Busside tehnilised rikked ja nende ennetamine OÜ Presto näitel

Möllits, Ats (2014) Busside tehnilised rikked ja nende ennetamine OÜ Presto näitel. [thesis] [en] Technical Failures of Buses and Their Prevention on the Example of Presto Ltd .

[thumbnail of Lõputöö, busside tehnilised rikked ja nende ennetamine.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöös käsitleti OÜ Presto-s kasutusel olevate autobusside tehniliste rikete põhjuseid ja nende ennetamist. Töö on koostatud, kuna taolisi uuringuid ei ole ettevõttes varem läbi viidud. Presto OÜ on 2003 aastal loodud erakapitalil põhinev reisijateveo teenust osutav ettevõte, mille põhitegevuseks on tellimusvedude ja rahvusvahelise bussiliini teenindamine. Peale selle tegeletakse autobusside, veoautode ja haagiste remondi- ja hooldustöödega. Lõputöö koostamiseks on läbi töötatud teemakohast kirjandust ning OÜ Presto-st saadud erinevat tehnilist dokumentatsiooni. Töö on jaotatud neljaks peatükiks: ettevõtte kirjeldus, busside ehituslikud eripärad ja remondi süsteem, esinenud rikete analüüs, rikete ennetamise viisid ning võimalused. Eesmärgiks oli uurida OÜ Presto bussidel esinevate rikete põhjuseid ja põhjustajaid. Enamus rikkeid olid põhjustatud detailide väsimus- ja korrosioonkulumistest, mis tekivad sõiduki normaalsel ekspluatatsioonil. Tähelepanu on pööratud ka bussijuhtide valedest sõiduvõtetest tulenevatele riketele, milleks olid avariid, pidurisüsteemi komponentide liigne kulumine ning siduri ja mootori rikked. Kolmandik autobussidel esinenud riketest olid põhjustatud tehnikute tähelepanematusest, teadmatusest või vääratest remondivõtetest. Hooldamisel avastatud rikete arv oli väike, mille tulemusena pidi kuuel korral autobusse pukseerima ning 145 tunni ulatuses remonditeenust sisse ostma. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda eri marki ja erinevas vanuses busside rikete esinemise sagedust. Kõige rohkem esines rikkeid Volvo Berkhof B12 Axial 50 autobussil (reg-nr 292 MGR), mis läbis uuritava perioodi jooksul ka kõige pikema vahemaa (195 000 km). Kui keskmiselt esines OÜ Presto autobussidel uuritava perioodi jooksul 76 riket ühe transpordivahendi kohta, siis Volvode rikete esinemise sageduseks kahe aasta jooksul oli 124 riket ühe bussi kohta. Suhteliselt võrdselt esines rikkeid aga Scania ja Van Hool bussidel – vastavalt 81 ja 80. Iveco Daily bussid, mis on ka ettevõtte kasutuses kõige värskemad (esmaselt registreeritud vastavalt 2008 ja 2012 aastal), vajasid remonttöid kõige vähem – keskmiselt 35 korda kahe aasta jooksul. Aastatel 2012-2013 teostasid OÜ Presto tehnikud 915 remonttööd 2866 töötunni ulatuses ning bussidele paigaldati varuosi 69 508 euro eest. Kolme ettevõtte omanduses oleva Volvo autobussi remondiks kulus 40% kogu remonttöödele kulunud ajast. Kus juures viie Van Hool autobussi remonttööks kulus 37% tundidest, kahe Scania tarbeks 16% ja kahe Iveco täiustamiseks 7%. Kolmandaks eesmärgiks oli võrrelda sama marki busside tüüpilisi rikkeid ja püüda leida põhjuseid. Uuringu tulemusena võib öelda, et Volvo Berkhof B12 tüüpveaks saame nimetada kompressori riknemise, kuna kõigil OÜ Presto autobussidel vahetati mainitud varuosa. Samuti oli probleeme käikude lülitussüsteemiga, kus vigaseks osutus käiguvahetussolenoidide juhtmestik. Juhtmestiku riknemise põhjuseks oli varasemalt parandatud kohtadesse oksiidi tekkimine. Van Hool autobusside töökäske uurides paistis silma turbokompressori riknemine, mida on vahetatud ettevõttes kasutusel olevatest viiest Van Hool autobussist neljal. Iveco Daily bussidel kippusid tihti lõtkuma õõtshoova šarniirid ning kinni kiiluma pidurisadula juhtpuksid. Scania autobussidel tüüpvigu välja ei joonistunud. Lõputöö autor jõudis arvamusele, et OÜ Presto autobusside tehnoseisundi parendamine ja rikete esinemise sageduse langetamine on võimalik tehnohoolduse tõhususe tõstmise ja selle käigus teostatud kontrolli suurendamise teel. Lahenduseks on lõputöö raames loodud autobusside tehnohoolduste tarbeks sõiduki sõlmede kontrollkaart, mis koosneb 55 kontrollpunktist. Peale selle on märgitud suur- ja väikebusside vedelike ja komponentide vahetamiseks vajaminevad kogused ja vahetusintervallid. Bussiettevõtte tulevikku silmas pidades tuleks luua või soetada programm, mis võtab arvesse bussi hoolduse vajaduse vastavalt läbisõidule ning annab sellest juhtkonnale õigeaegselt märku. Bussijuhtide ja tehnikute arendamiseks tuleks luua motiveerivaid koolitusi, mis aitaksid nende süül tekkinud rikete arvu vähendada. Lõputöö autori arvates on töös püstitatud ülesanded täidetud ja eesmärk saavutatud.

