Personalidokumentatsiooni audit IPF Digital AS-s

Haponen, Helina (2020) Personalidokumentatsiooni audit IPF Digital AS-s. [thesis] [en] Human resources documentation audit in ’IPF Digital AS’.

[thumbnail of HH_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (725kB)

Abstract

Lõputöö oli koostatud teemal „Personalidokumentatsiooni audit IPF Digital AS-s“. Töö eesmärgiks oli välja selgitada töölepingute ja varalise vastutuse kokkuleppe vastavus töölepingu seadusele IPF Digital AS-s, vältimaks töölepingu seadusele mittevastavusi ning võimalikke töövaidlusi. Tulemuste põhjal tehti järeldused ning esitatati ettepanekud ettevõtte juhtkonnale töölepingute seadusega kooskõlla viimiseks. Eesmärgi saavutamiseks loodi teoreetiline raamistik, kus anti ülevaade personalidokumentatsiooni auditi olemusest ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest. Teoreetilise raamistiku alusel viidi läbi ettevõtte IPF Digital AS töölepingute ja varalise vastutuse kokkuleppe analüüs, mille tulemustest lähtuvalt tehti ettepanekud IPF Digital AS personalidokumentatsiooni parendamiseks ja seaduspärasemaks muutmiseks. Töölepingu ja varalise vastutuse auditeerimiseks on vajalik mõista, millised on seadusest tulenevad sätted kokkulepete osas ning kõik vajalikud töötingimused peavad olema esitatud töötajale enne tööle asumist. Töölepingute vormistamisel ei pöörata korrektsele ja seaduspärasele töölepingu sisule väga palju tähelepanu ning tihtipeale kasutatakse ka üldsusele kättesaadavaid ja aegunud töölepingute põhjasid. Oluliseks veaks ja võimalikuks töövaidluse tekitajaks on seaduse mittetundmine ning seeläbi erinevate kokkulepete sätestamine, mis ei ole seadusest tulenevalt isegi võimalikud. Sellise riski ja probleemi lahendamiseks oleks mõistlik teostada ettevõttes personalidokumentatsiooni audit, mis aitab tuvastada valdkondi organisatsioonis, mis vajaksid parendamist ning see aitab näha laiemat vaatenurka ning abistab tulevaste tegevussuundade defineerimisel. Iga jätkusuutliku töösuhte aluseks on mõlema poole selged arusaamised kokkulepitust ning mida selgemad ja arusaadavamad on töösuhet puudutavad dokumendid, seda vähem tekib ka eriarvamusi. Uurimistöö objektiks oli aktsiaselts IPF Digital, mis pakub kiireid, paindlikke ja kliendisõbralikke krediidilahendusi oma klientidele ja kelle põhitegevusalaks on laenuandmine. Uurimustöö tulemusena sai auditeeritud ettevõtte töölepingud, ametijuhend ja varalise vastutuse kokkulepe, mille tulemusena tehti ettevõtte juhtkonnale järgnevad ettepanekud: • Lisada teatud ametipositisioonide puhul töölepingutesse kaugtöö tegemise võimalikkus ja sellega kaasnevad tingimused, kuna umbes pooled ettevõtte töötajatest kasutavad tänasel päeval kaugtöö tegemise võimalust, aga kokkulepped on kirjalikult tööandjaga reguleerimata. • Lisada töölepingutesse täpsed töökoormused, seda esmajoones osalise tööajaga töötavate töötajate puhul. • Eemaldada töölepingutest ametinimetused kui nendega ei kaasne õiguslikku tagajärge. • Täpsustada töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäeva. • Eemaldada töölepingust aegunud sõnastused (näiteks „määramata tähtajaks“ või „Eesti Vabariigi töölepingu seadus“). • Eemaldada töölepingutest tühised ja mitte kohaldatav teave, sealhulgas hinnata iga ametipositsiooni puhul eraldi erinevate tingimuste kohaldamine. • Lisada varalise vastutuse kokkuleppesse hetkel puuduvad kohustuslikud tingimused nagu näiteks vastutuse ülemine piir ja mõistlik hüvitis, mida makstakse töötajale kokkuleppe kohaldamise eest ning mis oleks kooskõlas seatava varalise vastutuse rahalise ülempiiriga, et seeläbi muuta varalise vastutuse kokkuleppe ettevõttes seaduspäraselt kohaldatavaks. Lõputöö autor on seisukohal, et püstitatud eesmärk sai täidetud ning töö koostamise käigus leiti vastused kõigile püstitatud uurimisülesannetele. Ettevõtte töölepingute ja varalise vastutuse kokkuleppe tingimused analüüsiti ning selgitati välja analüüsitud lepingute tingimuste vastavus töölepingu seadusele, samuti tehti ettepanekud töölepingu ja varalise vastutuse kokkuleppe tingimuste seadusega kooskõlla viimiseks.

Abstract [en]

The title of the thesis is Human resources documentation audit in ’IPF Digital AS’. The graduation thesis consist of 76 pages, including 3 chapters. In total, the thesis uses 81 different references. In today's society, it is more important than ever to ensure that a company's human resource policies and practices are in compliance with local state and federal laws and are legally defensible if challenged. Human resources audits are designed to assess company policies and practices, identify areas of noncompliance or weakness, uncover issues and determine how to strategically align human resource practices with business objectives. The goal of the thesis was to carry out an audit of personnel documents at IPF Digital AS to determine whether the employment contracts and the financial liability agreement are in compliance with the Employment Contracts Act in order to avoid non-compliance with the Employment Contracts Act and possible labor disputes. In order to achieve this goal, following tasks were set: • to provide an overview of the theoretical sources of personnel documentation audit and its necessity based on theoretical sources; • clarify the mandatory terms and conditions of employment contracts and financial liability arising from the Employment Contracts Act; • analyze the compliance of the terms and conditions of the company’s employment contracts and financial liability agreement with Employment Contracts Act and analyzing special cases of employment contracts through using an audit; • draw conclusions and, if necessary, submit proposals to bring the company into compliance with the Employment Contracts Act in order to avoid potential labor disputes. The empirical research was conducted using the combined research method. Author used documentation review to analyse employment contracts, job descriptions and financial liability agreements. Additional data was collected through a semi-structured interview with the HR manager. The research was conducted in IPF Digital AS, a company that provides fast, flexible and customer-friendly credit solutions to its clients and its core business is lending. As a result of the research, company's employment contracts, job description and financial liability agreement were audited, which resulted in the following proposals to the company's management: • include the possibility of telecommuting iin some employment contracts; • include precise workloads in employment contracts, mainly for part-time workers; • remove job titles from employment contracts if they have no legal effect; • specify the date the salary payment date; • remove outdated wording from the employment contract; • add missing mandatory terms in the financial liability agreement. The tasks of the thesis were performed fully. The importance of human resources audit was explained, the compliance and conditions of the companys’ employment contracts and financial liability were analysed, the degree of consistency of those conditions with the Employment Constracts’ Act was clarified and proposals were made to the company’s management on how to accord those conditions with the law.

Item Type: thesis
Advisor: Laivi Annus-Anijärv
Subjects: Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Helina Haponen
Date Deposited: 31 Jan 2020 09:30
Last Modified: 31 Jan 2020 09:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4762

Actions (login required)

View Item View Item