AS Lääne-Tallinna Keskhaigla finantsanalüüs

Marandi, Hille (2020) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of West Tallinn Central Hospital Ltd.

[thumbnail of LTKH finantsanalüüs Hille Marandi lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2030.

Download (469kB)

Abstract

Finantsanalüüs on vajalik igale ettevõttele, kuna üksnes raamatupidamise aastaaruannete järgi võib nendest saadav informatsioon jääda ühekülgseks. Igale ettevõttele tuleb kasuks detailne finantsanalüüs, mis aitab üldistada ja võrrelda finantsaruannete sisu ning muutusi ja trende ettevõtte finantsolukorras. Põhjalik finantsanalüüs peab andma suunised ettevõtte juhtimisotsusteks. Lõputöö teemaks on AS LTKH finantsanalüüs. Teema on aktuaalne, kuna ettevõtete majandustulemused muutuvad pidevalt ning finantsanalüüsi on teatud perioodide järel soovitav uuesti läbi viia. Finantsanalüüs võimaldab mineviku analüüsimise abil koostada finantsprognoose ja finantsplaane tulevikuks ettevõtte kasumlikkuse ja juhtkonna ning omanike paremate otsuste eesmärgil. Lõputöö eesmärk oli analüüsida AS LTKH finantsmajanduslikku olukorda aastatel 2016 – 2018, et teha vajadusel ettepanekuid ettevõtte juhtkonnale finantsolukorra parandamiseks. Eesmärgi saavutamiseks töötati läbi mitmeid finantsjuhtimise olemust ja eesmärki ning finantsanalüüsi olulisust käsitlevad finantsvaldkonna teoreetikute raamatud ja artiklid ning selgitati välja finantsanalüüsi infoallikad ja meetodid. Finantsanalüüsi läbiviimiseks uuriti AS LTKH 2016 – 2018. aasta majandusaasta aruandeid – bilansse, kasumiaruandeid ja rahavoogude aruandeid. Ettevõtte finantsolukorra analüüsimiseks kasutati erinevaid finantsanalüüsi meetodeid ning koostati ettevõtte muutuste ehk hälbeanalüüs, trendianalüüs ja finantssuhtarvude analüüs. Horisontaalanalüüsist selgus, et ettevõtte bilansimaht on aastatel 2016 – 2018 kasvanud kokku üle 10,6 miljoni euro, kasum on kasvanud 4,7 miljonit eurot, müügitulu on suurenenud ligi 9 miljonit eurot. 2017. aastal ei laekunud oodatud sihtfinantseering EL struktuurifondidest, mis oli mõeldud Mustamäe Tervisekeskuse ehituseks. Laekumata toetuse summa kajastati bilansis nõudena, bilansimaht suurenes aastal 2017 17%, ligi 6 miljonit. 2017. ja 2018. aastal müüdi kinnisvara (endine Kopli lastepolikliiniku hoone ja endine Pelgulinna haigla hoone). Rahakontol hoitakse teatud puhvrit ennenägematute investeeringute tarbeks. Eelmiste perioodide jaotamata kasum kasvab aasta aastalt, kuna Tallinna linnavalitsuse otsusega ettevõtte omakapitalist väljamakseid ei tehta. Vertikaalanalüüsist selgus, et bilansi aktivas on käibevarade osakaal suurenenud (peamiselt raha ja nõuete kirjete osas) ja põhivarade osakaal vähenenud, bilansi passivas on kohustiste osakaal vähenenud ja omakapitali osakaal suurenenud. Aastatel 2017 ja 2018 müüdi kinnisvara, tasuti lõplikult alltöövõtjatele Mustamäe tervisekeskuse ehitusega seotud kohustised ning aastal 2018 laekus viimane osa EL struktuurifondide sihtfinantseerimistoetusest, aastal 2017 investeeriti tavapärasest rohkem erinevatesse meditsiiniseadmetesse. Finantssuhtarvude analüüsist selgus, et nii lühivõlgade kui pikaajaliste võlgade tasumise võimekus on ettevõttel hea. Pikaajalise maksevõime näitajaid analüüsides selgus, et omakapital suureneb ja varade finantseerimisel on kasutatud peamiselt omavahendeid, väljamakseid omakapitalist pole tehtud, võõrkapitali osakaal on väike. Efektiivsust hindavate suhtarvude analüüsist selgus, et ettevõte tasub oma kohustisi veidi aeglasemalt kui toimub laekumine nõuete eest ning on kasutanud nii oma vara kui põhivara efektiivselt müügitulu teenimisel, efektiivsemalt kui valdkonnas keskmiselt. AS LTKH rentaabluse näitajad on oluliselt paremad nii tavanormiks peetavatest näitajatest, kui ka valdkonna keskmistest. Iga ettevõttesse investeeritud euro on teeninud 2018. aasta lõpuks kasumit 16 senti, ettevõte on juhitud efektiivselt, pankrotioht puudub. Ettevõtte finantsolukord on finantsanalüüsi põhjal väga hea, seega puudub vajadus väga fundamentaalsete soovituste osas. Autor teeb ettepaneku välja selgitada ebavajalike varade olemasolu ja võimalusel vähendada nende osakaalu ning suurendada varade kasutamise efektiivsust. Ettevõte peab säilitama likviidsuspuhvri vaba raha kujul, et finantseerida ettenägematuid investeeringuid. Kuna ettevõte tegutseb väljastpoolt tuleva rahastuse raames, siis mistahes tõrge Haigekassa rahastuses võib tekitada ettevõttes probleeme. Selleks on vaja säilitada püsivat käibekapitali olemasolu. Kontroll ettevõtte majandustegevuse üle on Tallinna linna käes, ning Tallinna linnavalitsus on otsustanud mitte teha väljamakseid omakapitalist. Bilansi struktuuri parendamiseks võiks ühe meetmena soovitada fondiemissiooni, millega saaks eelmiste perioodide jaotamata kasumit vähendada, tõstes aktsiakapitali. Omakapitali osakaalu bilansimahus see küll ei vähendaks, siiski sellise parandusega muutuks aktsiakapitali ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi suhe.

