Viimsi valla elanike rahulolu uuring joogivee kvaliteedi suhtes AS Viimsi Vesi näitel

Meriküll, Sirly-Ann (2019) Viimsi valla elanike rahulolu uuring joogivee kvaliteedi suhtes AS Viimsi Vesi näitel. [thesis] [en] Satisfaction Research about Viimsi Parish's Citizens' Satisfaction with the Drinking Water as an Example of AS Viimsi Vesi.

[thumbnail of lõputöö_S_A_Meriküll_2019.pdf.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (408kB)

Abstract

Kokkuvõttes võib öelda, et inimesed ei ole tegelikult teadlikud joogivee kvaliteedinõuetest, samuti ka radioaktiivsusest. Seega nendest aspektidest tuleks nende teadlikkust suurendada. Positiivsest küljest saab siiski välja tuua, et inimesed teadsid põhjavee limiteerituse aspekti Viimsis ning oma sõnul kasutavad vett säästlikult. Samuti on inimesed üldiselt vee kvaliteediga rahul. Püstitatud hüpotees, et inimesed ei ole tegelikult teadlikud põhjavee limiteeritusest ega joogivee kvaliteedinõuetest, samuti radioaktiivsusest, sai seega välja selgitatud. Enamik inimesi kasutab Viimsi ühisveevärgi vett nii söögitegemiseks kui ka joomiseks. Suur osa inimestest on teadlikud, kuidas nad saavad vältida kanalisatsiooni kaudu põhjavee saastamist ning kanalisatsiooni ummistamist. Kahjuks aga on inimeste teadlikkus väiksem kvaliteedinõuete ja radioaktiivsuse poole pealt. Inimesed teavad küll, et joogiveele on kehtestatud kvaliteedinõuded, kuid selle koha pealt, mis need täpsemalt on ning kas joogivesi Viimsis vastab neile nõuetele, jäävad teadmised vajaka. Põhjusteks tuuakse välja info ebapiisavat kättesaadavust, mis aga ei vasta tegelikult tõele, sest AS Viimsi Vesi koduleheküljelt leiab tegelikult kõik vajaliku info kiirelt üles. Küsitlusele saadi kokku 617 vastust ning eeldades, et enamik vastanutest olid pärit vähemalt 3liikmelisest leibkonnast, on vastanute arv üpriski arvestatav: ca 1851 inimest. Ühisveevärki kasutavate inimeste arv Viimsi vallas on hetkel 18 138; seega võib väita, et enamik valla elanikkonnast on ühisveevärgiga liitunud ning kasutavad AS Viimsi Vesi joogivee teenust. Selle põhjal võib öelda, et saadud küsitluse tulemused on adekvaatsed. Lõpetuseks võib veel öelda, et Viimsi ühisveevärgi vesi vastab igati joogivee kvaliteedinõuetele ning ka radioaktiivsusega ollakse normide piires. Seda tõestavad nii pidevalt ettevõttes tehtavad analüüsid ning ka autori enda praktikaperioodi ajal läbiviidud analüüside tulemused. AS Viimsi Vesi võiks kliendirahulolu -uuringust järeldada, et kuigi inimeste teadlikkus on enamvähem rahuldav joogivee teemade koha pealt, oleks neile siiski rohkem infot vaja jagada. Töö autori KOKKUVÕTE 26 poolt koostatud infolehte, kus on kirjas ka täiendava informatsiooni kättesaadavuse asukohad ning lingid nii joogivee kvaliteedinõuete kui ka radioaktiivsuse kohta, saaks jagada inimestele kas posti teel või lendlehena erinevatel üritustel või asutustes. Korraldada võiks ka ettekandeid ja/või avalikke esitlusi, et tõsta inimeste teadlikkust antud teemadel. Samuti võiks AS Viimsi Vesi saata valla elanikele näiteks meili teel uudiskirja. Kuna paljud inimesed ei tea just radioaktiivsuse teemat puudutavaid küsimusi, oleks vajalik neid sellega rohkem kurssi viia ning seletada, miks ja kuidas joogivesi üldse radioaktiivseks muutub, mis on looduslik radioaktiivsus, miks ei ole joogivees sisalduvat radioaktiivsust Viimsis vaja karta jne. Samuti võiks infosse kaasata ka selgitused, miks joogivee hind Viimsis selline on, nagu see on. Üheks põhjuseks on kindlasti veetöötlusjaama ja selle süsteemide uudsus ja kaasaegsus, samuti just see, et kuna jaamal on vaja eraldada veest ka radioaktiivsust, on töötlemissüsteemid kulukad.

Abstract [en]

In conclusion it can be said that people are not really knowledgeable about the drinking water quality requirements or about the radioactivity of the water. From the positive side it could be brought out that the people did know about the aspect that the ground water is limited in Viimsi and said to be using water sustainably. Consumers are also rather satisfied with the quality of drinking water. So, the set hypothesis that the people do not actually know about the fact that the ground water is limited nor about the radioactivity of the water, was found out. Most of the people use the drinking water in Viimsi both for cooking and for drinking. Majority of the people know how they can avoid blockages in the sewer and ground water contamination through the sewer. Sadly, people’s awareness is minor about the quality requirements and the radioactivity side. People do know that there are requirements set to the water, but what they are exactly and if the drinking water in Viimsi in fact meets these requirements, they lack the knowledge of. The reason for that is, as people themselves say, that the information is insufficiently available. That is in fact not true, as from the webpage of AS Viimsi Vesi, the author found in fact quickly all the necessary information. In the questionnaire there were gathered 617 responses and taking into account that the majority of the respondents were from a household that has at least 3 members, then it can be said that there were quite considerable number of respondents- approx. 1851 people. There are 18 138 people using the public water supply in Viimsi parish; so, it can be claimed that most of the people from Viimsi parish use the drinking water service from AS Viimsi Vesi. According to that it can be said that the gathered data is reliable. To finish this summary, it can be said that the drinking water in Viimsi meets every quality requirement set to the water and the radioactivity is within the norms. Analysis and samples taken from the water after every short amount of time and the author’s own analysis’ results from her internship period can prove that fact. SUMMARY 28 AS Viimsi Vesi can reason from the questionnaire that although people’s knowledge is so and so satisfactory concerning the drinking water’s quality, they would still need a little more information. As the author of this thesis did compile a brochure including the instructions where to get additional information about drinking water’s quality requirements as well as about radioactivity of the water, the brochure could be sent to people via post or be handed out as a leaflet during different events or in different authorities. Also, some presentations could be made to increase people’s awareness about given topics. As many of the people don’t know about the questions concerning radioactivity, they need to be informed more and explained why and how can drinking water be radioactive in the first place, what is natural radioactivity, why this radioactivity should not be feared in Viimsi etc. Also included in the spread information needs to be added some explanations for people about the drinking water’s price. One aspect about this is definitely the fact that the drinking water facility and its systems are so new, also the fact that the facility needs to remove radioactivity from the water makes the processing techniques costly.

Item Type: thesis
Advisor: Erki Lember
Co-advisor: Pille Arula
Subjects: Environmental Technology
Environmental Technology > Technology and Waste Management > Drinking and Waste Water Processing and Networks
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Sirly-Ann Meriküll
Date Deposited: 04 Jun 2019 13:11
Last Modified: 26 Aug 2019 12:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4306

Actions (login required)

View Item View Item