MaaS teenuse perspektiivid liikuvuse kujundamisel Tallinnas

Metslaid, Maris (2019) MaaS teenuse perspektiivid liikuvuse kujundamisel Tallinnas. [thesis] [en] The perspectives of MaaS based service on the shaping of the mobility of Tallinn.

[thumbnail of Lõputöö - Maris Metslaid.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (36kB)

Abstract

Lõputöö käsitles MaaS teenuse perspektiive Tallinna liikuvuse kujundamisel. MaaS teenus on Tallinna kontekstis uudne teenus, mille kohta puuduvad varasemad uuringud, ning seetõttu ei ole teada, millist mõju avaldab MaaS tüüpi teenuse turule tulek Tallinna liikuvusele. Lähtuvalt teema aktuaalsusest tõstatas autor probleemi, et senini ei ole üheselt hinnatud taolise teenuse Tallinnas rakendamise perspektiive ning puudub uurimuslik ülevaade. Töö eesmärgiks on hinnata MaaS teenuse perspektiive Tallinna liikuvuse kujundamisel. Lõputöös andis autor ülevaate kasutatud uurimisstrateegiast, uurimismeetoditest, MaaS kontseptsiooni olemusest, liikumisviiside hetkepositsioonidest, varasematest uuringutest Euroopas ja MaaS teenuse perspektiividest. Järgnevalt annab autor ülevaate lõputöö peamistest tulemustest. Liikumisviiside analüüsi tulemusena selgus, et kõige populaarsem liikumisviis sihtkohtadesse liikumiseks Tallinna elanike seas on sõiduauto. Autori poolt koostatud stsenaariumanalüüsi tulemusena selgus, et praeguste trendide jätkudes kasvab sõiduauto kasutamise osakaal veelgi ning tõuseb aastaks 2025 52,2%. Maailmapraktikad Euroopast näitasid, et MaaS teenusel on potentsiaali muuta inimeste liikumisharjumusi. Kõige suuremad muutused on toimunud ühistranspordi ja sõiduauto kasutamises. Umbes 38% MaaS teenuse kasutajatest vähendab enda sõiduauto kasutatavust ning umbes 49% suurendab ühistranspordi kasutatavust. Antud tulemustele tuginedes on autori arvates põhjendatud, miks Tallinna LiLia kavas on MaaS teenus välja toodud ühe võimaliku lahendusena linnasisese sõiduauto kasutatavuse vähendamiseks. Perspektiivide hindamiseks koostas autor stsenaariumanalüüsi. Stsenaariumanalüüsi raames tõi autor välja muutused sõiduautode ja ühistranspordi kasutamise osakaaludes peale MaaS teenuse turule tulekut. Mõlema liikumisviisi juures tõi autor lisaks välja valemi, mida kasutades on võimalik leida keskmine kasutajate juurdekasv aastas, et saavutada soovitud osakaal. Tehtud stsenaariumanalüüsi tulemusena tuvastas autor, et MaaS perspektiivid Tallinna liikuvuse kujundamisel on väikesed. Stsenaariumanalüüsi tulemusena selgus, et MaaS teenuse kasutajate arv peaks peale teist aastat kasvama keskmiselt 121% aastas. Sellise kasvu juures on võimalik jõuda aastaks 2025 punkti, kus sõiduautode osakaal on väiksem kui 2018. aasta lõpus. Lõputöö tulemusena selgus, et MaaS teenusel on perspektiivi liikuvuse kujundamisel, aga praegustel tingimustel jätkates on mõju väike. Autor tegi ettepaneku ühistranspordi kasutatavuse suurendamiseks pikendada olemasolevaid ühistranspordiliine Peetrini, Maarduni ja Tabasaluni ning luua antud piirkondadesse Pargi & Reisi parklad.

Abstract [en]

This thesis described the perspectives of MaaS conception-based service in Tallinn public transport systems. A service based on MaaS conception is a new service, in the context of Tallinn. There are yet no conducted researches about the effect of MaaS conception-based services on the mobility of Tallinn. Therefore, it is not known what effect would MaaS based services have on the mobility of Tallinn. Based on the topicality of the topic, the author raised the problem that the perspectives of implementing such a service in Tallinn has not yet been unequivocally assessed and there is no research overview. The aim of the thesis was to evaluate the prospects of the MaaS service in shaping the mobility of Tallinn. In the thesis, the author gave an overview of the research strategy used, the methods of research, the nature of MaaS conception-based services, the current position, the earlier studies conducted in other countries and the perspectives of MaaS conception-based services. As a result of the means of transportation analysis, it was found that the most popular way of traveling to destinations among the residents of Tallinn is by a car. The results of the scenario analysis compiled by the author showed that if the current trends continue, the usage of cars would increase to 52.2% and the share of public transport would decrease to 31.6%, by the year 2025. Surveys conducted in Europe have shown that the services based on the MaaS conception have the potential to change people's habits of transportation usage. The biggest changes have been in the use of public transport and cars. Approximately 38% of the users of MaaS concept-based services have reduced the usage of their own car and about 49% increased the usage of public transport. Based on these results, the author considered it justified to explain why the Tallinn LiLia plan described the service based on the MaaS concept as one of the possible solutions for reducing the usage of cars in the city. The author prepared a scenario analysis to evaluate the perspectives. In the scenario analysis, the author pointed out changes in the use of cars and public transport after the launch of a service based on the concept of MaaS. The author also added a formula to find out the average annual user growth needed to achieve the desired percentage regarding both means of transportation. As a result of the scenario analysis, the author found that the prospects of the service based on the concept of MaaS in shaping the mobility of Tallinn are small. As a result of the scenario analysis, the number of MaaS users would increase by an average of 121% per year after the second year of use. With such growth, it would be possible to reach a point by 2025, where the share of cars would be lower than it was at the end of 2018. As a result of the thesis, the service based on the MaaS concept proved to have perspective on shaping the mobility of Tallinn, but with the current conditions, the impact would be small. The author suggested extending existing public transport routes to Peetri, Maardu and Tabasalu to increase the availability of public transport, and also to build Park & Travel car parks in these areas.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Other
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Maris Metslaid
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:04
Last Modified: 26 Aug 2019 12:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4244

Actions (login required)

View Item View Item