Loomse tooraine vabade jalanõude turu-uuring Eestis

Haugas, Merilyn (2019) Loomse tooraine vabade jalanõude turu-uuring Eestis. [thesis] [en] Market Research in Estonia for Footwear Made Without Animal Ingredients.

[thumbnail of Loomse tooraine vabade jalanõude turu-uuring Eestis.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (654kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada loomse tooraine vabade jalanõude turupotentsiaal Eestis. Teemavalik lähtus autori isiklikust huvist ning vajadusest selliste jalanõude vastu. Autor on täistaimetoitlane ning eetilistel ja keskkonnaga seotud põhjustel ei tarbi ega kanna seljas tooteid, mis sisaldavad loomseid koostisosasid. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada selliste jalanõude huvi ning turupotentsiaal Eestis. Teema aktuaalsust tõestati teoreetilises osas toodud statistika abil, milles toodi välja, kuidas taimetoitlus ning loomaõiguslus on viimaste aastate jooksul Eestis ja rahvusvaheliselt arenenud. Rahvusvahelises mastaabis on Google Trends’i järgi sõnade „vegan“ ning „vegan shoes“ otsingute arv kasvanud poole võrra. Facebook’i grupi „Jah, see on vegan“ liikmete arv on samuti kasvanud kolmekordselt. MTÜ-s Loomus on nii liikmete kui toetuste-annetuste suurus organisatsioonile viimase viie aasta jooksul kasvanud neljakordselt. Eestis kord aastas toimuva Taimetoidumessi külastatavuse arv on viimase viie aasta jooksul kasvanud viiekordselt. Loomse tooraine vabade jalanõude turgu Eestis ei saa pidada täieliku konkurentsi turuks, kuna müüjaid on vähe ning ka ostjaid piiratud koguses. Seetõttu saab seda kutsuda nišituruks. Eelnevat kinnitab ka sihtgrupi seas läbi viidud küsitlus, kus selgus, et toote kättesaadavus Eesti turul on halb: valikut on vähe ning ostlemine ebamugav, kuna füüsilistes poodides selliseid jalanõusid ei ole. Hetkel pakuvad loomse tooraine vabasid jalanõusid Eestis kaks veebipoena tegutsevat ettevõtet, kellel on kollektsioon ning suurused väikeses koguses. Lõputöö teooria koosnes turu-uuringu ja turunduskeskkonna teoreetilisest käsitlusest. Empiirilises osas analüüsiti loomse tooraine vabade jalanõude turupotentsiaali Eestis, viies esmalt potentsiaalse sihtgrupi seas veebiküsitlusena läbi tarbijauuring ning hiljem saadud tulemusi statistika tarkvarapaketi SPSS abil analüüsides. Küsimustikule vastas 609 inimest, kellest 517 olid naised ja 92 mehed. Respondentide kõige enam esinenud vanusegrupp oli 20-29 eluaastat. Suur osa respondentidest teenib vähemalt Eesti keskmist palka. 44% vastanute palk on kõrgem kui 1000 eurot, millesti võib järeldada, et ostujõud on olemas. Selgus ka, et taimetoitlased on „eetiliste“ jalanõude eest maksma rohkem ja sobivaimaks hinnaks valis suurem osa kuni 100-150 eurot jalatsipaari eest. Kinnitust sai hüpotees, et loomse tooraine vabadest jalanõudest on eelkõige huvitatud taimetoitlased. Uuringutulemustest selgus, et vanuse ja toitumisviisi vahel on tugev seos. Autor tegi järelduse, et kuna loomse tooraine vabadest jalanõudest on kõige rohkem huvitatud taimetoitlased, on sihtkliendi segmenteerimisel ning edasisel turundamisel oluline jälgida, et sõnum ning promotsioon jõuab kohale õigele vanusegrupile – 20–29 aastased, kelle seas oli kõige rohkem taimetoitlaseid. Olulisimaks kriteeriumiks jalanõude puhul pidasid enamik respondentidest kandmismugavust. Mitte keegi ei arvanud, et jalanõu ei pea olema mugav. Samuti on vajalik kriteerium jalanõu välimus. Kolmeveerand kõikide vastajate peale kokku leidis, et see on väga oluline ja veerand, et oluline. Eelnevast võib järeldada, et tarbija ei pea toote maksumust kunagi kõige olulisemaks. Pärast seda, kui jalanõu on täitnud esmased tingimused: hea välimus ning kandmismugavus, hakatakse jälgima ka teisi kriteeriume. Samamoodi arvasid ka respondendid, kes olid kõige rohkem huvitatud loomse tooraine vabadest jalanõudest, kuigi nende puhul lisandus ka kriteerium „eetilisus“. Uurimuses küsiti ka, millisel põhjusel ostetaks loomse tooraine vabasid jalanõusid. Tulemus oli autori jaoks positiivses mõttes üllatav. Pooled kõikidest respondentidest kokku, olenemata toitumisviisist, vastasid, et ostaksid eetiliste ja keskkonnaga seotud põhjuste tõttu. Sellisest tulemusest võib järeldada, et turupotentsiaal on ka omnivooride seas olemas. Oluline on toodet õigesti turundada ning teha tarbijatele selgeks, mis põhjusel on vajalik kanda loomse tooraine vabasid jalanõusid. Autoripoolne ettepanek on esmalt tarbijat harida, kasutades erinevaid meedia- ja kommunikatsioonikanaleid. Enne informatsiooni jõudmist tarbijale ei olegi alust eeldada, et huvi peab olema olemas. Huvi ja vajadus tuleb tekitada. Käesoleva töö raames läbi viidud turu-uuring selgitas välja, et loomse tooraine vabade jalanõude turupotentsiaal Eestis on hea. Potentsiaalsel sihtgrupil oli huvi seesuguste jalanõude ostmise vastu ja paljud, kellel veel hetkel ei olnud huvi tunnistasid, et ei oma antud teema kohta piisavalt teadmisi, kuid võiksid olla potentsiaalsed huvilised tulevikus. Uuringu tulemustel sai autor esialgselt esitatud uurimisküsimusele vastuse. Eesmärk oli välja selgitada, kas Eesti turule on vaja loomse tooraine vabasid jalanõusid. Töö koostamine andis autorile nägemuse, milline on turu hetkeolukord, mida sellistest jalanõudest arvatakse ja kui palju potentsiaalseid kliente võib eksisteerida. Autoripoolne järeldus on, et turg on vaba, kuna konkurents väike ning huvi tarbijates olemas.

