KiireKart OÜ äriplaan

Toming, Kevin (2020) KiireKart OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business plan to KiireKart OÜ.

[thumbnail of Kevin Toming äriplaan..pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (892kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Microsoft Word (lihtlitsents) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (16kB)

Abstract

Lõputöö on koostatud teemal „KiireKart OÜ äriplaan“. Lõputöö koosneb 62 leheküljest, 9 illustratsioonist ja 5 lisast. Töös on kokku kasutatud 50 allikat, millest 12 on võõrkeelsed allikad ja 1 võõrkeelest eesti keelde tõlgitud allikas. Lõputöö eesmärk on koostada OÜ KiireKart äriplaan selleks, et välja selgitada äriidee tasuvus. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 1) luua teoreetiline raamistik äriplaani koostamisest äri alustamisel; 1) turu-uuringuga välja selgitada Rakvere linna ühe peamise sihtgrupi huvi kardisõidu vastu; 2) määratleda ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid ning selgitada ideed ning loodava ettevõtte üldandmeid; 3) analüüsida ettevõtluskeskkonda, turgu ja konkurente ning koostada SWOT analüüs; 4) koostada turundus- ja finantsprognoos ning hinnata riske ja äriidee tasuvust. Lõputöö koosneb kolmest peatükist, mille esimene peatükk käsitleb ettevõtluse olemust ja sellega alustamist läbi teoreetilise raamistiku. Teises peatükis antakse ülevaade empiirilise uuringu meetoditest ja kirjeldatud nende sisu. Lõputöö on koostatud kasutades kombineeritud metoodikat, kus tekstianalüüs ja vaatlus on kvalitatiivsed ning turu-uuring ja finantsprognoosid on kvantitatiivsed. Kolmas peatükk kajastab KiireKart OÜ praktilist äriidee analüüsi ja uurimust. Äriideeks on asutada meelelahutusettevõte, mis pakuks kõigile head meelelahutust kardisõidu näol. Peamiseks sihtgruppiks on aktiivset ja huvitavat tegevust armastavad pered, sõpruskonnad vanuses 14-50 eluaastat. Plaan on rentida kaarhall, kus teha väike ringrada ja soetada esialgu 5 bensiinimootoriga karti ning piljardilaud ooteaja sisustamiseks. Tegutsemise asukohaks on Rakvere linn. Üldine turg on suunatud kõigile alates 14-ndast eluaastast ja turistidele, kes külastavad Rakvere linna. Turistidest tulenevalt on plaanis koostöö teiste meelelahutusasutuste ja majutusasutustega. KiireKart visiooniks on olla aastaks 2021 laialdaselt külastatav ja tuntuim kardisõidu teenuse pakkuja Lääne- ja Ida-Virumaal. Missiooniks on pakkuda klientidele kõrgekvaliteedilist teenust, muutes vabaaja väärtuslikumaks ja tõsta meelelahutuse osa, mis vähendab inimestes stressi. Soov luua uued võimalused ja alternatiivid suitsude, alkoholi ja muude pahede kõrval, et muuta inimeste eluviis tervislikumaks. Äriidee realiseerimist ja äriplaani koostamist toetab läbiviidud turu-uuring, kust selgus et Rakvere linnas pole piisavalt vabaaja veetmis võimalusi ja suur osa küsitluses osalejatest huvitub pakutavast kardisõidu teenuse kasutamisest. Finantsprognoosidest ja analüüsist selgus, et ettevõtte tegevus tasub ennast ära, kuigi käivituskulud on suured. Ettevõtte prognoositavad müügikogused on pigem pessimistlikud, kuid kasumiaruanne näitab kasumlikkust, millest saab järeldada, et äriplaan on reaalselt teostav ja pikas perspektiivis kasumlik. Ettevõtte esimese tegevusaasta prognoositavaks kasum on 3 381 eurot, kuid juba teise tegevusaasta lõppedes on prognoositavaks kasumiks 22 083 eurot. Sellest tulenevalt saab järeldada, et kardisõidu teenuse pakkumine on tasuv ja äriplaan on realiseeritav. Kokkuvõtteks lõputöö eesmärk sai täidetud ja koostatud on KiireKart OÜ äriplaan hindamaks äriidee tasuvust. Koostatud äriplaan näitab idee tasuvust ja on aluseks ettevõtte käivitamiseks.

Abstract [en]

The Final Thesis has been composed on the topic "Business plan of KiireKart OÜ". The Final Thesis consists of 62 pages, 9 illustrations and 5 annexes. A total of 50 sources have been used in the thesis, 12 of which are foreign-language sources and 1 is a translation from a foreign language into Estonian. The aim of this Final thesis is to prepare a business plan for OÜ KiireKart in order to find out the profitability of a business idea. In order to achieve the aim of the thesis, the following tasks have been set: 1) to provide a theoretical framework from a preparing a business plan to starting a business; 2) to find out the interest of the one main target group of town Rakvere in go-karting through market research; 3) to define the mission, vision and objectives of the company and explain the ideas and the general details of the company to be created; 4) to analyze the business environment, the market and competitors and prepare a SWOT analysis; 5) to prepare a marketing and financial forecast and assess the risks and profitability of the business idea. The Final Thesis consists of three chapters, the first of which deals with the nature of entrepreneurship and getting started with it through a theoretical framework. The second chapter gives an overview of the methods of empirical research and describes their content. The Final Thesis has been composed by using a combined methodology, where the textual analysis and observation are qualitative, and the market research and financial forecasts are quantitative. The third chapter reflects the practical analysis and research of the business idea of KiireKart OÜ. The business idea is to set up an entertainment company that will provide everyone with a fun go-karting ride. The main target group is families interested in active and interesting activities and friend groups in the age of 14-60 years. It is planned to rent an arcade hall, where a small racetrack can be made, and 5 gasoline engine go-carts and a pool table to for the waiting time may be initially purchased. The place of business is the town of Rakvere. The general market is aimed at everyone from the age of 14 and tourists visiting the town of Rakvere. Cooperation with other entertainment and accommodation establishments is planned due to tourists. The vision of KiireKart is to be the most visited and best-known go-karting service provider in Lääne-Virumaa and Ida-Virumaa by 2021. The mission is to provide our clients with a high-quality service, making leisure time more valuable and enhancing the entertainment component that reduces people's stress. The desire is to create new opportunities and alternatives to smoking, alcohol and other vices to make people's lifestyles healthier. The realization of the business idea and preparation of the business plan is supported by the conducted market survey, which revealed that there are not enough leisure opportunities in Rakvere and a large part of the survey participants are interested in using an offered go-karting service. Financial forecasts and analysis showed that the company pays itself off, even though start-up costs are high. The company's foreseeable sales volumes are rather pessimistic, but the income statement shows profitability, which suggests that the business plan is realistic and profitable in the long run. The company's estimated operating profit for the first year of operation is 3 381 euros, but already at the end of the second year of operation, the expected profit is 22 083 euros. Consequently, it can be concluded that providing a go-karting service is cost effective and that the business plan is realizable. In conclusion, the aim of the thesis was fulfilled and KiireKart OÜ business plan is composed to evaluate the profitability of the business idea. The composed business plan shows the profitability of the idea and is the basis for starting a business.

Item Type: thesis
Advisor: Eva Vahtramäe
Subjects: Economy and Management
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Kevin Toming
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:18
Last Modified: 31 Jan 2020 08:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4737

Actions (login required)

View Item View Item