Finantsanalüüs ettevõttele Nurgapealne OÜ

Larven, Kristel (2020) Finantsanalüüs ettevõttele Nurgapealne OÜ. [thesis] [en] Financial analysis of ’Nurgapealne OÜ’.

[thumbnail of Lõputöö_Kristel_Larven_2020.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Finantsanalüüsi olulisus ja aktuaalsus peegeldub selles, et finantsanalüüsi tulemused kajastavad kõige paremini ettevõtte finantsolukorda ja selle põhjal on hea teha õigeid otsuseid ettevõtte edaspidiseks toimimiseks. Selleks aga, et analüüs oleks edukas, tuleks valida sobivad meetodid ja tulemusi põhjalikult analüüsida. Töö käigus on analüüsitud ja refereeritud erinevate valdkonna spetsialistide allikaid ja välja toodud nende olulisemad seisukohad ning neid omavahel võrreldud. Lisaks on välja toodud töö autoripoolsed komentaarid ja järeldused. Töö esimeses peatükis on selgitatud finantsanalüüsi olemust. Peamisteks olulisteks infoallikateks finantsanalüüsi läbiviimiseks on raamatupidamisaruanded: rahavoogude aruanne, kasumiaruanne ning raamatupidamis bilanss. Töös selgub, et finantsanalüüs ei ole vajalik vaid ettevõtte juhtkonnale vaid huvigruppe on teisigi. Erinevad huvigrupid kasutavad analüüsimiseks erinevaid meetodeid, kuna nad analüüsivad ettevõtte finantsseisundi erinevaid aspekte. Teises peatükis on kirjeldatud erinevaid finantsanalüüsi meetodeid. Enim levinuimad finantsanalüüsi meetoditeks on horisontaal- ja vertikaalanalüüs ning finantssuhtarvude analüüs. Kui trendianalüüsi kaudu on võimalik leida finantsnäitajate dünaamilisi ja suhtelisi muutusi siis finantssuhtarvude kaudu on võimalik välja arvutada erinevaid näitajaid finantsseisundi hindamiseks. Selleks, et hinnata ettevõtte finantsseisundit läbi finantsanalüüsi ei piisa vaid arvutusoskusest. Kindlasti peab analüüsi teostajal olema väga hea võime analüüsida ja tajuda trende ja muutusi finantsnäitajates. Samuti peaks analüüsijal olema teadmised ettevõtte majandusharust ja üldisest fiantsaruandlusest. Empiirilise uuringu metoodika peatükis on välja toodud empiirilise uuringu eesmärk. Uuringu läbiviimiseks kasutab autor kvantitatiivset meetodit ning järelduste tegemiseks deduktsiooni. Andmed kogutakse struktureeritud vaatlusega ning tulemused esitletakse jooniste ja tabelitena. Empiirilise uuringu peatükis on läbi viidud ettevõtte Nurgapealne OÜ finantsanalüüs. Ettevõte Nurgapealne OÜ on kesk-Eestis asuv toitlustusettevõte. Teostatud on bilansi ja kasumiaruande horisontaal- ja vertikaalanalüüs ning finantssuhtarvude analüüs. Tulemused on esitletud jooniste ja tabelitena ning saadud tulemusi on analüüsitud ning nende põhjal tehtud järeldused. Finantsanalüüsi tulemusena selgus, et ettevõttel Nurgapealne OÜ läheb üldiselt pigem halvasti kuigi ettevõte on aastatel 2016-2018 teeninud kasumit. Analüüsides kasumiaruannet selgub, et lisaks müügitulu tõusele aastatel 2016-2018 (18,9%) on kasvanud ka tööjõukulud (45%) ja muud tegevuskulud (98%), samas kui teenitud kasum on langenud (16%). Bilanssi analüüsides selgus, et ettvõtte pikaajalised kohustised on vähenenud 35%, kuid samas on lühiajalised kohustised suurenenud 9%. Analüüsides likviidsussuhtarve selgus, et ettevõttel on väga madal lühiajaline maksevõime kuna puudub piisavas koguses likviidset vara lühiajaliste kohustiste täitmiseks. Efektiivsusuhtarvud on tänu müügitulu pidevale suurenemisele aastatel 2016-2018 järjest paranenud. Samuti on ettevõte hakanud oma varusid efektiivsemalt juhtima. Finantsvõimenduse analüüsist selgus, et ettevõttel on väga madal pikaajaline maksevõime, kuna ettevõttel on suur laenukohustis ning sellest tulenevalt väga kõrge võlakordaja (2018 aastal 81%). Suureks probleemiks on võõrkapitali liigne kaasatus ja omakapitali vähesus. Tasuvussuhtarvude analüüsi põhjal saab väita, et kõige tasuvam aasta oli ettevõtte jaoks 2017, kui teeniti ka kõige suuremat kasumit. Pankrotiohu analüüs (Z-seisu võrrand) näitab ettevõttele suurt pankrotiohtu igal analüüsitud aastal. Lähtudes läbiviidud analüüsist on autoripoolsed ettepanekud ettevõttele järgnevad:  Vaadata üle ettevõtte hinnakujundus, arvestades toote omahinda, konkurentide hindu ning nõudlust. Hinnatõus aitaks kaasa müügitulu suurenemisele.  