Turundusplaani koostamine KMV AS näitel

Sokko, Tarvo (2019) Turundusplaani koostamine KMV AS näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on KMV AS.

[thumbnail of Tarvo Sokko lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (516kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (298kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada ettevõttele KMV AS näitel turunduse tegevusplaan, mille abil oleks võimalik koordineerida ettevõtte uuenenud meeskonda tegutsema ühtsete eesmärkide nimel. Kuna ettevõtte põhi teenindussuunaks on Eesti-Soome-Eesti, siis asjaolu, et tegevjuhi ametikohale ja Soome suuna mõlema logistiku positsioonidele, nii eksport kui ka import ametikohtadele, asusid uued töötajad, siis ühtne eesmärkidele orienteeritus on ilmtingimata vajalik. Samuti oli viimaste majandusaasta aruannete põhjal näha, et majanduslikud tulemused olid viimaste aastatega järsult langenud. Selle põhjuse välja selgitamiseks analüüsiti ettevõtte mikro- ja makrokeskkonda ning nendest tulenevaid mõjutegureid. Lõputöö esimeses peatükis kirjeldati turunduse planeerimise teoreetilist poolt, mis annab parema ülevaate ettevõtte turunduse analüüsimise meetoditest ja planeerimisest. Teises peatükis tutvustati ettevõtet KMV AS ja nende senist äritegevust. Toodi välja viimase nelja aasta majandusaruanded ja analüüsiti ettevõtte mikro- ja makrokeskkonna mõju rahvusvahelisele transpordiettevõttele. Makrokeskkonnas analüüsiti poliitilise, majandusliku, sotsiaalse ja tehnoloogia valdkonna mõju. Lisaks kuulusid analüüsi alla seaduandlikud ja keskkondlikud mõjutegurid. Analüüsi tulemuste näol selgus, et suurimat mõju avaldavad transpordisektorile poliitilised ja sotsiaalsed mõjutegurid. Kõrge kütuseaktsiisi määr mõjutab tunduvalt Eesti transpordi veohindu võrreldes naaberriikidega, kes pakuvad samasugust teenust soodsamalt. Samuti mõjutab autojuhtide puudus, kes tasuvamate töökohtade pärast on suundunud välismaale tööle. Mikrokeskkonna analüüsis teostati turuanalüüs, konkurentide võrdlus ja klientide segmenteerimine. Tulemused koondati kokku SWOT- analüüsi näol. Ettevõtte eeliseks ehk tugevuseks saab siinkohal välja tuua laoteenuste osutamist ja spetsialireerunud sõidukite kasutus ning nõrkusteks tegevusplaani puudulikkus ja amortiseerunud tehnika. Paremaks ülevaateks seni tehtud tööle viidi läbi kliendi tagasiside küsitlusankeet ja ettevõttepoolset informatsiooni klienditeeninduse osas, tagasisidet koguti logistikuid intervjuueerides. Saadud tulemusi analüüsiti ning võrreldi. Seejärel teostati töö autori poolt tulemuste põhjal järeldused. Kolmandas peatükis püstitastöö autor ettevõttele KMV AS eesmärgi ning kirjeldab strateegia valikut. Lisaks koostatakse tegevusplaan, millele on lisatud ka tegevuskava eesmärkideni jõudmiseks. Antud tegevusplaani järgides on võimalik tõhustada ettevõtte teenuse müüki läbi kliendisuhete parendamise ja uute kontaktide loomise, mille tagajärjel on võimalik pakkuda uutele klientidele stabiilset, kiiret ja usaldusväärset teenust.

Abstract [en]

In brief, the thesis aims to create a model marketing plan of action for the company KMV AS. The plan enables the company to coordinate the new team to collaborate towards mutual goal. The new employees have filled the position for CEO and both branches for Finnish logistics positions, and since the main marketing target for the company is Estonia – Finland –Estonia, it is crucial for the company to orientate their new employees to collaborate for the same results. In addition, based on the records of the last economical year it is evident that the economical results have decreased over the previous years. In order to find out the reason behind this issue, the analysis on micro-and macro environment of the company had to be made and researching the effects they have on the company. The first chapter of the thesis overviews the theory of the marketing plan, it provides a better insight to the marketing analyzing methods and planning within the company. The second chapter introduces KMV AS as a company and their business operation until this day, by presenting their four year economical statement and analyzing the impact their micro-and macro environment has on international transport companies. Macro environment section analyses the political, economical, social and technological impact to the company. In addition, the analysis includes the legislative and environmental factors. The results of the analysis represent that the most impact to the transport sector is the political and social factors. High fuel excise duty rate impacts significantly Estonian transport freight price compared to the neighbouring countries, as they offer the same service with a lower price. Another major impact is the deficiency of the drivers, who have moved abroad for better income. The marketing analysis was performed in micro environment analysis. It includes comparison between competitors and segmenting customers, the results were concluded in the basis of SWOT- analysis. At this stage the advantage of the company can be pointed out as providing stock service and using specialized drivers, however, the disadvantage is the absence of plan of action and depreciated technology. For a better insight on the research done so far, the logistics were interviewed to receive a customer feedback as well as the feedback from the company about their customer service. Based on the results of the feedback, the conclusion has been made by the author. In the third chapter, the author has set a goal for the company KMV AS and describes the choice of the strategy. Furthermore, the plan of action has been created, it including schedule to reach the goals. By following the given plan of action, gives the opportunity for the company to develop the sales by improving the customer relationship and creating new leads, which therefore gives a new opportunity to provide stable, fast and reliable service to the new customers.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Subjects: Other
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Tarvo Sokko
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:50
Last Modified: 26 Aug 2019 13:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4246

Actions (login required)

View Item View Item