Eurotrans OÜ materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile

Pigul, Erly (2020) Eurotrans OÜ materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile. [thesis] [en] Adherence of the Accounting of Eurotrans OÜ’s Tangible Fixed Assets to the Estonian Financial Reporting Standard.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (280kB)

Abstract

Paljudel ettevõtetel on just põhivarad suurima osakaaluga kogu ettevõtte varadest, seepärast on materiaalsete põhivarade nõuetele vastav kajastamine väga oluline, avaldades mõju nii ettevõtte finantsseisundile kui ka -tulemusele. Eurotrans OÜ juhtkond oli uuringust huvitatud, kuna soovis kindlust, et materiaalsete põhivarade arvestust peetakse vastavalt nõuetele, ettevõttel ei ole audiitorkontrolli ega ülevaatuse kohustust, varasemalt ei ole tehtud ka lõputöö teemalist uuringut. Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eurotrans OÜ materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile. Eesmärgi täitmiseks esitati töö esimeses osas uurismistöö teoreetilised lähtekohad. Empiirilises osas selgitati välja ettevõttes rakendatav materiaalsete põhivarade arvestuse kord, kogutud andmeid võrreldi raamatupidamise seadusega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega ning esitati uurimistulemused. Uurimusliku osa koostamisel kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ja deduktiivset lähenemist. Andmekogumismeetodina kasutati peamiselt dokumendivaatlust ning lisaks viidi raamatupidajaga läbi poolstruktureeritud intervjuu. Võrreldi teooriast lähtuvalt vaatluse käigus saadud andmete vastavust Eesti finantsaruandluse standardile. Uuringust selgus, et ettevõttes on liigitatud materiaalseteks põhivaradeks materiaalsed varad, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta ning millede soetusmaksumus on olnud suurem kui 640 eurot. Materiaalsete põhivarade arvelevõtmisel on järgitud raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud alampiiri, lähtutud on soetusmaksumuse printsiibist - varad olid arvele võetud soetusmaksumuses, milles oli kajastatud lisaks ostuhinnale ka kasutuselevõtmist võimaldavad väljaminekud. Peale esmast arvelevõtmist kajastatakse materiaalseid põhivarasid ettevõttes nende soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalsetele põhivaradele ei määrata lõppväärtust, varade amortiseeritavaks osaks on kogu vara soetusmaksumus. Amortisatsiooniarvestuse meetodina kasutatakse lineaarset meetodit. Uuringust selgus, et põhjendatud ei oleks tegevusmahupõhise meetodi ega ka kiirmahaarvestamise meetodite kasutuselevõtt, kuna esimene oleks ettevõttele liialt keeruline ja ressursimahukas ning teise juhul ei oma ettevõtte varad esimestel aastal oluliselt suuremat kasutegurit. Materiaalsete põhivarade parendustega seotud kulutused olid lisatud soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastasid materiaalsete põhivarade mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. Selliselt olid kapitaliseeritud kulutused, mis tulenesid põhiliselt hoonete renoveerimisest. Jooksvad hoonete ning seadmete hoolduse ja remondikulud olid kajastatud perioodikuludena. Materiaalsete põhivarade inventeerimine viiakse läbi üks kord aastas, järgides siseeeskirjas välja toodud varade inventeerimise üldpõhimõtteid ja inventeerimise juhiseid. Materiaalsete põhivarade maha kandmine toimub nende müümisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel mahakandmisaktide alusel. Ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjast aga ei ilmnenud, kuidas toimub mahakantud varade hävitamine. Ettevõtte on 2019. majandusaastal koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruande. Bilansis on kajastatud materiaalsed põhivarad varade koosseisus põhivarade all kirjel „Materiaalsed põhivarad“ soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kasutusel on kasumiaruanne skeem 1, milles on materiaalsetelt põhivaradelt arvestatud amortisatsioonikulu kajastatud miinusmärgiga kirjel „Põhivarade kulum ja väärtuse langus“. Aastaaruande lisades arvestuspõhimõtete all on kajastatud kasutatav amortisatsioonimeetod ja amortisatsioonimäärade vahemikud ning eraldi lisana on välja toodud materiaalsete põhivarade jääkmaksumuste muutuse analüüs. Töö autor on seisukohal, et Eurotrans OÜ materiaalsete põhivarade arvestus vastab Eesti finantsaruandluse standardile, kuid teeb arvestuse täiendamiseks ja parendamiseks järgnevad ettepanekud:  vajalik on üle vaadata paaril põhivaraobjektil kasutatud amortisatsioonimäär, mis ei olnud kooskõlas sise-eeskirjas kehtestatuga;  vaadata üle materiaalsetele põhivaradele lõppväärtuste osas tehtud hinnangud ning kohandada sise-eeskirjas varade amortiseerimist puudutavat sõnastust;  lisada raamatupidamise sise-eeskirja selgitus, kuidas toimub mahakantud varade hävitamine ja mil moel seda dokumenteeritakse. Autori arvates sai lõputöö eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The title of the thesis is “Adherence of the Accounting of Eurotrans OÜ’s Tangible Fixed Assets to the Estonian Financial Reporting Standard”. The length of the thesis is 44 pages and five annexes. The thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of references and includes three tables. 30 different sources were used, the most important of which were the Accounting Act and Accounting Board’s Guide 5 “Property, plant and equipment and intangible assets”. The topic was relevant for the enterprise being researched as the management wanted assurance that the accounting of their tangible fixed assets was being done according to requirements, the enterprise has no audit or review obligation and no research on the topic has been done before. The aim of the research was to find the extent to which the accounting of tangible fixed assets of enterprise Eurotrans OÜ adheres to the Estonian financial reporting standard. In order to fulfil the objective, the theoretical basis for the thesis is presented, the accounting methods used in the enterprise for tangible fixed assets are ascertained, the gathered data was compared with the Accounting Act and Accounting Board Guide 5 “Property, plant and equipment and intangible assets” and the results are presented. The research object is small enterprise Eurotrans OÜ whose primary activities involve the maintenance and repair of motor vehicles, with secondary activities involving the retail of motor vehicle parts and accessories and the leasing and operation of their own properties and rented properties. The research was done using a quantitative research method and a deductive approach. The method of data collection was document analysis, which looked at the enterprise’s internal accounting rules, accounting source documents related to tangible fixed assets, accounting registers and financial reports. A semi-structured interview was also done with an accountant. The analysis was done by comparison, wherein the data collected through the document analysis was compared, according to the theory, with the Estonian financial reporting standard. The research revealed that the accounting of Eurotrans OÜ’s tangible fixed assets adheres to the Estonian financial reporting standard.

Item Type: thesis
Advisor: Malle Kasearu
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Erly Pigul
Date Deposited: 15 Jun 2020 07:47
Last Modified: 15 Jun 2020 07:47
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4805

Actions (login required)

View Item View Item