Erinevate generatsioonide motiveerimine Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla

Kai, Julge (2020) Erinevate generatsioonide motiveerimine Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla. [thesis] [en] Motivating different generations in Tallinn Children's Hospital.

[thumbnail of Lõputöö - Kai Julge 2020.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (627kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli välja selgitada Sihtasutus Tallinna Lastehaigla erinevatest generatsioonidest meditsiinitöötajaid motiveerivad tegurid ja ootused juhile, et luua tööalast tegevust toetav keskkond. Lõputöö uurimuse käigus koostati teoreetiline raamistik erinevatest generatsioonidest meditsiinitöötajate motiveerivate tegurite ja juhile esitatavate ootuste väljaselgitamiseks. Keskenduti motivatsiooni olemusele, käsitleti erinevaid motivatsiooni liike ning vahendeid. Kets de Vries’i joonise abil näidati, millistest teguritest kujuneb välja juhtimisstiil. Dannebaumi-Schmidti eestvedamise pideva telje abil selgitati kolmest juhtimisstiilide jaotust ning lisaks anti põhjalik ülevaade autorite Goleman, Boyatzis ja McKee kuuesest juhtimisstiilide jaotusest. Empiiriline uuring viidi läbi kaardistusuuringuna (survey) ning andmekogumismeetod oli kvantitatiivne. Andmekogumisvahendiks oli ankeetküsitlus ning kasutati standardiseeritud küsimustikku. Andmeanalüüsi meetodina kasutati kirjeldavat statistikat. Andmeid töödeldi tabeltöötlusprogrammi Microsoft Excel abil. Statistiliste andmete analüüsimiseks kasutati aritmeetilise keskmise näitajat (m) ning standardhälvet (SD). Uuringu üldvalimi moodustasid SA Tallinna Lastehaigla arstid ning õendusjuhid kokku 205 inimest. Täielikud ankeedid saadi 84lt inimeselt, mis moodustab üldvalimist 41%. Empiirilise uuringu käigus määratleti SA Tallinna Lastehaigla erinevatest generatsioonidest meditsiinitöötajate poolt väärtustatavad motiveerimise vahendid. Motiveerimise vahendid tuletati Suve (2017) teoreetilisest käsitlusest, mis liigitab motiveerimise liigid väliseks, sisemiseks, materiaalseks ja rahaliseks ning toob sellest tulenevalt välja ka võimalikud motiveerimise vahendid. Beebibuumi generatsioonile on uuringu tulemuste põhjal võrdselt olulised nii tööülesannete täitmisel otsustusvabaduse andmine, kaasaegsete tehnikaseadmete olemasolu kui ka panusele väärilise töötasu makmine. Y-generatsioonile on beebibuumi generatsiooniga sarnaselt olulised otsustusvabaduse andmine ning kaasaegsete tehnikaseadmete kasutamise võimalus. X-generatsioon pidas olulisimaks tööpanusele väärilise tasu maksmist. Uuringu käigus selgitati välja erinevatest generatsioonidest meditsiinitöötajate eelistused juhtimisstiilidele. Aluseks võeti autorite Goleman, Boyatzis, McKee raamatus “The New Leaders: Transforming the Art of Leadership into the Science of Results“´s välja toodud kuuene juhtimisstiilide jaotus. Selle alusel liigituvad juhtimisstiilid visionäärlikuks, demokraatlikuks, juhendavaks, domineerivaks, käskivaks ja ühendavaks. Uuringu tulemustest selgus, et juhtimisstiilidest oli eelistatuim visionäärlik stiil, millele andsid keskmiselt kõrgeima hinnangu kõik uuritavad generatsioonid. Kui beebibuumi generatsioon ning X-generatsioon eelistasid enim visionäärliku stiili kasutamist, siis Y-generatsioon andis sarnaselt kõrged hinnangud nii visionäärlikule, demokraatlikule kui ka juhendavale stiilile. Uuringu tulemustele toetudes tehti järeldusi ning esitati ettepankuid erinevatest generatsioonidest meditsiinitöötajate juhtimiseks ja motiveerimiseks. Tööalast tegevust toetava keskkonna loomiseks on oluline tagada täienduskoolitustel osalemine, tööülesannete täitmisel otsustusvõimaluse andmine ning tööpanusele väärilise tasu maksmine. Kuna kõik uuringus osalenud generatsioonid hindasid kõrgeimalt visionäärliku juhtimisstiili kasutamist, siis tuleb töötajaid kursis hoida ettevõtte tegevustega ja põhjendada vastuvõetavaid otsuseid sidudes need eesmärgiga. Et olla atraktiivseks tööpakkujaks ka noortele on oluline nende arengu tagamiseks kasutada mentorsüsteemi.

Abstract [en]

The topic of the final thesis is Motivating different generations in Tallinn Children's Hospital. The thesis consists of 50 pages and it is illustrated with 7 charts, 6 tables and 3 figures. The bibliography consists of 58 references. Today’s business environment is the first to include five different generations working side by side toward shared goals. Every generation has defining experiences that have helped to shape their values and it is very important to consider how those differences affect the way each generation should be managed. Generational diversity has great potential because people from different generations can grow and learn from one another. It can be highly rewarding to organizations, however the potential for conflict and misunderstanding is very real. Inter-generational conflict within the workplace is a growing issue. Adopting a management strategy that addresses the distinctive characteristics of different generations in the workplace can allow employers to motivate and lead employees more effectively. If the companies want to be successful they need to adapt as their workforce changes and grows. The purpose of the thesis is to examine the expectations of Tallinn Children’s Hospital medical professionals from different generations have to their manager in order to create a supportive work environment. According to the purpose of the thesis, following research tasks were set: • to conduct a theoretical framework to find out motivational factors and leadership preferences of medical professionals from different generations and to compile the suitable methodology to conduct the empirical research; • to define what kind of motivational factors medical professionals from different generations in Tallinn Children’s Hospital value; • to define and analyse the leadership preferences of medical professionals from different generations in Tallinn Children’s Hospital; • based on the results of the research make conclusions and if necessary suggestions on how to manage and motivate medical professionals from different generations in Tallinn Children’s Hospital. The research was conducted among doctors and nurses from Tallinn Children’s Hospital. The study was carried out as a survey and deductive approach was used. The data was collected with a questionnaire and the results of the research were analysed statistically using frequencies of occurrence and standard deviation. Based on the gathered data the expectations of the employees from different generations were analysed. The analysis showed that the expectations of the nurses and doctors did not have big differences. There were some differences in the expectations among different generations. Baby boomers value freedom to decide how to fulfill the work tasks, modern technology and salary. Y-generation like baby boomers value freedom and modern technology. X-generation values salary the most. Most preferred leadership style among all generations was visionary. All three generations (baby boomers, X-generation and Y-generation) gave it above average rating. It means that the managers should keep the employees informed of the company’s activities and justify the decisions they make by linking them to a goal.

Item Type: thesis
Advisor: Kirikal Heve
Subjects: Economy and Management
Other
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Kai Julge
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:56
Last Modified: 31 Jan 2020 08:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4747

Actions (login required)

View Item View Item