Uued nõuded ajutisele liikluskorraldusele – rakendamise analüüs tee-ehitus objektide näitel

Viitla, Marko (2019) Uued nõuded ajutisele liikluskorraldusele – rakendamise analüüs tee-ehitus objektide näitel. [thesis] [en] Requirements for Temporary Traffic Management on 1th of January 2019-Analysis of Implementation Accoding to Road Construction Sites.

[thumbnail of Lõputöö_Marko_Viitla_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonnas kaitstava lõputöö pealkiri on „Uued nõuded ajutisele liikluskorraldusele – rakendamise analüüs tee-ehitusobjektide näitel“. Antud lõputöös uuriti kõigepealt, millised õigusaktid, korrad ja juhendid ajutist liikluskorraldust reguleerivad, millised olid varem kehtinud nõuded ajutisele liikluskorraldusele ja millised on nõuded ajutisele liikluskorraldusele alates 1. jaanuarist 2019. Lõputöös on seega antud ülevaade erinevatest seadustest, määrustest, juhistest, standarditest ja kordadest, mis reguleerivad ajutise liikluskorraldusega seonduvat. Eelnimetatud õigusakte ja reeglistikke on uuritud, et selgitada välja, kuidas teostada ajutist liikluskorraldust. Samuti uuriti eelnimetatud nõuete rakendamist ja järgimist tee-ehituse objektidel. Tulemuste rakendamine ei ole oluline mitte ainult hetkeolukorra parendamiseks, vaid ka ajutise liikluskorralduse nõuete järgimise tõhustamiseks tulevikus. Lõputöö eesmärgiks oli uurida ajutisele liikluskorraldusele kehtivaid nõudeid (sh seda, mis on muutunud alates 1. jaanuarist 2019) ja nende rakendamist. Lõputöö eesmärkide saavutamiseks töötati läbi teemakohased õigusaktid, standardid, juhendid ja korrad. Ka viidi läbi kvantitatiivne uuring Eestis ajutise liikluskorraldusega tegelevate ettevõtete esindajate seas, selgitamaks välja valdkonnas tegutsevate isikute teadlikkust uutest ajutisele liikluskorraldusele kehtestatud nõuetest ning nende tagasiside uuele määrusele. Seejärel analüüsiti uuringu tulemusi ja tehti järeldused. Lõputöö uuringu tulemustel on praktiline väärtus ajutise liikluskorraldusega tegelevate ettevõtete esindajate jaoks. Uuringu tulemustest võib teha järelduse, et ollakse kursis uue määruse jõustumisega ning üldiselt ollakse end ka Määrusest II tulenevate nõuetega kurssi viinud. Toimunud on mitmeid muudatusi, ajutist liikluskorraldust puudutav regulatsioon on muutunud rangemaks, täpsemaks ja selgemaks. Üldine hinnang Määrusele II on positiivne. Leitakse, et uue määruse vastuvõtmisega on ajutise liikluskorralduse regulatsioonis toimunud areng ning varasemad nõuded ja juhised olid iganenud. Samas on uuel määrusel ka kitsaskohti, mis seisnevad peamiselt kulude suurenemises ja ülereguleerimises. Lõputöös esitatud analüüsi ning lõputöö raames läbi viidud uuringu tulemustele toetudes toob autor välja järgmised ettepanekud ajutise liikluskorralduse regulatsioonist teadlikkuse tõstmiseks, ülereguleerimise vältimiseks edaspidi ning ajutisele liikluskorraldusele kehtivate nõuete järgimise paremaks tagamiseks: •koolituse võiksid uue määruse kohta läbida kõik vastava valdkonnaga tegelevate ametikohtade esindajad, mis aitaks ära hoida kõrvalekaldeid ajutisele liikluskorraldusele kehtivatest nõuetest tee-ehitusobjektidel; •kokku koguda ajutise liikluskorraldusega reaalselt tegelevate ametikohtade esindajate ettepanekud Määruse II muutmiseks ning korraldada vastavaid arutelusid; •tõhustada ajutise liikluskorralduse üle teostatavat järelevalvet. Kokkuvõtteks võib öelda, et ehkki on positiivne, et ajutisele liikluskorraldusele kehtivaid nõudeid on kaasajastatud, on nii nõuete kui ka nende rakendamise osas tee-ehitusobjektidel veel arengupotensiaali. Positiivne on asjaolu, et üldine teadlikkus uutest nõuetest on hea ning nõuete rakendamine tee-ehitusobjektidel ei ole samuti kasin. Probleemiks on kõige enam majanduslike kulude kasv ja seda eelkõige seoses põhjendamatult rangete nõuetega (ülereguleerimine). Olemasolevat olukorda on võimalik muuta Määruse II muutmiseks muudatusettepanekute tegemisega, kaasates töögruppidesse valdkonnas tegutsevaid praktikuid.

Abstract [en]

Nowadays road safety has an important role, as much more vehicles take part of the traffic compared to the earlier times. Regarding to road safety, both stationary traffic management and temporary traffic management are important. The regulation of temporary traffic management has been updated as the new regulation of Minister of Economics and Infrastructure from 18th of July 2018 „Requirements for temporary traffic management“ entered into force on 1th of January 2019, that changed the requirements regarding temporary traffic management in force. In the thesis, there is researched what has changed in temporary traffic management according to the new regulation, the awareness of the new regulation and whether the new requirements are being followed properly. In order to achieve the goals of the thesis, a quantitative research method was used, during which a survey was conducted among the representatives of the companies engaged to temporary traffic management in Estonia. By adoption of the new regulation, the regulation of temporary traffic management has evolved and the previous temporary traffic management requirements and instructions were obsolete. Although, the new regulation also has bottlenecks that are mostly connected to increase of costs and over-regulation. Based on the analysis presented in the thesis and the results of the conducted survey, the author proposes the following suggestions to raise the awareness of regulation of the temporary traffic management, avoid over-regulation in the future, and to ensure better compliance with the requirements of the temporary traffic management: •Training considering the new regulation should be carried out among all the representatives of the companies engaged to temporary traffic management, which would help to avoid deviations from the requirements for the temporary traffic management on road construction sites. •To gather the proposals of the representatives of the companies engaged to temporary traffic management and to hold appropriate discussions to amend Regulation II. •To enhance the supervision of temporary traffic management.

Item Type: thesis
Advisor: Rene Pruunsild
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Traffic Junctions and Managment
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Marko Viitla
Date Deposited: 19 Sep 2019 10:35
Last Modified: 09 Mar 2021 07:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4692

Actions (login required)

View Item View Item