Abstract [en]

The present final thesis Financial analysis of West Tallinn Central Hospital Ltd is divided into two chapters. This empirical study analyses annual reports for the last three years (2016-2018) of WTCH Ltd. The thesis consists of 26 tabels and 13 figures. 13 field-specific works of literature and 23 internet references have been included in sources. The topic is relevant since the financial results of companies are constantly changing and it is advisable to carry out financial analysis again after certain periods. The aim of this thesis is to analyse the financial-economic status of WTCH Ltd in 2016-2018 and to find possible strategies to improve the financial status. The author has set up the following research tasks for the purposes for achieving the aim of this thesis: • to review literature on financial analysis to provide a theoretical starting point for analyzing a company's financial situation; • to analyze the annual reports of WTCH Ltd for the last three years (2016 - 2018) using the selected methodology; • to draw conclusions from the analysis of the financial-economic position of the company, to assess the financial position of the company and, where appropriate, to make proposals to the company's management for improving the financial position. The strategy of this study is “case study”, the empirical study is conducted using a quantitative method, the conclusions are drawn using a deductive method, in general to specific order. The data collection method of the empirical research is document review, during which the financial statements of WTCH Ltd for the last three years (2016-2018) are processed. The structure of the thesis is vertical, the theoretical part is presented alternately with empirical analysis. In West Tallinn Central Hospital Ltd the main activity is specialized medical care, the company has more than 1760 employees and the share capital is 16 865 000 €. The sole shareholder of WTCH Ltd is Tallinn City. Based on the financial analysis, the company's balance sheet total increased by more than EUR 10.6 million in 2016-2018, profit increased by EUR 4.7 million and sales revenue increased by nearly EUR 9 million. The balance sheet volume increased mainly due to current assets and equity, of which majority of includes the requirements and profit margins. The reason of the increase is the non-payment of the EU grant in the end of 2017, which was included in the balance as receivables. The retained earnings of the previous periods are increasing year by year, because no payments are made from the equity capital of the company by the decision of the Tallinn City Government. In 2017 and 2018, real estate was sold, the subcontractors' liabilities related to the construction of the Mustamäe Health Center were finally paid, and in 2018 the last installment of the EU Structural Funds grant was received, in 2017 more investments were made in various medical equipment. The company has no difficulties in paying short-term and long-term debts. An analysis of the efficiency ratios showed that the company pays its liabilities a little slower than the receivables. The company's profitability ratios are significantly better than those considered normal and industry average. The company could be advised to reduce the proportion of unnecessary assets and increase the efficiency of asset utilization. The company must maintain a liquidity buffer. As the company operates under external funding, any malfunctioning in Health Insurance Fund funding can create problems for the company. This requires the maintenance of a stable working capital. Budgetary discipline is essential to adhere to in order to maintain investment capacity. The structure of the balance sheet should be kept under control.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Hille Marandi
Date Deposited: 31 Jan 2020 09:29
Last Modified: 31 Jan 2020 09:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4756

Actions (login required)

View Item View Item