Kaubamärgi tuntuse uuring 20-30-aastaste tarbijate seas Hansaposti näitel

Kald, Birgit (2019) Kaubamärgi tuntuse uuring 20-30-aastaste tarbijate seas Hansaposti näitel. [thesis] [en] Trademark awareness survey among 20-30-year olds on the example of Hansapost.

[thumbnail of Birgit_Kald_2019_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (886kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (111kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö pealkiri oli „Kaubamärgi tuntuse uuring 20-30-aastaste tarbijate seas Hansaposti näitel“. Kaubamärk Hansapost sai tuntuks 1997. aastal tulles turule postimüügikataloogiga. Tänaseks on kataloogile lisandunud ka veebipood. Hansaposti veebikaubamaja eesmärgiks on saada esimeseks valikuks kohalike inimeste silmis läbi hoolikalt valitud sortimendi. Varasemalt ei ole ettevõte ise läbiviinud tuntuse uuringuid, kuid on osalenud erinevates Kantar Emori uuringutes. Hobby Hall GROUP OÜ soovib, et kaubamärk Hansapost oleks tarbijate teadvuses kui suurim veebikaubamaja soovides läbi hoolikalt valitud sortimendi muuta klientide elu rõõmsamaks ja lihtsamaks. Pikalt turul olnud kaubamärk ei tunneta hetkel tuntust noorema sihtgrupi seas. Sellest tulenes käesoleva lõputöö eesmärk välja selgitada kaubamärgi Hansapost tuntus 20-30-aastaste tarbijate seas. Kaubamärgi Hansapost tuntuse uurimiseks viidi läbi kvantitatiivne uuring. Tuntuse mõõtmisel tugines autor teoorias käsitletud kahele brändi tuntuse tüübile: spontaanne- ja aidatud tuntus. Läbi küsitluse saadi tagasisidet lisaks veel toodete soetamise ja reklaamide kohta. Võimalikult paljude vastajate kaasamiseks jagas autor küsimustikku sotsiaalmeedias nii gruppides kui ka enda Facebooki seinal. Kokku osales uuringus 326 inimest, kellest kuulusid valimisse 285 20-30aastast noort. Valimi koosseisus olevast 285 inimesest kuulusid Hobby Hall GROUP OÜ poolt kirjeldatud sihtgruppi, võttes aluseks vanuse, 112 inimest. Uuringuga saadi vastus probleemile ehk uurimisküsimusele, mis aitas lahendada tekkinud probleemi ning saavutada lõputöö eesmärki. Küsimustiku vastuseid analüüsides selgus, et võrreldes konkurentidega on 20-30-aastaste seas Hansaposti veebikaubamaja kuuendal kohal. See näitab, et kas Hansaposti veebikaubamaja ei oma selles vanuses olevate tarbijate seas dominantset tuntust või ei suuda rahuldada klientide vajadusi. Samuti saab sellest järeldada, et spontaanne tuntus on hea, kuid võiks olla parem. Ainult 16% vastanutest ei teadnud ja neile ei seostunud midagi kaubamärgiga Hansapost. See näitab, et 51 kaubamärgi Hansapost aidatud tuntus on suur, sest 84% vastajatest oskas midagi nimetada. Ainult üks inimene tõi välja, et Hansapost kaubamärgi poolt kataloogis ja veebis kasutatavad värvid om kollane ja sinine. Küsimustiku põhjal tuli ka välja, et 66% vastanutest, ei ole soetanud midagi Hansapostist ning samuti 66% vastanutest ei ole kursis Hansaposti veebikaubamajas olevate moebrändide valikutega või ei ostaks sealt endale riideid. See tähendab, et Hansaposti kaubamärgi positsioon inimeste teadvuses vajab muutmist. Toetudes eelnevalt käsitletud teoreetilisele baasile ja läbiviidud uuringule on autori ettepanekud kaubamärgi Hansapost tuntuse suurendamiseks Eesti nooremate tarbjiate seas järgmised:  parendada kliendi teekonda veebilehel;  parendada turundusstrateegiaid;  rohkem koostööd erinevate kuulsustega;  lühikesed ja tabavad postitused ning lühivideod (story ingl.k) sotsiaalmeedias;  jätkata uuringute läbiviimistega. Lähtudes püstitatud uurimisküsimusest ja seatud uurimisülesannetest saab järeldada, et eesmärk leidis lahenduse- kaubamärgi Hansapost spontaanne ja aidatud tuntus on vastanute seas heal tasemel. Lisaks sai ettevõte küsimustiku abil soovitud tagasisidet moebrändide osas. Analüüsides uuringu tulemusi jõudis autor järeldusele ning tegi ettepanekuid kuidas suurendada brändi tuntust noore tarbijaskonna seas.

Abstract [en]

Title of the Thesis is „Trademark awareness survey among 20-30-year olds on the example of Hansapost“. Trademark Hansapost became known in 1997 when they entered the market in form of mail order catalogue. Today they have, in addition to the catalogue, also a webstore. The goal of Hansapost online store is to be the first choice among local consumers through carefully chosen assortment. The company has not conducted any awareness surveys before, but has taken part in different Kantar Emor surveys. Hobby Hall GROUP OÜ aims to place the trademark Hansapost in the mind of consumers as the biggest webstore with carefully chosen assortment to make clients lives happier and easier. With the long history of being on the market the trademark does not sense their awareness within younger consumers. This problem was the basis for the goal of this thesis to determine the trademark Hansapost awareness among 20-30 year olds consumers. In order to find out the current level of trademark awareness a quantitative study was conducted. For measuring the awareness author has based her research plan on brand awareness subjects in theory of unaided and aided awareness. Through the survey author also received feedback regarding buying products from Hansapost website and advertising. In order to get as many respondants as possible author shared the questionnaire in different social media groups and on her Facebook page. All together 326 people took part in survey, 285 were sampled. From the 285 who were sampled 70 respondents based on age and income belonged to the target group described by Hobby Hall GROUP OÜ. The result of survey gave answers for the research problem and enabled to achieve the anticipated goal. Analyzing the answers of the questionnaire, it turned out that compared to competitors Hansapost webstore is among 20-30 year olds on the 6th place. It appears that Hansapost webstore does not have complete awareness, also it’s unable to satisfy consumers needs. From results there is possibility to conclude that the unaided awareness is good, but it could be better. 16% of respondents did not know what is Hansapost or they did not have association. This shows that trademark Hansapost unaided awareness is large, because 84% of respondents did bring out something. Only one person pointed 53 out corporative colours of yellow and blue witch were used in Hansapost logo. The results also showed that 66% of the respondents did not acquire anything from Hansapost webstore and also 66% of repondents were not familiar with the choice of fashion brands in Hansapost's webshop or would not buy clothes from there. It means that Hansapost trademark position in people’s minds needs to be changed. The author's suggestions based on the previously discussed theoretical basis for raising the awareness of Hansapost among consumers on the Estonian market are as follows:  to improve the customer's journey on the website;  improve marketing strategies;  to arrange more collaboration with different celebrities;  to insert short posts and stories in social media;  to continue to conduct research. Tasks and results of research, in conclusion it can be said that aim of the research has following outcomes: the unaided and aided awareness of the trademark Hansapost is good among the respondents. In addition, the company received the desired feedback on fashion brands through a questionnaire. Analyzing the results of the study, the author came to the conclusion and made suggestions to increase brand awareness among young consumers.

Item Type: thesis
Advisor: Evelin Vaab
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Birgit Kald
Date Deposited: 06 Jun 2019 08:31
Last Modified: 26 Aug 2019 09:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4462

Actions (login required)

View Item View Item