Tallinna uue vangla ehitustööde analüüs

Sahnjuk, Anton (2019) Tallinna uue vangla ehitustööde analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Construction Works of Tallinn New Prison.

[thumbnail of Anton Sahnjuk Lõputöö Tallinna Uue Vangla Ehitustööde Analüüs.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (8MB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (439kB)

Abstract

Peale objekti valmis ehitamist saan rahulikult järgi vaadata ning mõelda asjade üle ning teha oma järeldused mis läks antud objekti ehitamisel valesti mis läks hästi. Vaadates asju alates hinnapakkumisest kuni lõpliku tööde üle andmiseni siis pean välja tooma iga eraldi etapi juures asjad mida kindlasti järgmisel objekti elluviimisel korrata ei taha. Kavatsen antud teema ka tööde kokkuvõtlikult välja tuua. Esiteks on vaja parandada kindlasti pakkumise faasis tehtavate ettevalmistustööde hulka tähelepanelikumalt läbi vaatama esitatud dokumendid, võrdlema projektdokumente omavahel näiteks mahutabel ja joonised, et antud numbrid oleksid tõesed. Kindlasti sellise kontrolli käigus on võimalik vältida olukorda, mis esines Arestimaja juure. Hoone projekti ja välitööde projekti vertikaal ei klappinud omavahel. Selles tekkis uksest väljudes astang, tuli täiendavalt panduste ja kaldteedega asi lahendada. Täiendav kulu nii Tellijale, kui ka Töövõtjale, kes peab probleemi esile kerkimise hetkest asja ära lahendama, et projekt tähtajaks valmis ehitada. Projekti mahtudega selliste suurte objektide puhul võib väga kergesti eksida ning need toovad kaasakiiresti suured kulud. Kümnete tuhandete ruutmeetrite pealt on võimalik ühe või isegi kahe cm liigse kaevamisega endale tuhandeid eurosid täiendavat kulu kaasa tuua. Põhiliselt kasvupinna koorimisel, moreeni pinna eemaldamisel, väiksed numbrid kuhjuvad kiiresti ning lõpuks on sul sadu kuupmeetreid materjale vaja utiliseerida, planeerida, vedada see kõik on täiendav kulu. Selliste kulude vältimiseks peab olema pidev ITP personali valve peal, et masina juhtidel silm peal hoida ning korrale kutsuda. Antud objekti raames tuli tööde käigus tehe korduvalt erinevaid otsuseid materjali ratsionaalse ärakasutamise osas. Tänu sellel, et objektilt taaskasutatav materjali saadi tööde käigus maksimaalselt ära kasutada saadi sellest täiendavat kokkuhoidu 46310,04 euro väärtuses. Järgmine suurem kokkuhoiu koht ehitusobjekti juures oli moreenpinnase maksimaalne kasutus Juurdepääsu tee ehituse juures. Moreeni ja hoone vundamentide kaevetööde käidus tekkinud 38 paetükid taaskasutati sügavamates muldkeha tagasitäite juures ära ning sellest tulenevalt saad täiendav tulu 55277,00 eurot. Probleem selliste suurte objektide ehituse juures on see, et objekti teenindab väga suur hulk erinevat tehnikat. Ja kahjus sellise tohutu masinate liikumise tagajärjel paratamatult saab kannatada põhilised kulud selles tekkisid äärekividest, killustikaluse korrastamisest, selles osas on vaja eraldi välja tuua trasside ehitamisel tekkivad lisatööd. Antud osas saab kulud välja tuua järgmiselt kivitööde korvamata kulu oli 3444,00eurot, killustikaluse korrastamine tänu trassi ehitajatele oli 6582,40 euro väärtuses, siis täiendava killustiku paigaldus 8600,00 hoonete ehitust teenindava transpordi kahjustus. Projekteerija poolne mahu arvestusest tulenev lisakulu moreen pinnase osas oli 2872,00 eurot, sammuti peab üles loetlema Arestimaja projekteerimise apsaka 750,00, ning Vanglas 1200,00 eurot. Eelarve koostamisel ei osanud pakkumise koostajad ette näha Geodeetiliste kuludega. Tegelik kulu ületas projekti eelarvet 8254,15 euro võrra. Selle punkti juures on nüüd raske hinnata, et kulu tekitas liigne agarus ja lihtsus geodeedi tellimise osas või arvestati tööde maht valesti on kaheti mõistetav. Mina isiklikult arvan, et selle kulu tekke põhjuseks on vale geodeedi mahu arvestamine. Sammuti on vaja ajaga kaasas käia ning endale soetada 3D Rover süsteemid millega saad objektil ise päevast päeva kontrollida kõrguseid või vajalikke muldkeha parameetreid välja märkida. ITP osas peab suurema mahuliste objektide mehitatus olema piisav. Julgen väita, et antud objekti puhul seda kindlasti ei olnud. Puudus vajalik personal, et hetkel loetletud kulusid kontrolli all hoida. Väga palju lisa kulutusi oleks saanud ära hoida. Saan väita, et killustikuga, äärekividega, kulud oleks saanud ära hoida. Lisatööde kogu kahju kokku liidetuna on: 31702,55 eurot. Võtta pakkumisele lisatud ettevõtte kasumi säilimine ette siis saan välja tuua järgmised näitajad. Esialgsel ehitusaastal oli pakutud hind igati korrektne ning vastav turuhinnale. Sellega saadi projektis ette antud 8,99% kate kätte. Vaadates seda, et esialgne oodatud kasum oli 167 030,26 eurot. 2016.a ehitus oli täiesti graafikus ja sellel aastal suudeti eesmärk täita teenides 70 063,91eurot kasumit. 2017.aasta ei olnud enam võrdne 2016.a-ga. Oodatud kasumist aasta lõpuks jäi järgi kerge kahjum -2 076,90 eurot. Antud kahjum saab kirjutada selgelt kallinenud kutse, tööjõu 39 masinate kuludele. 2018.a tõi endaga kaasa -70 079,49 eurose kahjumi tänu kallinenud kütusele, tehnika hinna tõusule, tööjõu maksumuse kasvule, materjalide hinnatõus. Kui kulud ja tulud järjest kokku liita saan: 70063,91+55277,00+46310,04=171650,95 eurot (5) Liites tööde teostamise käigus tekkinud kahjum: 70079,49+2076,90+31702,55= 103858,94 eurot (6) Kokkuvõtlikult saab öelda, et antud objekt jäi kasumisse, aga tunduvalt väiksemasse kui esialgu oodati. Reaalselt teeniti kasumit 67791,96 eurot.

