Kogutasu paketi loomine ettevõttele Inspect Motors OÜ

Selge, Liis (2020) Kogutasu paketi loomine ettevõttele Inspect Motors OÜ. [thesis] [en] Designing a total fee package for ’Inspect Motors OÜ’.

[thumbnail of Lõputöö.Liis-Selge.KAJ71.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (701kB)
[thumbnail of lihtlitsents - asice] Microsoft Word (lihtlitsents - asice) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (23kB)

Abstract

Töötasupaketi loomine ettevõttele Inspect Motors OÜ Lõputöö koosneb kolmest peatükist, 50 leheküljest 41 allikast ja 11 illustratsioonist. Aastal 2019 kuulutas ettevõte Inspect Motors OÜ välja konkurssi mehaaniku leidmiseks töötajatel pakuti fikseeritud põhitöötasu ning lisatasuna kindlat portsenti ettevõtte aasta käibest, kusjuures protsent määrati kokkuleppes töötajaga. Konkurss kestis kuu aega, mille jooksul käis vestlusel 1 töötaja, kes oli sobilikuks kandidaadiks. Töötaja huvi töökoha vastu oli suur, sest töökoht asus kodule lähemal, kui eelnev töökoht, töökeskkond oli nõuetele vastav ning ergonoomiline, esialgu tundus, et ka töötasu pakkumine oli sobilik, kuid pika mõtlemise järel loobus töötaja tööpakkumisest. Sellest tulenevalt koostas autor lõputöö raames ettevõttele Inspect Motors OÜ töötasusüsteemi, mis toetaks ettevõtte juhtkonnal potentsiaalsete töötajate leidmist vajalikele töökohtadele, lõputöö raames viib autor läbi küsitluse kohe tööturule asuvate tudengite seas, et välja selgitada, missugused tegurid mõjutavad nende otsuseid tööandja valimisel. Eeltoodust lähtuvalt on uurimisprobleemiks saada teada, mida ootavad töötajad oma tulevastelt tööandjatelt. Lõputöö eesmärk oli luua töötasusüsteem ettevõttele Inspect Motors OÜ. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: • tuginedes teoreetilistele allikatele anda ülevaade töötasu olemusest, liikidest, töötasu kujundamise võimalustest ning sellest kuidas on võimalik töökohtadele töötasu määramisest läbi tööanalüüsi • intervjueerida ettevõtte juhti, et selgitada välja, missuguseid töötasu komponente on ettevõtte juhtkond hetkel rakendanud töötaja leidmiseks. • viia läbi ankeetküsitlus Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika eriala üliõpilaste hulgas, et välja selgitada nende ootused töötasusüsteemile. • analüüsida uuringutulemusi, võrrelda neid komponentidega, mida juhtkond on valmis töötasupaketi rakendamiseks kasutama ning saadud tulemuste põhjal töötasupaketi loomine ettevõttele Inspect Motors OÜ mehaanikute leidmiseks. Uurimuse teostamiseks kasutas töö autor kombineeritud uurimismeetodit. Kvantitatiivse meetodina võrdles autor tegevusala keskmisi töötasusid ning kõrvutab neid ankeetküsimustikust saadud vastustega, milline on ootus töötasule valmi hulgas. Kvalitatiivse meetodina kasutas autor ankeetküsimustikku (vt lisa 1) ja poolstruktureeritud intervjuud (vt lisa 2). Intervjuust saadud vastuseid kõrvutati ankeetküsimustikest saadud vastustega ning võrreldi ka statistiliste keskmistega. Ankeetküsitlusest saadud andmeid analüüsiti klastermeetodil. Analüüsi tulemustele tuginedes tehti järeldusi ning koostati töötasupakett ettevõttele Inspect Motors OÜ.

Abstract [en]

The graduation paper consists of tree chapters, 50 pages, 41 sources and 11 illustrations. In 2019, Inspect Motors OÜ announced a competition to find a mechanic. Company offered to the candidate fixed basic salary plus a fixed percentage of the company's annual turnover. One person applied for the job, who was also suitable for the company. The employee's interest in the workstation was high because the workplace was closer to home than the previous job site, the work environment was compliant and ergonomic, but after a long period of thinking, the employee quit from the job offer. According to this, the author compiled a pay system for Inspect Motors OÜ, to support the company's management in finding potential employees. As part of the thesis, the author conducted a survey among of students who entering the labor market to find out what factors influence their decision to choose an employer. Based on the above, the research problem is to find out what employees expect from their future employers. The purpose of thesis is to create a pay system for Inspect Motors OÜ. To achieve goal, the following tasks have been set: • to give an overview of the nature of remuneration, types of earnings, to give an overview of the possibilities of wage formation and how to determine salary for jobs through job analysis. • interviewing the company manager to determine what components of remuneration the company management is currently employing to locate the employee. • to conduct a questionnaire survey among students of Tallinn University of Technology in the field of automotive engineering in order to find out their expectations for the salary system. • analyze survey results, compared the results of the survey with the components the company manager is prepared to use to create the pay package. • based on the results obtained, creating a salary package for Inspect Motors OÜ to find mechanics. The author of the paper used a combined research method to carry out the research. As a quantitative method, the author compared the average salaries of the field of activity and compares them with the answers to the questionnaire. As a qualitative method, the author used a questionnaire (see Appendix 1) and semi-structured interview (see Appendix 2). The interview answers were compared with the questionnaire responses and also compared with statistical averages. The data obtained from the questionnaire were analyzed using the cluster method. Based on the results of the analysis, conclusions were drawn and a remuneration package was prepared for Inspect Motors OÜ.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Liis Selge
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:14
Last Modified: 31 Jan 2020 08:14
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4736

Actions (login required)

View Item View Item