Ergonoomilise istumistumba kasutusuuring

Arjus, Kaili (2019) Ergonoomilise istumistumba kasutusuuring. [thesis] [en] Ergonomic Pouf Usage Survey.

[thumbnail of 2019_Arjus_Kaili_loputoo(1).pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (531kB)

Abstract

Lõputöö teoreetilises osas kirjeldati toote elutsüklite kontseptsiooni ning selle seost käesolevas lõputöös käsitletud ergonoomilise istumistumbaga. Lähtudes toote elutsükli teooriast võis väita, et ergonoomiline istumistumba oli juurutusfaasis ning tootearenduse eesmärk oli vähendada juurutusfaasile iseloomulikku teadmiste puudust ning parandada toote funktsionaalsust. Lõputöös käsitleti toote väärtust tarbija jaoks ning positiivse kasutuskogemuse tähtsust. Põhjalikult kirjeldati väärtuse erinevaid vorme ning neid mõjutavaid tegureid. Lõputöös käsitleti ka seda, kes on üldse kasutaja, kuidas kujuneb positiivne kasutuskogemus ning mis seda mõjutab. Lõputöö autor selgitas töö teoreetilises osas kasutusuuringu olemust ning planeerimist. Töös kirjeldati kasutusuuringu eesmärkide seadmist ja selle tähtsust kasutusuuringu läbiviimise õnnestumiseks. Uuringustrateegia koostamisel käsitleti töös uurimistingimusi- ja keskkonda, määratleti ergonoomilise istumistumba sihtrühm ning koostati uuringuplaan. Tuginedes teoreetilistele allikatele koostati küsimustik internetikeskkonnas www.connect.ee/uuring/413014026/. Küsimustik koosnes kolmeteistkümnest küsimusest. Uuringu läbiviimise keskel lisati uuringu teostaja poolt lisaküsimus uuringus osalejate pikkuse kohta, mille põhjendus lisati töö teoreetilisele osale. Uuringu läbiviimiseks valmistati 16 prototüüpi. Seejärel koostati internetipõhine üleskutse uuringus osalemiseks. Uuringu toimumise aeg oli 11.03- 07.04.2019. Iga uuringus osaleja sai istumistumbat kasutada ühe nädala jooksul, mille järgselt tuli täita küsimustik. Tulenevalt uuringuplaanist oli uuringu eesmärgiks välja selgitada, kas istumistumba prototüüp on kasutajatele väärtuslik ning piisavalt funktsionaalne, et tagada kasutusmugavus ning positiivne kasutuskogemus. Küsimustikule vastas 28 kasutusuuringus osalejat. Küsimustiku tulemuste analüüsist selgus, et uuringus osalejate kasutuskogemust võis üldiselt hinnata heaks ning 25 osalejat 28-st oli valmis istumistumbat ka oma tuttavatele soovitama. Peamised istumistumba omadused, mida uuringus osalejad oluliseks pidasid, olid kasutusmugavus, vormihoidvus, kergus ja kasutaja anatoomilistele mõõtudele vastav suurus. Põhiliste probleemidena toodi vastustes välja istumistumba valet kõrgust ning kõvadust. Uuringus osalejad tõstatasid ka istumistumba hooldamise ja puhastamise küsimuse. Hind, mida kasutusuuringus osalejad olid nõus istumistumba eest maksma, jäi kõige sagedamini vahemikku 30-50 €. Lähtuvalt küsimustiku vastuste analüüsist tegi käesoleva lõputöö autor järeldused ja ettepanekud ergonoomilise istumistumba prototüübi parendamiseks. Kõige olulisemad ettepanekud olid järgnevad: 1) vajalik on toota vähemalt kahes, võimalusel ka kolmes, erinevas kõrguses istumistumbasid 2) kasutajal peab olema võimalus täitematerjali ise eemaldada või vajadusel juurde panna 3) võimalusel tuleks istumistumbasid toota erinevatest materjalidest (masinpestavad/ desinfitseeritavad) 4) edaspidi tuleks läbi viia täiendavad uuringud, mille alusel uurida selgunud probleemide võimalikke lahendusi ning kinnitada läbiviidavate parendusmuudatuste tõhusust. Lõputöö autori hinnangul selgusid uuringutulemustest ergonoomilise istumistumba kõige olulisemad probleemsed aspektid ning tulemuste analüüsi põhjal tehtud ettepanekud võimaldavad ettevõttel muuta istumistumba omadusi selliselt, et toode oleks tarbijale võimalikult väärtuslik ning pakuks positiivse kasutuskogemuse.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis „Ergonomic Pouf Usage Survey“ was to make suggestions for improving the ergonomic pouf prototype through analysis of user experience. The ergonomic pouf allows the user to sit comfortably on the knees for extended periods of time. Product ergonomics ensures long-term performance and reduce the risk of damage to health. The results of the study were targeted at consumers who need such a product, especially physiotherapists. The theoretical part of the thesis dealt with product life cycle theory and product development, the value of the product for the consumer, the importance of positive user experience and the nature and planning of the usage survey. Then beta testing was used to assess the usability of the ergonomic pouf. 16 prototypes were made for the study and an internet-based call for participation was prepared. The time of the survey was 11. March - 07. April 2019. Each subject was able to use the ergonomic pouf within one week after which the questionnaire had to be filled. The questionnaire consisted of thirteen questions. The questionnaire started with more general questions, giving information about the respondent's gender, age and profession. Then, more specific questions were asked about the experience of using the seat, problems encountered, evaluation of the properties and readiness to buy. 28 participants in the survey responded to the questionnaire. Based on the analysis of the answers to the questionnaire, the author of this thesis made suggestions in order to improve the ergonomic pouf prototype. The most important suggestions were: 1) It is necessary to produce the pouf in at least two, possibly three, different heights 2) The user must be able to add or remove the filling material of the pouf itself 3) If possible, poufs should be made of different materials (machine washable / disinfectable) 4) Further studies should be carried out in the future to examine possible solutions to the problems identified and to confirm the effectiveness of the improvements that will be made based on this survey. According to the author of the thesis, the most important problematic aspects of the ergonomic pouf were revealed in the study results, and the suggestions made on the basis of the analysis of the results enable the company to change the characteristics of the pouf so that the product would be valuable to the consumer and provide a positive user experience. In the future, the pouf with improved quality could also be offered to a wider target group.

Item Type: thesis
Advisor: Evelin Vaab
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kaili Arjus
Date Deposited: 06 Jun 2019 08:25
Last Modified: 26 Aug 2019 12:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4344

Actions (login required)

View Item View Item