Abstract [en]

This thesis describes the technical failures and their prevention on Presto Ltd buses. The thesis is written because this kind of research has never been done in this company. Presto Ltd is based on private capital and was established in 2003. Its field of activity is conveyance of passengers and the company has one international bus route. In addition to that, the company deals with the repair and maintenance of buses, trucks and trailers. To complete this thesis, the author studied literature on the topic and different Presto Ltd technical documents. The thesis is divided into four chapters: description of the company, structural peculiarities of buses, analysis of the technical failures of buses and opportunities to prevent technical failures. The purpose of this thesis was to analyze different failures and their causes on Presto Ltd buses. Large amount of technical failures were caused by fatigue and corrosion wear, which arise within normal exploitation of vehicles. Also there are descriptions of failures which were caused by drivers incorrect driving methods – accidents, excessive wear of the brake system, clutch and engine failures. One third of the failures were caused by mechanical negligence, lack of knowledge or improper repair techniques. The number of detected faults during maintenance was small, in two years the buses were towed six times and repaired 145 hours in foreign workshops. The second objective was to compare the frequency of failures on different brands and various aged buses. The most faults were found on Volvo Berkhof B12 Axial 50 bus (license plate 292 MGR), which had also travelled the longest distance (195 000 km). Average frequency of failures on Presto Ltd buses were 76 failures per vehicle, but Volvo buses had 124 faults per bus. Scania and Van Hool buses had 81 and 80 breakdowns accordingly. Iveco Daily buses are the newest in the company, so they had only 35 defects per bus. Between the years 2012 and 2013 Presto Ltd mechanics did 915 repair works in 2866 hours. 69 508 EUR were spent on buying spare parts. 40% of repair time was spent on repairing the companie´s three Volvo buses. In comparison repairing five Van Hool buses took 37% of repair time, two Scanias 16% and two Iveco buses 7%. The third objective was to compare the typical faults and to find their reasons on Presto Ltd buses. As a result we can say that Volvo Berkhof B12 typical fault is the failure of the air compressor because it was replaced on all three of the Volvo buses. They also had a problem with the gear changing system, where the wiring was defective. Four out of the five of Van Hool buses needed the turbocharger to be changed. Iveco Daily buses had problems with the control arm ball joints and brake caliper guides. The author of this thesis came to the conclusion that improving the technical status of Presto Ltd buses and lowering the number of technical failures is possible with raising the effectiveness and increasing control of technical maintenance. To do so, the author made a checklist for annual and basic services which consist of checking 55 units. After that he made a list, pointing out how many engine oil and transmission fluid goes into different buses and when to change components. For the successful future of Presto Ltd, a program should be composed or bought, which, considers the mileage of the buses and informs the administration when maintenance is needed. In addition to that, the bus drivers and mechanics should be educated and motivated through various schooling programs. These help to decrease the number of bus failures which are caused by bus drivers and mechanics. The author of this thesis thinks that the stated tasks have been completed.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Andresen
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Ats Möllits
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:27
Last Modified: 04 Sep 2019 09:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/420

Actions (login required)

View Item View Item