Metsateede ehitamise juhend.

Mikk, Margus (2014) Metsateede ehitamise juhend. [thesis] [en] Forest road building guidlines..

[thumbnail of Margus Mikk Lõputöö .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Käesolevas töös uuriti, millised peavad olema olulised põhimõtted ja ehituslikud osad, mida metsateede ehitamisel kasutada tuleb. Eeldati, et metsateede ehitamise juures tuleb kasutada fikseeritud põhimõtteid, mis tagavad teede kvaliteedi ning kasutuskindluse. Metsateede ehitamise nõuete ühtse juhendi saamiseks, millest saaks metsateede ehitaja lähtuda, pani autor kokku kõik olulisemad teede ehitamise etappide protsessid ning nõuded. Töös sisuliste osade ülesehituse põhjal koostas autor juhendi, kuidas metsateed peavad olema ehitatud, et need vastaks kõikidele erinevatele nõuetele. Samal ajal anti spetsiifilisi soovitusi, mida saaks otseselt aluseks võtta metsateede ehitamise protsessis. Selleks töötas läbi autor erinevaid teaduskirjanduse allikaid, juhendmaterjale ning õigusakte. Töö ülesehitus võimaldab teede ehitajal leida vastused küsimustele, millises järjekorras ehitustöid teostada tuleb ning millistele nõuetega erinevates etappidel arvestama peab. Keskkonnanõuetele vastamisel peab arvestama, et ei tekitataks ohtu ei keskkonnale ega töid teostavaile inimestele. Teed rajades tuleb tee kõrvale teha vajalike meetrite ulatuses raie ja eemaldada kännud, jäätmete ladustamisel peab igale jäätmeliigile olema oma koht hoidmiseks, mis arvestab ka ilmastikku ja väldib lekkimist loodusesse. Sama peab arvestama kütuste hoiustamisel ja tankimisel, et vältida lekkimist ja õnnetusi. Kõik kasutatavad masinad ning töövahendid peavad vastama nõuetele ja läbima tehnohoolduse. Õnnetuse juhtumisel tuleb koheselt teavita vastavaid asutusi tulekahjust, keskkonnareostusest või isegi lõhkeaine leidmisest. Muldkeha ettevalmistamise etapis tagatakse teele etteantud vajalikud laiused, mille tulemusena tee maa-ala puhastatakse puittaimestikust ja muudest takistustest. Märgistada tuleb puud ja põõsad, mis jäävad alles ja on orientiiriks langetajale. Tee koridori tegemine annab võimaluse tee ehitamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks. Autor on töös detailselt välja toonud, kuidas pinnast ette valmistada, kuivendussüsteem ehitada ja kraave kaevata. Tee kõrval olevate kraavide abil vee eemale juhtimine aitab säilita tee muldkeha tugevust ja selleks, et hoida püsivat vee liikumist on vaja paigaldada truubid, et vesi jõuaks valgalasse. Lisatud on nõuded truupidele, mis on vaja kasutada, kui teed ristuvad ojade või jõgedega. Muldkeha ehitamise etapis teeb autor ettepaneku, kuidas pehme pinnase ehk turba peale ehitada, mis sõltub täielikult geosünteetide toetusest, kuivõrd iga turvas on erinev ja selle peale ehitamine sõltub erinevatest faktoritest ja nõuab erinevaid uuringuid ning vaatlusi. Geotekstiilide ja –võrkude ettevalmistustööde osas kirjeldatakse, milliseid tegevusi läbi tuleb viia ning paigaldusnõuete osas on autor välja toonud spetsiifilised tegevused, mida järgida. Kasutades õigeid ehitusvõtteid võimaldab valmiv tee kanda väga suuri koormusi. Kuna turbane ala ei ole tasane, siis järgmiste kihtide ehitamisega ei tohi alustada liiga kiiresti võimaldamaks turbal kasvatada tugevust. Metsateede kohta on alates 2014. a kehtestatud keskkonnaministri määrusega uued nõuded, mille järgi teed on jaotatud kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Määruse lisas tuuakse metsatee seisundinõuded metsatee järkude lõikes. Metsatee järgu määrab tee valdaja teelõikude kaupa ja metsatee järk märgitakse riiklikus teeregistris. Seepärast on töö viimases osas pööratud tähelepanu ka metsatee katendi ehitamise nõuetele. Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Autor, olles läbitöötanud ja järjestanud metsateede ehitamise etapid ning nõuded, annab hinnangu nagu eeldas hüpotees, et metsateede ehitamisel tuleb lähtuda fikseeritud põhimõtetest, mis tagavad teede kvaliteedi ning kasutuskindluse. Hetke olukorra parandamiseks on iga ehitusetapi kohta töös esitatud kindlad nõuded, mida töötajad arvestada saavad ning seega on oluline, et juhendmaterjal praktikas kasutust leiaks.

Abstract [en]

Guidelines for forest road building – this work displays how to build forest roads. The work was written in meaning to help workman, who should know exactly how he should operate. Work’s purpose was to identify all the important principles and structural components, which are used in construction of forest roads, in order to write out in detail different parts of process. Work’s hypothesis is that the construction of forest roads should be used at a fixed principles that ensure the quality of roads and the use of certainty. Forest roads are very important subject in Estonia because state is giving more and more money to build up forest economy. In Estonia we did not have certain guidelines to build forest roads until 2012. In this work author has covered the topics of environment, embankment preparations, road construction and how the forest roads are divided. In each section there is given an overview what points out what are the first things to do during building a forest road. In the first part the author gives an overview and compliance of the environmental requirements that should be mandatory for employees. Most important among them are the requirements for fuel, fueling, waste and logging operations, and there’s also need to take into account the heritage monuments and objects. There is a need to pay attention to the conditions of the machinery and equipment, safety and emergencies. The second part of the work is related to the preparation of the embankment. There is an overview how to prepare for construction work from the stump grubbing-up and prepare the ground up digging ditches principles, drainage construction and installation of culverts. The chapter outlined the requirements and working methods of road construction that workers should take into account when preparing the construction of the embankment. The third part gives an overview of the construction of the embankment. Since the forest roads are based on the soft soil, as a rule, the soft soil or peat depends entirely upon the construction of geosynthetics support. The process includes the construction of the road to make geogrids, but using the right techniques will allow the construction to be completed in the way to carry very heavy loads. The author gives an overview of what geotextiles and network installation requirements must be monitored, and how the work will be the installation of the geogrid. The fourth section examines the types and stages of forest roads, and pay attention to forest road pavement construction requirements. Based on the information the author has prepared a guide on how forest roads should be built to meet all these different requirements. At the same time there are given specific recommendations that can be directly used on a forest road building process. To this end, the author worked through a variety of scientific literature, instructional materials, and instruments. Guidelines allow road builders to find the answers to the questions in order to know how to build forest roads and what requirements must be taken into account during the different stages.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Sillamäe
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Margus Mikk
Date Deposited: 12 Jun 2014 10:47
Last Modified: 04 Sep 2019 09:33
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/460

Actions (login required)

View Item View Item