Garantiitööde tööprotsesside täiustamine Endover KVB OÜ näitel

Tillmann, Raido (2019) Garantiitööde tööprotsesside täiustamine Endover KVB OÜ näitel. [thesis] [en] Improvement of the Guarantee Departments Work on the Example of Endover KVB OÜ.

[thumbnail of 2019_tillmann_raido_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2029.

Download (600kB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon)
Restricted to repository personnel only

Download (24kB)

Abstract

Käesolevas lõputöö raames tutvustati lühidalt kehtivat seadusandlust, mis käsitleb ehitiste garantii ja pretensiooni esitamise õigust ning ehituse kvaliteedi tagamise põhimõtteid ettevõttes. Pikemalt käsitleti garantiiosakonna töö täiustamist, kus toodi välja töötajatele hetkel kehtiv tööjuhis ning uus garantiitööde läbiviimise protseduur, mille alusel hakatakse edaspidi arendustes garantiitöid läbi viima. Viimasena uuriti konkureerivate ettevõtete garantiitööde läbiviimise protseduuri. Töö tegemise käigus saadi vastused küsimustele, mis esitati sissejuhatuses. Hetkel kehtivas tööjuhises täiendati garantiitööde käigus tekkinud kitsaskohti. Endover KVB OÜ arenduste maht on suurenenud läbi aastate ning seetõttu oli oluline luua edaspidine süsteem, millest lähtudes viiakse läbi garantiitöid. Süsteem loodi lähtudes eksisteerivast tööjuhisest ning tööde läbiviimise kogemusest. Tööjuhist ja tööde teostamist analüüsiti ning lähtuvalt sellest täiendati uut dokumenti. Järgides süstemaatilisi parandamise meetodeid leiti igale tööde läbiviimise probleemile lahendus. Uue garantiitööde läbiviimise protseduuriga loodi süsteem, millega paranevad töötingimused, ettevõtte ressursside kasutamine ratsionaliseeritakse ning pakutakse klientidele paremat teenust. Oluline osa garantiitööde läbiviimisel on aeg, mille raiskamist on vähendatud. Garantiitööde läbiviimise ajal on tähtis määrata tähtajad, mis sõltuvad puuduste olemusest. Lahendustega, mis on hetkel rakendatud paraneb kvaliteet, kuna tekib ülevaade puudustest, kus on kergesti tuvastatavad kaebused. Lisaks saab iga kaebuse kohta luua konkreetse ajaloo, mis on töötajate poolt nähtav ka edaspidi. Kuna aega ei kulutata tabelite koostamisele ning muutmisele, siis on võimalik antud aeg suunata garantiipuuduste lahendamisele ning tööde teostamise kontrollile. Pideva kontolliga saavutatakse tööde kvaliteet ka garantiiperioodil. Aega, mis kulub tööde tegemiseks saab garantiitööde haldur mõõta ning kasutada edaspidises töös. Garantiipuudustele aja- ja rahakulu lisamisega saab esitleda juhtkonnale aruannet, milline kulu tekib, kui ei pöörata tähelepanu ehituse töötajaid vaja rohkem või vähem. Kolleegidele esitatavad garantiiprobleemidega seotud aruanded tagavad ehituskvaliteedi ning garantiiosakonna töökoormuse vähenemise. KOKKUVÕTE 41 Lõputöös käsitletud täiustused on rakendatud igapäeva töös. Edaspidised täiustamised plaanitakse rakendada järgneva kahe kuu jooksul. Tulevikus on tähtis edaspidine tööprotsesside parandamine, milleks on vaja loodud protseduuri kasutada. Töötades uue protseduuriga leitakse olukordi, mida on vaja olemasolevasse protseduuri lisada. Oluline on mitte spekuleerida vaid reaalsest töökogemusest lähtudes täienduste leidmine. Ettepanekud, mis esitati lõputöös tuleb esmalt täielikult ellu viia ning seejärel neid rakendades saadakse edaspidi protsessi täiustada. Töö paremaks koostamiseks oleks olnud vajalik ka ajaline statistika varasemate garantiitööde kohta. Varasemalt valminud objektide põhjal ei ole võimalik luua garantiitööde aruannet. Puudused on kirjeldatud lakooniliselt ning lahendused on teadmata. Töötajad, kes garantiitöödega tegelesid on töölt lahkunud. Kuna igal objektil on garantiieelarve, oleks oluline osa olnud tegelike kulude võrdlus eelarvega. Garantiiperioodil töötaja ajamõõtmine puuduste lahendamisel annaks parema ülevaate reaalsest olukorrast tööde läbiviimisel. Ajamõõtmise tulemusel oleks võimalik tuvastada veel probleemseid kohti, mida oleks oluline likvideerida või parandada.

Abstract [en]

The purpose of this thesis is to analyze and improve the procedures for the operation of the Guarantee Department of Endover KVB OÜ, ensuring the company's interests and high customer satisfaction. During the warranty period and at the end of the warranty period, we receive final feedback from the customer regarding the development. Despite the kind of the defect, they must be rationalized. If the customer is not satisfied with the performance of the warranty, then this feedback will be shared and will also affect sales results of the new developments. A customer with a positive experience also dares to recommend apartments and commercial premises for sale in the future. In order to achieve the goals, the author of the thesis has the following tasks: 1) to collect weaknesses when performing warranty works; 2) to find solutions to weaknesses in collaboration with the team; 3) to collect the defects of the object; 4) to find the reasons for the defects; 5) to prepare a procedure for performing guarantee works in cooperation with a direct manager; 6) to analyze the procedure for performing new guarantee works and supplement the procedure; 7) to investigate the procedures for carrying out guarantee works of competing companies. The bottlenecks in the current work instructions were updated during the warranty works. Changes were made based on the existing work instructions and experience. Work instructions and works were analyzed, and the new document was amended accordingly. Solutions that are currently being implemented will improve the quality, because there is a quick overview of the defects. Based on a quick overview, you can also decide where the work resources need to be directed. Because the waste of time is reduced, it is possible to direct the time to solving the warranty defects and the execution of works. Continuous control also ensures the quality of the work during the warranty period. Reports to colleagues about warranty issues ensure building quality and a reduction in the workload of the Guarantee Department. SUMMARY 43 In addition to creating a system, the working conditions improve, and the use of company’s resources becomes more effective. An important part is the future improvement of work processes, for which it is necessary to use the established procedure. Working with the new procedure we can find things, that are necessary to add to the existing procedure. Proposals submitted in the thesis must first be fully implemented, then it is possible to make further improvements to the process. In order to prepare the work better, it would be good to have actual statistics on past warranty works. It is not possible to create a warranty report based on previously completed objects. The defects are described shortly, and the solutions are unknown. Employees, who were involved in warranty works, are no longer working there. As every object has a guarantee budget, a comparison of the actual costs with the budget would have played an important role. During the warranty period, the employee's working time evaluation on fixing the defects would provide a better overview of the actual situation. As a result of time evaluation, we could still identify problem areas that would be important to eliminate or repair.

Item Type: thesis
Advisor: Enn Tammaru
Subjects: Construction > Building Construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Raido Tillmann
Date Deposited: 05 Jun 2019 12:10
Last Modified: 05 Jun 2019 12:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4431

Actions (login required)

View Item View Item