Töötajate motiveerimine ja töörahulolu aktsiaseltsis Skinest Technology

Rassolov, Daniel (2020) Töötajate motiveerimine ja töörahulolu aktsiaseltsis Skinest Technology. [thesis] [en] Employee motivation and job satisfaction in Skinest Technology AS.

[thumbnail of Lõputöö_Daniel_Rassolov_Ä16KÕ_14.01.2020.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (573kB)

Abstract

Organisatsiooni tähtsaimaks varaks on inimene, kelle töökvaliteet sõltub aga paljuski motiveeritusest ja rahulolust ümbritsevas keskkonnas. Motiveeritud inimeseks peetakse üldiselt sellist inimest, kes saab töös pidevalt häid tulemusi ning näitab töötades üles energiat ning entusiasmi. Motiveertitud töötaja on sageli valmis töökaaslastega vaeva nägema, et saada üle organisatoorsetest probleemidest ning takistustest, sageli tahab ta võtta või on nõus võtma rohkem vastutust. Ilmselgelt suudavad paremaid tulemusi saavutada need organisatsiooni, kes suudavad oma töötajaid motiveerida. (Brooks, 2008, lk 64). Traditsioonilistes juhtimisteooriates tegeldi majandusliku efektiivsuse, kasumi ja töötingimuste aspektidega, kuid inimene kui töö tegija, tema käitumine organisatsioonis ja selle seos organisatsiooni tegevustega jäi tagaplaanile. Tänapäeva juhtimisteooriates pööratakse oluliselt suuremat tähelepanu töötajate motiveerimisele, mõjutamisele ja eestvedamisele ning väärtustatakse suhtlemist ja koostööd. (Virovere, Alas, Liigand, 2008, lk 59). Käesoleva lõputöö teema valik on autori huvist lähtuv ning ajendatud uuritava ettevõtte motivatsioonisüsteemist, mis on loodud, kuid mille toimimise kohta tagasisidet pole ammu kogutud. Teema on aktuaalne, kuna motiveerituse ja rahulolu taset iseloomustavad selgelt tööjõu voolavus ja töölt puudumine, mis tööjõupuuduse tingimustes on ettevõtte toimimise võtmetegurid Käesoleva lõputöö eesmärk on uurida erinevatele allikatele tuginedes motivatsiooni, töörahulolu ja töörahulolu mõjutavaid tegureid ning analüüsida Skinest Technology AS töötajate töörahulolu, et leida võimalikud parendusvaldkonnad. Eesmärgi saavutamiseks püsitati järgnevad ülesanded: 1) välja selgitada erinevate allikate põhjal motivatsiooni ja töörahulolu olemust ning anda ülevaade vastavatest teooriatest; 2) koostada küsitlus uuritava ettevõtte töötajate motivatsiooni ja töörahulolu mõõtmiseks ning viia läbi töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uuring; 3) analüüsida uuringu tulemusi ja tuua välja võimalikud parendusvaldkonnad. Käesolev lõputöö koosneb kahest osast – teoreetilisest ning empiirilisest. Töö teoreetilises osas annab autor ülevaade töörahulolu ja motivatsiooni olemusest ning nende mõõtmise meetoditest. Samuti käsitletakse töörahulolu ja motivatsiooni teooriaid. Töö empiirilises osas annab autor ülevaade uurimismeetodist ja uuringu tulemustest. Uuringu tulemustest lähtuvalt on töö lõpus välja toodud parendusettepanekud.

Abstract [en]

The most important asset of an organization is the person, whose quality of work is largely dependent on motivation and satisfaction in the surrounding environment. Motivated people are generally considered to be people who consistently get good results at work and show energy and enthusiasm when working. A motivated employee is often willing to work hard with colleagues to overcome organizational problems and obstacles, and is often willing or willing to take on more responsibilities. Obviously, those organizations that can motivate their employees can achieve better results. The choice of the subject of this thesis was caused by the author's interest in the motivation of the employees this year. This topic is topical as motivation and job satisfaction affect employee well-being and loyalty. The purpose of this thesis is to investigate the factors influencing motivation, job satisfaction and job satisfaction from different sources and to analyze the job satisfaction of the employees of Skinest Technology AS to find possible areas for improvement. To achieve this goal, the following tasks were maintained: 1) explore the nature of motivation and job satisfaction from different sources and give an overview of relevant theories; 2) conduct a survey to measure employee motivation and job satisfaction and conduct a job satisfaction and motivation survey; 3) analyze the results of the survey and identify possible areas for improvement. This thesis consists of two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part of the work the author gives an overview of the nature of job satisfaction and motivation and the methods of measuring them. Theories of job satisfaction and motivation are also discussed. In the empirical part of the paper, the author gives an overview of research methods, selection and research results. Based on the results of the study, suggestions for improvement are presented at the end of the work.

Item Type: thesis
Advisor: Eda Vahero
Subjects: Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Daniel Rassolov
Date Deposited: 31 Jan 2020 10:44
Last Modified: 31 Jan 2020 10:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4786

Actions (login required)

View Item View Item