakse ettepanekud teistele ettevõtetele. Tänapäeva äritegevust iseloomustab pidev muutumine ja arenemine. Ettevõtted on omavahel tihedas konkurentsis ning seega on tööjõudu keerulisem hoida ning juurde saada. Üha rohkem on ettevõtted hakanud märkama inimkapitali tähtsust ning on hakanud sellesse rohkem investeerima ja seda rohkem kasutama. Nooremate generatsioonide sisenemine tööturule on muutnud ootusi tööelule ja töö sisule. Kindlustundest, palgast, töölauast ja tavapärasest motivatsioonipaketist enam ei piisa. Aina rohkem tuleb arvestada sellega, et töötajale võib suur osa nõutava ametikoha ülesannetest küll meeldida, kuid väike protsent tegevusi ei sobi talle absoluutselt ja mõjutab seetõttu tema rahulolu kõige muu suhtes. Lõputöö eesmärk on hinnata Lääne-Virumaa ettevõtete tegevusi inimkapitali investeerimisel. Selleks, et eesmärki saavutada püstitati järgmised ülesanded: • Selgitada välja inimkapitali ja inimkapitali investeerimise tähtsus ja vajadus ettevõtetes; • kirjeldada ettevõtte takistusi ja riske, investeerimisel inimkapitali; • koostada ülevaade, kas ja kuidas on ettevõtted inimkapitali investeerinud; • hinnata Lääne-Virumaa ettevõtete tegevust investeerimisel inimkapitali ning sellest tulenevalt koostada ettepanekud teistele ettevõtetele. Uurimistöö läbiviimiseks kasutati kombineeritud, deduktiivset meetodit. Selleks kasutati autori koostatud ankeetküsitlust, mille abil töödeldi ja analüüsiti andmeid võrdlusanalüüsi põhjal. Ankeetküsitluse läbiviimise eesmärgiks oli ankeetküsitluse abil kinnitada teooriat. Andmed koguti ankeetküsitluse abil, mis koostati internetis ning jagati elektroonilisel teel erinevatele ettevõtetele. Küsitleti eri tegevusvaldkondadesse ja suurusgruppidesse kuuluvaid Lääne-Virumaa ettevõtteid, et teada saada, milliseid võimalusi kasutavad ettevõtted töötajatesse investeerimisel. Küsimustikule vastasid erineva suurusega ettevõtted, mis on jaotatud suuruse alusel mikro-, väike-, keskmise suurusega- ja suuettevõteteks. Valimi moodustamisel kasutas autor juhuvalimi meetodit, mille puhul leiti avalikest andmebaasidest infot Lääne-Virumaa ettevõtete kontaktide kohta ning nende kontaktaadressile saadeti küsimustikud. Täitetud vastuseid laekus kokku 51. Küsimustik oli avatud 14.02 – 22.03.2020, mille jooksul saadeti ettevõtetele ka korduvmeeldetuletusi palvega küsimustele vastata. Ankeetküsimustiku põhjal selgitati välja inimkapitali ja inimkapitali investeerimise tähtsus ja vajadus ettevõtetes, kirjeldati ettevõtte takistusi ja riske, investeerimisel inimkapitali, koostati ülevaade, kas ja kuidas on ettevõtted inimkapitali investeerinud ning lõpetuseks hinnati Lääne-Virumaa ettevõtete tegevust investeerimisel inimkapitali ning sellest tulenevalt koostati ettepanekud teistele ettevõtetele. Märksõnad: inimkapital, investeerimine, organisatsioon, mikroettevõte, väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte, suurettevõte.

Abstract [en]

Human capital investments of companies in Lääne-Virumaa. The dissertation consists of three chapters, divided into theoretical, empirical research methodology and empirical part, after which a summary is made. The theoretical part of the work, or the chapter on human capital investment, is based on literature sources and is divided into four subchapters. The first subchapter describes the nature of human capital. The second subchapter reflects the role of human capital in the company. The third subchapter describes different investment opportunities in human capital. The fourth subchapter discusses the obstacles and risks involved in investing in human capital. The empirical part is based on the presentation of data, analysis and conclusions made on the basis of questionnaires. Based on the aims of the research, the chapter on the presentation and analysis of empirical data is divided into five subchapters. The first subchapter describes the general data of the companies that participated in research. The second subchapter ascertains the importance and need of human capital and human capital investment in companies of Lääne-Virumaa. The third subchapter describes the obstacles and risks of Lääne-Virumaa companies investing in employees. The fourth subchapter provides an overview of whether and how Lääne-Virumaa companies have invested in employees. In the fifth subchapter, the activities of Lääne-Virumaa companies investing in employees are evalued and, accordingly, suggestions for other companies are compiled. Today's business is characterized by constant change and development. Companies are in close competition with each other, which makes it more difficult to retain and obtain manpower. Companies are more aware of the importance of human capital and have started to increase the investments in it and increase the use of it. The entry of younger generations into the labor market has changed expectations for working life and the content of work. Stability-security, salary, work desk and the usual motivation package are no longer enough. More and more, it must be taken into account that an employee may like a great majority of the tasks of the required position, but a small percentage of activities are absolutely not suitable for him and therefore affect his satisfaction with everything else. The aim of the dissertation is to evaluate the activities of Lääne-Virumaa companies investing in human capital. In order to accomplish this aim, the following tasks were set: • Identify the importance and need of human capital and human capital investment in companies; • describe the company's obstacles and risks of investing in human capital; • compile an overview of whether and how companies have invested in human capital; • to evaluate the activities of Lääne-Virumaa companies investing in human capital and, accordingly, compile suggestions for other companies. To conduct the research, a combined, deductive method was used. For this purpose, a questionnaire prepared by the author was used to process and analyze the data on the basis of benchmarking. The purpose of the questionnaire survey was to confirm the theory with the help of a questionnaire survey. The data were collected by means of a questionnaire, which was compiled on the Internet and distributed electronically to various companies. Companies in Lääne-Virumaa belonging to different fields of activities and size groups were interviewed to find out in what ways companies invest in employees. The questionnaire was answered by companies of different sizes, which are divided into micro, small, medium-sized and large enterprises on the basis of size. To compile the sample, the author used a random sampling method. Information about the contacts of Lääne-Virumaa companies was found in public databases and questionnaires were sent to their contact address. A total of 51 complete responses were received. The questionnaire was open from 14.02 to 22.03.2020, during which companies were also sent repeated reminders asking them to answer questions. Based on the questionnaire, the importance and need of human capital and human capital investment in companies was identified, the company's obstacles and risks of investing in human capital were described and an overview of whether and how companies have invested in human capital was compiled. Finally, the activities of Lääne-Virumaa companies investing in human capital were evalued and, accordingly, suggestions for other companies were provided. Keywords: human capital, investment, organization, micro enterprise, small enterprise, medium-sized enterprise, large enterprise.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Kaidi Raamat
Date Deposited: 11 Jun 2020 08:52
Last Modified: 11 Jun 2020 08:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4826

Actions (login required)

View Item View Item