Materjalikasutuse optimeerimine tootmisettevõtte BonBon Lingerie OÜ näitel

Mäesepp, Kaili (2019) Materjalikasutuse optimeerimine tootmisettevõtte BonBon Lingerie OÜ näitel. [thesis] [en] Optimising material use based on the example of BonBon Lingerie OÜ production company.

[thumbnail of 2019_mäesepp_kaili_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö kirjutamise käigus tõestati, et tööks valitud teema problemaatilisus on aktuaalne paljudes tootmist korraldatavates ettevõtetes. Autori poolt ettevõttes Bonbon Lingerie OÜ tehtud materjalikasutuse analüüsid aitavad leida materjalikasutuse võimalikke hälvete tekkimise kohti. Samuti saab analüüsidest lähtuvalt luua edaspidiseid võimalikult efektiivseid ja toimivaid lahendusi õigeks materjalikasutuseks. Kuna töö eesmärk oli optimeerida materjalikasutust, on esmalt tutvustatud teemaga seotud teooriat, selgitamaks materjalivarude olemust, tähendust ja haldust. Samuti seda, kui tähtis on materjalikulude juhtimine ja analüüsimine. Lõputöö eesmärgini jõudmiseks püstitati eesmärgid, mida sooviti parendada. Selleks töötati välja protseduurid materjalivarude juhtimise vajaliku info kogumiseks, analüüsiks, kokkuvõteteks ja nende esitamiseks. Ühtne kuluarvestuse süsteem kujutas endast samade kuluarvestusmeetodite, põhimõtete ja tehnikate kasutamist kogu ettevõtte tegevuses. Selleks, et materjalikulusid õigesti hinnata, lõi lõputöö autor hetkel toimivale kuluarvestussüsteemile juurde toetavaid lisaväärtusi, et nende toimingute kaasabil oleks võimalik saada olulist infot materjalide kulu ja kasutuse kohta. Rakendamaks teooriat töö praktilises osas tutvustas autor ettevõtte BonBon Lingerie OÜ tegevust, selle struktuuri ja toodete valmistamisprotsesse. Eesmärgi saavutamiseks ja lahenduse leidmiseks teostati antud töös põhjalik BonBon Lingerie OÜ valmistoodangu materjalikulude analüüs kahele kollektsioonile: Adelaide ja Eleanor. Mõistmaks materjalikasutust ja seda, kus tekivad vead, analüüsis lõputöö tootmistellimusi, nende prognoositavat ja lõplikku materjalikasutust. Töö autor keskendus põhimaterjalidele ja tarvikutele, mida kasutatati toodetavate seeriate jaoks. Analüüsist tulenes, et peamisteks hälveteks materjalikasutuses on: • info takerdumine; 50 • kanga ülejääk; • süsteemsuse puudulikkus; • protsessi pikkus; • materjalide ristkasutus; • praakmaterjal; • vale materjalikulude arvestus. Parendusettepanekute tegemisel lähtus lõputöö probleemsetele nihetele tootmisprotsessis ja tõi välja võimalikud uuendused ja ettepanekud: • info liikumise vajalikkuse teadvustamine; • täiustatud dokumentatsioon; • kasutatava materjali kogus väljastada laost koos tootmistellimusega; • paigutusi tehes liita kõik kulud; • materjalide ristkasutuse põhjuste selgitamine ja dokumenteerimine; • praakmaterjali arvestus; • ratsionaalsed paigutamised ladestustele; • protsesside kaardistamine. Analüüsitav osa aitas mõista materjalikasutuse nihkeid ja võimalikke tekkepõhjusi, tõi välja optimaalseid lahendused, selleks et kõrvaldada edaspidist ebaefektiivsust. Töö tulemusena valmis reeglistik. Sellega on uurimistöö eesmärk täidetud.

Abstract [en]

The course of the present research has proved the chosen topic to be problematic in many production companies. Author’s analysis of material use in Bonbon Lingerie OÜ helps to define possible deviations of material use. It can also provide efficient and effective solutions for proper material use. As the objective of the present research is to find ways to optimize material use, the author has first introduced theory related to the subject in order to explain the meaning and management of materials, as well as the importance of material management and analysis. In order to achieve the above mentioned goal, points of improvement have been defined. Then, procedures for collecting, analyzing, summarizing and presenting the necessary information for material resource management have been developed. Common cost accounting system means that the same costing methods, principles and techniques have been used throughout the whole business. To properly estimate material costs, the author of the thesis has created added value to the current cost accounting system to help obtain important information about the cost and use of materials. In order to implement the theoretical part into the practical part of the work, the author has given an overview of BonBon Lingerie OÜ’s business activities, its structure and manufacturing processes. To achieve the objective and propose solutions, a through analysis has been carried out about the material costs of these two BonBon Lingerie OÜ’s collections: Adelaide and Eleanor. To understand the use of materials and where errors occur, the production orders of the thesis and their predictable and final use of materials have been analyzed. The author has focused on the basic materials and accessories used for the series produced. The analysis shows the main deviations in material use are: • information loss; • waste of fabric; • systemic insufficiency; • duration of the process; • cross-use of materials; • defected materials; • incorrect calculation of material costs. In proposing improvements, the author has concentrated on the most problematic issues of the production process and highlighted possible innovations and suggestions: • raise information exchange awareness; • improved documentation; • used material quantity to be released from material stock with production order; • aggregate all costs when making placements; • explaining and documenting material cross-use; • accounting defected materials; • more rational placements; • process mapping. The analytical part of the thesis has helped to understand shifts in material use and their possible causes, as well as highlighted optimal solutions for eliminating inefficiency, which has been the purpose of the present research.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Co-advisor: Annika Lepik
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kaili Mäesepp
Date Deposited: 06 Jun 2019 09:02
Last Modified: 26 Aug 2019 08:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4512

Actions (login required)

View Item View Item