Oma terminali rajamine Raben Eesti OÜ näitel

Kõiv, Lisbeth (2019) Oma terminali rajamine Raben Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Establishing cross-dock on an example of Raben Eesti OÜ.

[thumbnail of Lisbeth Kõiv OMA TERMINALI RAJAMINE RABEN EESTI OÜ NÄITEL.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 10 May 2024.

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada, mida tähendaks ettevõtte Raben Eesti jaoks oma terminali loomine – tuvastada terminaliga kaasnevad riskid ja igakuised kulud. Töö viidi läbi juhtumiuurimuse strateegiat kasutades. Ettevõtte vajaduste kaardistamiseks ning arvandmete arvutamiseks viis autor läbi poolstuktureeritud intervjuu ettevõtte juhataja, operatiivjuhi ja praeguse alltöövõtja juures töötava terminalitöötajaga ning analüüsis ettevõtte 2018. aasta kaubaveo statistikat. Uurimuse teoreetilises osas andis autor ülevaate kaubaterminali, lao ja grupikaupade veo põhiprotsessidest ja eesmärkidest. Kirjeldati terminali, lao ja grupikaupade veo olulisust tänapäeva logistikas, mis aitasid mõista antud protsesside vajalikkust Raben Eesti jaoks. Lõputöö teises peatükis keskenduti ettevõtte tutvustamisele, majandusnäitajate uurimisele ning terminali ja laoga seotud igapäevaprotsesside kirjeldamisele. Kolmandas peatükis tuvastati, kui suure terminalipinnaga peaks ettevõte arvestama antud kaubamahu juures, kui suur on tööjõuvajadus ning millise palgafondiga peaks ettevõte igakuiselt arvestama. Lisaks leiti, missugune oleks tehnikavajadus ning kui suured kulud sellega ettevõttele kaasneksid. Selgitati välja ka laopinna optimaalne suurus ning arvutati kokku terminali ja laoga kaasnevad igakuised kulud. Kolmandas peatükis leitud andmete põhjal järeldas autor, et Raben Eestil on stabiilne ning arvestatav kauba maht rajamaks väiksemat sorti terminali koos kauba ladustamise alaga. Neljandas peatükis tegeles autor analüüsiga. Leitud arvandmete kõrval toodi välja riskid, mis kaanevad oma terminali loomisega, teostati SWOT analüüs nii oma terminali loomise, kui ka teenuse sisseostmise kohta. Analüüsi käigus saadud tulemuste põhjal koostas lõputöö autor ettevõttele Raben Eesti ettepanekud strateegilise otsuse langetamiseks. Kuigi oma terminali loomine ning selle igakuine ülalpidamine on kallim kui teenuse sisseostmine, tuleks ettevõttel vaadata selle fakti kõrval oma terminaliga kaasnevaid positiivseid külgi. Oma terminali suurimaks eeliseks ettevõtte jaoks on arenguvõimalus. Oma terminali kaudu on võimalik pakkuda klientidele laialdasemat ja paindlikkumat 37 teenust kasvatades seeläbi ettevõte käivet. Terminali loomise eeliseks teenuse sisseostmise ees on sõltumatus välisest ettevõttest ning selle tegudest, mis võivad mõjutada Raben Eesti tulemusi ning edaspidist tegutsemist. Otsuse langetamine oma terminali loomise kasuks tooks autori hinnangul ettevõttele kaasa ka Eesti turul oma sektoris positsiooni pranemise.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to find out what would it meant for company Raben Estonia to start operating their own cross-dock. The goal was achieved through identifying monthly costs and analyzing the risks that associate with cross-dock operating. The thesis was conducted using a case study strategy. Author conducted a semi-structured interview with the manager of the company, the operational manager and current subcontractors warehouse worker and analyzed company’s freight statistics in 2018 to map the warehouse and cross-dock needs of the company. The author gives overview of cross-dock, warehouse and groupage transport theoretical processes and purposes in the first part of the thesis. Describing the importance of cross-dock, warehouse and groupage transport in modern logistics helps to understand the necessity of the processes for Raben Estonia. The second chapter of the thesis focused on introducing the company, examining it’s economic indicators and describing the daily processes of the cross-dock and the warehouse. In this chapter it was calculated how big should the cross-dock are be, taken into account the cargo volumes of the company. The need for labor and the payroll were also pointed out in the chapter. In addition, it was discovered what would be the need for the technical equipment and what would the cost of it for the company. The optimal size of the warehouse space was also identified and the monthly costs of the cross-dock and warehouse were calculated. On the basis of the data found in the chapter, the author concluded that Raben Estonia has a stable and considerable volume of goods to establish a smaller cross-dock with warehouse area. In the fourth chapter, the author dealt with the analysis. In addition to the figures found, the risks involved in setting up their own terminal were highlighted, and a SWOT analysis was carried out on both establishing own cross-dock and outsourcing of the service. Based on the results of the analysis, the author of the thesis compiled proposals for Raben Estonia to make a strategic decision. Although setting 39 up your own cross-dock and its monthly maintenance is more expensive than outsourcing the service, the company should look at the positive aspects of operating a cross-dock. The biggest advantage for the company is the opportunity for development. Through its own cross-dock, it’s possible to provide customers a wider and more flexible service and thereby increase the company's turnover. The advantage of setting up a cross-dock instead of outsourcing the service is independence from an external company and its actions that can influence the results of Raben Estonia and its future activities. Author’s opinion is that making the decision to create operate own cross-dock would lead the company to increase its position in the Estonian market.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Lisbeth Kõiv
Date Deposited: 06 Jun 2019 11:14
Last Modified: 11 Jun 2019 08:47
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4535

Actions (login required)

View Item View Item