Abstract [en]

Footwear made without animal ingredients is footwear that have no animal ingredients or byproducts in any components of the shoes. Animal ingredient could be leather, fur, feathers, wool, silk and glue derived from animal components. Main target group for this kind of shoes are vegetarians and/or environmentally conscious consumers, because intensive raising of livestock is a big cause for greenhouse gases. Theme of this thesis originates from author’s personal interest and need. Author is a vegan by herself and due to ethical and environmental reason refuses to consume and wear products that include animal ingredients. The aim of this thesis was to ascertain, how big interest there is for this kind of shoes, among Estonian consumers and how big is market potential. Market that consists of shoes made without animal ingredients can not be called perfect competition market. There are only a few retailers and buyers are limited. Thus, this kind of market is called niche market. Market research, that has been performed among target group, confirms the same. Supply and availability of these shoes in Estonia is not good: there are only two companies that sell vegan shoes, and both exist only as online-shops, thus buying is not convenient. Neither of their collection is big nor various and sizes are in very limited amounts. Theorical part of this thesis includes theory of market research and marketing environment. Empirical part was an analysis of vegan shoes’ market potential in Estonia. It was performed as a consumer research using online questionnaire. Data of the research was analysed by Statistical Software Package SPSS. Based on results of the questionnaire, target group has been analysed. Questionnaire has been answered 609 times, thereby 517 times by women and 92 by men. It appeared that most potential target group is vegetarians, as thesis’ author has predicted. Biggest part of the most potential target group was is between 20-29 years. Big part of respondents all together earn Estonian average wage. More than 44% of respondents earn more than 1000 euros per month. On the other hand, the most potential target group is vegetarians and their most appeared wage was 501-1000 euros per month. At the same time vegetarians were willing to pay for “ethical” shoes. 1/3 of respondents limit animal based food consumption in their diets and 19% of the respondents were vegans. That means bigger target group once again. Most important criteria for shoes according to the study was comfort. 86% said it was very important. Noone thought that shoes should not be comfortable. Good appearance in another important criteria. 71% on all respondents found it to be very important. 27% thought it is important. According to the facts mentioned before, author infers that price of the product is never the most important criteria of a shoe. If a shoe fulfills it’s first conditions – good appearance and comfort – other criterias are being taken into consideration. People who don’t wear shoes made of animal ingredients thought the same. They just value ethical part as well. Market research of current thesis ascertained that market potential of shoes made without animals ingredients is good. Potential- and already excisting target group has big interest already now. Another consumers who are not in the target group right now, but might be in the future, need extra information, to understand, why these kind of shoes are important. Many of them were open to new knowledges to make better choices in the future. Question of the research that was raised in the beginning of the thesis has been answered. Main purpose was to find out, if there is a need for shoes made without any animal ingredients in Estonia. Writing of this thesis and leading market research gave to author a vision, how is the market situation right now, what consumers think about this kind of shoes and how many potential consumers might there be. Author estimated the market to be open as there is almost no competition and consumers are interested in the products.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Merilyn Haugas
Date Deposited: 20 Sep 2019 10:20
Last Modified: 20 Sep 2019 10:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4698

Actions (login required)

View Item View Item