Seicom OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs

Pent, Taimi (2020) Seicom OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Analysis of the financial situation of Seicom OÜ.

[thumbnail of Finantsanalüüs Lõputöö- 14.01.2020.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 December 2023.

Download (352kB)

Abstract

Ettevõtte finantsjuhtimise peamiseks eesmärgiks on tema väärtuse suurendamine. Nimetatud eesmärgi üheks saavutamise vahendiks on finantsanalüüsi läbiviimine, mille eelduseks on korrektne ja läbimõeldud raamatupidamisarvestus ning analüüsitud otsused. Enne otsuste vastuvõtmist on oluline saada ülevaade finantsseisundist, mis saavutatakse finantsanalüüsi läbiviimisega. Finantsanalüüsi võrreldakse sageli ettevõttele diagnoosi panekuga. Uuritud ettevõttes pole finantsnäitajaid põhjalikult analüüsitud, mis tähendab, et juhtimisotsused ei põhine finantsanalüüsil vaid aruannetel. Selline lähenemisviis ei anna selgust, miks ja kuidas teatud finantsolukorrad on tekkinud. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi empiiriline uuring, kasutades kvantitatiivset uurimistöö metoodikat, lähenedes teooria ja uurimuse seostamisele deduktiivselt. Uuringustrateegiaks valiti juhtumiuuring, mille läbiviimiseks koguti andmeid, sh ka finants- ja tegevusaruannetest. Andmekogumise meetodina kasutati dokumendivaatlust, mille käigus uuriti ettevõttesiseseid 2016–2018 finantsalaseid dokumente ning võrreldi neid kasutusel olevate teoreetiliste allikatega. Andmete analüüsimisel võrreldi teoreetilisi seisukohti empiiriliste andmetega. Teostati finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs, trendianalüüs ja suhtarvude analüüs. Seicom OÜ bilansi horisontaalanalüüsist selgub, et varade poolel on suurimaks muutujaks nõuded ja ettemaksed, mille kasv oli võrreldes baasaastaga 102,4% ja pikaajaliste nõuete ja ettemaksete muutus oli lausa 2105,4%, mis on absoluutarvudes 19 917 eurot. Kasumiaruannete horisontaalanalüüsist selgub, et müügitulu on suurenenud võrreldes baasaastaga 41,2%, ehk 2 121 441 eurot. Võrreldes 2016. ja 2018. aasta müügitulusid nähtub, et 2016. aastal oli müügitulu 5 143 054 eurot ja 2018. aastaks tõusis tulu 7 264 495 euroni. Samas 2018. aasta kasum vähenes võrreldes baasaasta kasumiga 66%, mis tulenes tootmiskulude suurenemisest, mille põhjustas materjalide kallinemine ning müügihinna aeglane tõus. Seicom OÜ on suutnud tulude suurendamise tulemusel laiendada tootmise mahtu. Lühiajalise maksevõime analüüsi tulemusena selgus, et uuritavatel aastatel on kõik ettevõtte maksevõime näitajad head ja tal ei teki lühiajaliste kohustiste tasumisel probleeme. Baasaastal moodustas Seicom OÜ laenukapital 47% ettevõtte koguvarast. 2017. aastal vähenes see 41%-le ja 2018. aastal 38%-le. See näitab, et ettevõte on oma vara soetamist finantseerinud suures ulatuses omakapitali arvelt ning tulevikus ei teki probleeme võõrkapitali kaasamisega. Seicom OÜ raha laekumise periood on antud aastatel kahjuks igal aastal pikenenud. 2016. aastal laekus raha keskmiselt 12 päeva jooksul. 2018. aastaks pikenes tasumise aeg 35 päeva võrra. Varade käibekordaja toob välja, kui intensiivselt kasutati varasid müügitulu teenimiseks, mis Seicom OÜs jäi vaadeldud aastatel vahemikku 2,0 kuni 2,3. Põhivara käibekordaja baasaastal oli 5,9, mis suurenes 2018. aastaks 1,2 võrra. Seicom OÜ varud müüdi ära 2016. ja 2017. aastal vastavalt 29 ja 27 päevaga, samas on 2018. aastal toimunud tähelepanuväärne muutus, sest varud uuenesid vaid 16 päevaga, mis näitab valmistoodangu ja tootmisvarude kasutamise efektiivsuse paranemist. Tasuvuse analüüsist selgub, et koguvara rentaabluse näitajad on analüüsitavatel aastatel head. Omakapitali rentaablus oli samuti heal tasemel, kuid 2018. aastal on toimunud langus. Selle on põhjustanud järsk puhaskasumi langus, mis on mõjutanud negatiivselt tasuvust. Müügikäibe rentaablused on samuti langeva trendiga, mis tuleneb kulude ennaktempost võrreldes müügituluga. Kuna ettevõtte pankrotikoefitsient on teoreetikute poolt väljatoodud näitajaga võrreldes keskmiselt 5 korda kõrgem, on Seicom OÜ finantsseis stabiilne ja tõenäosus pankrotistuda väga väike. Võrdluse ja analüüsi tulemuste põhjal tehti järeldused, mis esitati ettepanekute ja soovitustena ettevõtte probleemkohtade lahendamiseks ja tulevasteks finantsotsusteks. Teostatud uuringu tulemusena jõudis autor järelduseni, et kuna uuritud ettevõtte juhtimisotsused ei põhine finantsanalüüsi tulemustel, on olukord muutunud halvemaks. Eriti puudutab see otsuseid seoses alumiiniumavatäidete tootmisega. Autor toob siinkohal välja järeldustel põhinevad olulisemad tähelepanekud ja ettepanekud juhtkonnale otsuste tegemiseks: • ettevõttes kasutatakse valmistoodangut ja tootmisvarusid efektiivselt. Seicom OÜs ringlevad varud kiiresti ning selle tagajärjel ei teki lattu palju realiseerimata kaupa; • tegeleda eesmärgistatult ja aktiivsemalt nõuetega, nt võtta ühendust klientidega, tuletades meelde tähtaegasid, uurida võlgnevuse põhjust, varasemalt kokkuleppeid rikkunud klientide puhul nõuda ettemakseid jne; • vaadata kriitiliselt üle põhivarade kasulik eluiga ja sellest tulenevalt vähendada amortisatsioonimäärasid; • jälgida finantseerimistsükli pikkust, et kasvav trend ei jätkuks. Vastasel juhul peab ettevõte leidma täiendavaid investeeringuid käibevarade soetamiseks; • jälgida koguvara ja müügikäibe puhasrentaabluse suhtarve, suurendades kasumit, mida omakorda saab saavutada nt kulude vähendamisega; • optimeerida kulutusi varudele, nt vähendada varude ning pooleli olevate kaupade jääke; • vaadata üle müügihindade suhe toorme ja materjali omahinnaga, lisaks arvestada kindlasti turuhindade hetkeseisu ja ettevõtete ostuvõimet; • tulevaseks tootmise laiendamiseks võib ettevõte kasutada võõrkapitali, sest finantsvõimendus on madal ning muud pikaajalise maksevõime näitajad suhteliselt head. Autori arvates on lõputöö eesmärk täidetud. Käesolevas töös on esitatud uuritava ettevõtte majandusnäitajate ja suhtarvude analüüs, lähtudes eelnevalt koostatud teoreetilistest alustest. Analüüsi tulemuste põhjal on tehtud järeldused finantsmajandusliku olukorra kohta, mis on esitatud ettepanekutena ettevõttele probleemkohtade lahendamiseks ja tulevasteks finantsotsusteks.