Abstract [en]

The Analysis of the Construction Works of Tallinn New Prison After finishing this construction, I can draw my own conclusions about what went wrong when building it. Looking at things from the price quote to the final delivery of the work, I have to highlight each separate stage things that I definitely do not want to repeat next time I start working on another construction site. Firstly, it is imperative to improve the amount of preparatory work carried out during the bidding phase, I have to look more closely at the documents submitted, for example: to compare the project documents, such as the table of volume and the drawings, to make sure the numbers are correct. Certainly, during such an inspection, it is possible to avoid a situation that occurred at the Detention House. The vertical of the house project and the fieldwork project did not coincide. There was a big difference between them. The main problem was when you came out of the door, and additional bailouts and ramps had to be made. An additional expense for both the Client and the Contractor, who will have to resolve the issue as soon as the problem arises in order to complete the project by the deadline. The scale of the project was so big and it is very easy make a mistake, and it will bring with it high costs. With tens of thousands of square meters, one or even two cm of excess excavation can cost you thousands of euros or even more. Basically, when peeling the growing surface, removing the sublayer, small numbers can accumulate quickly, and eventually you need to dispose of, level out, carry hundreds of cubic meters of material, all at an additional cost. To avoid such costs, there must be constant monitoring by engineering staff to keep track of excavators, diggers. Within the 41 framework of this construction site, several decisions were made in the course of the work on the rational use of the material. Thanks to the maximum utilization of material recycled from the site, additional savings of 46310.04 € were achieved. The next major saving point at the construction site was the maximum use of sublayer in the construction of the Access Road. Pieces of limestone from the excavation of the foundations of the building were recycled at deeper backfill, resulting in an additional revenue of 55277.00 €. The problem with working such large construction sites are that the object is served by a very large number of different machines. And unfortunately, as a result of such a huge movement of machinery, the main costs of the curbs, of the gravel foundation being inevitably suffered, will need to be highlighted separately in this regard. In this section the costs can be stated as follows: the unpaid cost of the stone works was 3444.00 euros, the repair of the gravel, thanks to the pipeline and cable line builders was 6582,40 euros, then the installation of additional gravel 8600,00 damage to transport services for the construction of buildings. The additional cost from designer mistakes came from soil, due to the volume calculation, was EUR 2872.00, while the incremental design for the Arrest House was 750.00, and in the Prison 1200.00. When drawing up the budget, the bidders could not foresee the cost of geodetic works. The actual cost exceeded the project budget by 8254,15€. At this point, it is now difficult to estimate that the cost was due to excessive use or simplicity in ordering the service or miscalculation of the volume of work. Personally, I think the reason for this expense is the miscalculation of the volume. You also need to keep up with the times and acquire 3D Rover systems, which allow you to control the height of the object day by day or to mark the required soil parameters. For engineering staff, large-scale objects must be adequately manned. I dare say this was certainly not the case with this object. There was a lack of staff to control the costs currently listed. A lot of extra costs could have been avoided. I can argue that with rubble, curbs, costs could have been avoided. The total loss for the additional work is: EUR 31702.55. If we look at the profit what was added to the offer then I can outline the following. In the initial year of construction, the price offered was quite correct and corresponded to the market price. This provided the 8.99% coverage for the project. Considering that the initial expected profit was 167 42 030.26 €. Construction in 2016 was on schedule and this year the target was met by earning a profit of 70,063.91 euros. 2017 was no longer the same as 2016. Expected profit by the end of the year was a slight loss of -2,076.90 €. This loss can be written down in the cost of a clearly expensive invitation, labor force, machines. In 2018, it resulted in a loss of EUR -70,079.49 due to higher fuel prices, higher equipment prices, higher labor force costs and higher material prices. If I can add up the costs and the benefits in a row: 70063.91 + 55277.00 + 46310.04 = € 171650.95 (7) Adding the losses incurred during the execution of the works: 70079.49 + 2076.90 + 31702.55 = € 103858.94 (8) In summary, this item was profitable, but the profit was way smaller than expected. Total profit that Fertum Holding OÜ made on that construction site was 67791,96 euros.

Item Type: thesis
Advisor: karel Saar
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Anton Sahnjuk
Date Deposited: 02 Oct 2019 09:42
Last Modified: 02 Oct 2019 09:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4693

Actions (login required)

View Item View Item