Tehnoloogilised võimalused kiiruskäitumise juhtimiseks

Sissas, Priit (2019) Tehnoloogilised võimalused kiiruskäitumise juhtimiseks. [thesis] [en] Technological options to affect speed behaviour.

[thumbnail of lõputöö_Priit_Sissas_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Liikluskeskkond, sealhulgas taristu on logistikavaldkonna üks osa, kus igal aastal hukkub ja saab vigastada kümneid inimesi. Piirkiiruse ületamine ja oludele mitte vastav sõidukiirus on üks peamistest põhjustest, miks inimesed liiklusõnnetustes hukkuvad ja raskelt vigastada saavad. Eriti oluline on piirkiiruse järgmine linnaliikluses, kuna tegemist on tiheasustatud piirkonnaga, kus liikluses osaleb palju kergliiklejaid. Liiklusloenduste andmetest ning kiirusjärelevalve statistikast selgub, et ligikaudu 75% liiklejatest ületab suuremal või vähemal määral piirkiirust. Suurem osa sõidukijuhte tunnistab, et ületavad lubatud piirkiirust vähem või rohkem nii asulasisesel teel kui ka asulavälisel teel. Osadele juhtidele tundub, et piirkiirused on välja mõeldud nende kiusamiseks või ei vasta piirkiirused teeoludele ja sõidukite võimekusele. Piirkiiruse ületamise põhjusena toovad liiklejad enim välja möödasõidud, head ilma- ja teeolud ning teiste juhtide kiirusevaliku. Iga-aastasest statistikast selgub, et piirkiiruse ületamise või oludele mitte vastava sõidukiiruse tõttu toimub umbes 10% kõigist liiklusõnnetustest ning 30% õnnetustes hukkunutest kaotab elu valede kiirusvalikute tõttu [9]. See on kordades rohkem, kui näevad ette Euroopa Komisjoni poolt seatud eesmärgid. Käesoleva lõputöö eesmärk on anda ülevaade erinevatest kiiruskäitumist mõjutavatest tehnoloogilistest võimalustest ning analüüsida lõputöö autori poolt koostatud küsitluse andmete põhjal sõidukijuhtide kiiruskäitumist, vastanute teadmisi kiiruskäitumist mõjutvatest tehnoloogilistest võimalustest ning nende mõjust. Eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised uurimisküsimused: 1. Milline on sõidukijuhtide kiiruskäitumine? 2. Millised tehnoloogilised võimalused mõjutavad sõidukijuhtide kiiruskäitumist nende enda arvates? Küsitlustulemuste analüüsi põhjal koostas autor oma järeldused ja tegi ettepanekud, mis aitaks sõidukijuhtidel teha õigemaid otsuseid oma sõidukiiruse valikuid. Igal aastal korraldab Maanteeamet kampaaniad eesmärgiga liiklejatele meelde tuletada, et piirkiiruse järgimine on väga oluline. Autori koostatud küsitluse vastustest selgub, et liiklejad ei pea KOKKUVÕTE 54 raadioteateid ning kampaaniaplakateid eriti tähtsaks ja efektiivseks kiiruskäitumise mõjutajana. Juhid pidasid motiveerivaks teguriks piirkiiruse järgimisel seda kui: • autos on kaassõitjaid, eriti laps; • on risk, et metsloomad võivad joosta sõiduteele; • liikluskeskkonnas märgatakse politseipatrulli Ettepanekutena pakkus autor välja: • põhimaanteedele tuleks rohkem paigaldada muutuvteabega liiklusmärke, näiteks seitsme kilomeetrise sammuga või liiklussõlmede juurde; • kasutusele tuleks võtta automaatne keskmise kiiruse järelevalve süsteem; • asendada vanad kiirustablood kaasaegsete ja täiustatud seadmetega; • paigaldada rohkem kiirustundlike valgusfoore linnades; • võtta autodes kasutusele süsteem, mis töötaks analoogselt lahtise turvavöö süsteemiga – kui sõidukijuht rikub reegleid, siis kostub häiriv helisignaal seni, kuni juht korrigeerib oma käitumist vastavaks lubatule. Kui juht ületab lubatud sõidukiirust, kostub helisignaal. Liiklusõnnetuste arvu ja õnnetuste tagajärgi oleks võimalik efektiivsemalt vähendada, kui rakendataks laialdasemalt välja töötatud tehnoloogilisi võimalusi kiiruse ületamise tõkestamiseks ning liiklejate kiiruskäitumise mõjutamiseks. Samuti tuleb uurida, mis sõidukijuhte motiveeriks piirkiirust järgima ning välja töötada uusi tehnoloogilisi võimalusi, et juhtida kiiruskäitumist.

Abstract [en]

The traffic environment, including infrastructure, where dozens of people die and get injured every year, is part of the logistics sector. Exceeding the speed limit and choosing the wrong speed is one of the main reasons why people get killed and seriously injured in road accidents. Not exceeding the speed limit, is particularly important in the city traffic, as the urban environment is a densely populated area with a large number of pedestrians, bikers, etc. Data from traffic counts and speed monitoring statistics show that around 75 per cent of drivers exceed the speed limit to a greater or lesser extent. The aim of this thesis is to give an overview of different technological possibilities that influence the speed behaviour, and to analyse the behaviour of the drivers, the respondents' knowledge of the technological possibilities influencing the speed behaviour and their influence, based on the data prepared by the author of the thesis. To accomplish this, the author has set the following research questions: 1. What is the driver's speed behaviour? 2. What technological options affect drivers' speed behaviour in their own opinion? Based on an analysis of the survey results, the author has made conclusions and suggestions that would help drivers make better decisions about their speed choices. The author suggests to consider: • installing more variable message signs on main roads, about every seven kilometres or at junctions; • introducing an automatic speed monitoring system; • replacing old radar speed feedback signs with modern and advanced equipment; • installing more speed adaptive traffic signals in the cities; • introducing a system in cars, that works like the unfastened seat belt system – if the driver does not follow the rules, the alarm sounds until the driver corrects his behaviour on the road. If the driver exceeds the speed limit, an audio signal sounds. SUMMARY 56 The consequences and the number of traffic accidents could be reduced more effectively by applying developed technological options for preventing speeding and to influence the speed behaviour of road users more widely.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Psychology
Transport > Traffic Management > Traffic Rules
Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Priit Sissas
Date Deposited: 06 Jun 2019 11:11
Last Modified: 26 Aug 2019 13:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4301

Actions (login required)

View Item View Item