Abstract [en]

The topic of this thesis is “Analysis of the financial situation of Seicom OÜ”. The final thesis consists of 66 pages, including the resume, list of references, and appendixes. There are 18 figures and 14 tables in this thesis, in addition, 37 field relevant materials and magazines have been used, 7 of those sources are in English. The final thesis was compiled based on a production company Seicom OÜ which is a small enterprise and has been in business for over 17 years. According to the annual reports of the recent years, the sales revenue has increased but the profit of the financial year has decreased considerably. The company is planning to expand its business activities in the future. The purpose of this thesis is to analyse the financial reports of Seicom OÜ from 2016 to 2018 and to provide an evaluation about the company´s financial situation; based on the analysis, the author intends to draw conclusions and propose suggestions for solving problematic issues and for making future financial decisions. The following tasks were set to meet the purpose of the final thesis: 1) to examine the literature on financial analysis and to present theoretical grounds to evaluate the company’s financial situation; 2) to highlight the main methods of conducting financial analysis; 3) to analyse the annual reports of Seicom OÜ from 2016 to 2018, using appropriate methods; 4) based on the results of the analysis, to propose suggestions for solving problematic issues and for making future financial decisions. The quantitative research method was used to meet the purpose of the final thesis, wherein the research strategy was case study. Documentation observation was used as the data gathering method and horizontal and vertical analyses of financial reports were used to analyse the data, the analysis of the ratios was also used. The important results of the financial analysis were as follows: the sales revenue in 2016 was 5,143,054 euros and in 2018 it increased up to 7,264,495 euros. During this period, the stocks of finished and unfinished products decreased by 213.7%. The profit of 2018, compared to 2016, decreased by 66%. The analysis shows that the decrease of the profit is connected to an increase in production costs which was caused by two factors: raw materials becoming more expensive and the low increase in the sales price. The analysis of the solvency showed that the company is capable of paying both short-term and long-term liabilities when they are due. Management of the company’s assets, including the stocks is good but one can highlight a red flag that the period of receipt of payments has increased from 30 days to 47 days which in turn has created for the company a situation in which it has a 12-days financing cycle. Profitability analysis reveals that the profitability ratios were good in 2016 and 2017, but in 2018, there was a considerable decrease which emerged due to decreasing of the cross profit. The author of this thesis makes the following suggestions to improve the financial situation: ● to deal with purpose and more actively with claims so the payments would be received more quickly (e.g. to get in touch with clients, reminding them the deadlines, to find out the reasons for overdue payments, to demand prepayments from the clients who have failed to stick to agreements in the past, etc); ● to extend the service lives of fixed assets; ● to optimise the expenses on the stocks, for example, to reduce the changes in the volume of the stocks of finished and unfinished products; ● to examine the basic cost articles and to find opportunities to reduce them; ● to check the ratio of the selling price to the prices of raw material and materials, as well as to take into account current the current market prices and company’s purchasing ability. This thesis presents an analysis of the company’s economic indicators and ratios based on the theoretical grounds formed beforehand. Based on the results of the analysis, conclusions about the financial situation were drawn which are presented as suggestions for solving the company’s issues and for making future financial decisions.

Item Type: thesis
Advisor: Helle Noorväli
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Taimi Pent
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:06
Last Modified: 31 Jan 2020 08:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4734

Actions (login required)

View Item View Item