Pärnu linna ühistranspordi reisijate rahulolu

Piigert, Laura-Liis (2019) Pärnu linna ühistranspordi reisijate rahulolu. [thesis] [en] Passenger satisfacation of public transport in Pärnu.

[thumbnail of Pärnu linna ühistranspordi reisijate rahulolu - Passenger satisfaction of public transport in Pärnu.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (945kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (28kB)

Abstract

Ühistranspordi kvaliteedi tagamiseks, tuleb lepinguga kindlaks määrata erinevad tingimused, mida teenindav transpordifirma peab tagama ja järgima. Olulistemaks kvaliteedinäitajateks on puhtus, kiirus, klienditeenindus ja ühistranspordi kättesaadavus. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on ühistranspordi kasutatavus ja rahulolu Pärnu linnas. Töö käigus andis autor ülevaate Pärnu linna ühistranspordi kasutusest, hindadest, kvaliteedinäitajatest ning rahulolust. Töö põhiosas kirjeldas autor kvantitatiivset uurimust ning analüüsimeetodeid. Uuringus osales kokku 155 vastajat ajavahemikul 13.03.2019-31.03.2019. Uuringu vastajate vanuse vahemik jäi 15-60 eluaastat. Ühistranspordi kasutamist eelistab rohkem noorem rahvas, kui vanemapoolsed inimesed. Ühistranspordi kasutajate seas on rohkem neid, kes on õpilased või üliõpilased. Uuringu tulemustest selgus, et ühistranspordi areng viimase kolme aasta jooksul on veidi paraneneud, kuid on ka arvamusi, et ühistransport ei ole üldse arenenud. Kõige olulisemaks peavad reisijad, et ühissõidukite peatuste asukohad oleksid põhiliste lähte- ja sihtpunkitde läheduses, pileti ostmine peab olema mugav ning bussid peaksid kinni sõiduaegadest. Kõige rohkem ollakse rahul ühistranspordi peatuste asukohtadega. Kõige suuremaks probleemikis Pärnu ühistranspordis on pileti hind hetkel ning ei olda rahul ühistranspordi puhtusega. Rahuloluhinnangud olulisematele teguritele olid väga madalad, seega tuleb ühistranspordi korraldajatel teha palju muudatusi, et reisijad oleksid paremini rahul. Autori poolsed ettepanekud on parendusettepanekute peatükis. Suhtumine Pärnu ühtsesse piletisüsteemi on hea - enamustele meeldib uus süsteem ning ollakse rahul sellega. Samuti leidub palju neid, kes on piletisüsteemi vastu ja tahetakse vana süsteemi tagasi. Uurimusest tuli välja, et paljud ei ole rahul piletisüsteemi tulekuga seoses tekkinud hindade muutustest ja on paljude jaoks päris kallis. Piletisüsteemi tulek on mõjutanud ka mõne sissekirjutust. Saades põhjalikumat analüüsi Pärnu linna ühistranspordi kohta, tuleks küsitlus läbi viia rohkemate inimeste seas ja seega saadakse paremad ja reaalsemad tulemused ühistranspordi olukorra kohta. Autor ei olnud rahul uuringu vastajate vähesusega, aga ajanappuses pidi ta sellega leppima ning väheste vastajate vastuseid analüüsima. Lõputöö viimastes alapeatükkides on välja toodud erinevad ettepanekud selleks, et suurendada ühistranspordi kasutust ning reisijate rahulolu. Autor on lasnud hinnata Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhatajal antud parendusettepanekuid ja autor on nendest teinud lühikesed järeldused.

Abstract [en]

To ensure the quality of public transport, the contract should specify the different terms and conditions that the operating transport company must provide and follow. The most significant quality indicators are cleanliness, speed, customer service and availability of public transport. The goal of this thesis was to find out the usability and satisfaction with public transport in Pärnu. In the course of the research, the author gave an overview of the use of public transport in Pärnu, its prices, quality indicators and satisfaction. In the main part of the work, the author described the quantitative research and methods of the analysis. A total of 155 respondents participated in the study over the period of 13.03.2019 – 31.03.2019. The age range of respondents in the study varied between 15 and 60 years. The use of public the transport is preferred by the younger people than by older people. The public transport users include more school and university students. The results of the survey demonstrated that the development of public transport in the last three years has slightly improved, but there are also opinions that public transport has not developed at all. The most important thing for the passengers is that the public transport stops are close to the main points of departure and destination; buying a ticket must be convenient and the busses should stick to the schedule. Most respondents are satisfied with location of the public transport stops. The biggest problem for public transport in Pärnu is the current price of the ticket, and there is dissatisfaction with the purity of public transport. Satisfaction assessments for the most important factors were very low, therefore the public transport operators need to make a lot of changes to make their passengers more satisfied. The suggestions made by the author contain in the chapter on the improvement proposals. The attitude towards a single ticket system in Pärnu is positive, most people like the new system and are happy with it. On the other hand, there are plenty of those who are against the ticket system and want to get back to the old system. The study showed that a big share of the respondents are not satisfied with the price changes that occurred with the arrival of the ticket system and the price is quite high for many respondents. The entry of the ticket system has also affected the registration of residence. After getting a more in-depth analysis of the public transport in the city of Pärnu, the survey should be conducted among a broader circle of people and thus provide better and more realistic results on the situation with public transport. The author was not satisfied with the lack of respondents in the survey, but he had to accept it due to the shortage of time and analyse the received answers. The final subchapters of the thesis present various suggestions for increasing the use of public transport and passenger satisfaction. The author has allowed the chairman of the Pärnumaa Public Transport Centre to evaluate the improvement proposals and the author has made short conclusions about them.

Item Type: thesis
Advisor: Raju Rauno
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Laura-Liis Piigert
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:52
Last Modified: 26 Aug 2019 13:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4295

Actions (login required)

View Item View Item