Investeerida 40% kasumist turundustegevusse uute klientide leidmiseks.  Kehtestada lühemad maksetähtajad ostjatele ning võimalikult vähe tooteid ja teenuseid võlgu müüa, et lühendada võlgnevuse käibeväldet.  Vähendada varusid, et suurendada varude käibekiirust ning efektiivsemalt varusid kasutada.  Likviidsuse suurendamiseks vähendada varusid, mis omakorda vähendaks hoiustamiskulusid.  Vaadata üle tööjõuvajadus, võimalusel tööjõukulude vähendamine töötajate koormuse vähendamisega vastavalt hooajalisusele.  Muude tegevuskulude vähendamine uute koostööpartnerite leidmisega (telefon, IT-teenused, valvesüsteem, turvatöö). Kasutatav tehnika väljavahetada energiasäästlikemate seadmete vastu.  Tegeleda aktiivselt finantsaruannete analüüsimisega ning selle põhjal juhtimisotsuste langetamisega. Kuigi ettevõttel on 2018. aasta seisuga suur pankrotioht, on see tingitud peamiselt suurest laenukohustisest, millega soetati söögikoha hoone, kus hetkel äritegevus toimub. Laenu aktiivselt iga aasta tagasi makstes täiendavaid kohustisi võtmata, müügitulu stabiilselt suurendades ja kulusid vähendades, paraneb ka ettevõtte finantsmajanduslik olukord ja ettevõte tegevus muutub kasmulikumaks. Lõputöö eesmärk oli analüüsida Nurgapealne OÜ finantsmajaduslikku olukorda ja selle põhjal hinnata ettevõtte kasumlikkust. Analüüsist selgus, et ettevõtte finantsmajanduslik olukord on üsna halb, kuid ettevõte on siiski suuteline oma tegevusega jätkata. Töö annab ülevaate finantsanalüüsi olemusest ja tähtsusest, olulisematest infoallikatest, finantsanalüüsi läbiviimise meetoditest ning koostatud on metoodika empiirilise uuringu läbiviimiseks. Teostatud on ettevõtte Nurgapealne OÜ finantsanalüüs, analüüsi põhjal on tehtud järeldused ja parendusettepanekud ettevõtte kasmulikkuse suurendamiseks. Püstitatud uurimisülesanded said teostatud ning töö eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The subject of this final thesis is titled “Financial analysis of ’Nurgapealne OÜ’”. The paper is written in Estonian and consists of 52 pages, which includes 17 tables and 6 figures. The paper includes 2 appendices. A total 34 sources have been used for writing final thesis. The purpose of financial analysis is to measure the profitability of a company and to show its financial position. The topic of financial analysis is topical as the analysis of various financial indicators gives an overview of the financial-economic situation of the company. The purpose of this thesis was to perform a financial analysis of Nurgapealne OÜ for 2016-2018 and to find ways to improve its financial situation. The following tasks were set in order to achieve the objective: • describe theoretical bases and methods of financial analysis based on professional literature; • develop methodology for conducting empirical research; • perform a financial analysis of Nurgapealne OÜ based on their balance sheets for 2016-2018; • based on the analysis, evaluate the financial position of the company, make suggestions for improvement and make recommendations for increasing the profitability of the company. Financial analysis determined that the company is in rather poor financial condition. However, by actively repayind the loan each year witout incurring additional liabilities, steadily increasing sales and reducing costs, the financial position of the company will improve and the company will become more profitable. The paper gives an overwiev of the nature and importance of financial analysis, the most important sources of information, methods of conducting financial analysis and the methodology for conducting empirical research has been prepared. The financial analysis of Nurgapealne OÜ has been carried out, conclusions have been drawn from this analysis and suggestions for improvement have been made to increase the profitability of the company. The research tasks were completed and the purpose of the work was fulfilled.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Kristel Larven
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:57
Last Modified: 31 Jan 2020 08:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4748

Actions (login required)

View Item View Item