Transpordiühenduse mõju Hiiumaa töötleva tööstusele

Põitel, Annika (2019) Transpordiühenduse mõju Hiiumaa töötleva tööstusele. [thesis] [en] Impact of transport connection on Hiiumaa processing industry.

[thumbnail of Annika_Põitel_Transpordiühenduse_mõju_Hiiumaa_töötleva_tööstusele.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (652kB)

Abstract

Hiiumaast peetakse lugu kui heade rekreatiivsete võimalustega saarest, kuid lisaks turismiettevõtetele asuvad seal ka mitmed tööstus ettevõtted, kus tegeletakse peamiselt plasti- ja koostetööde ning puidutööstusega. Lõputöö raames viis autor läbi intervjuud kohalike töötleva tööstuse ettevõtete esindajatega ja valla ekspertidega. Selgitas välja Hiiumaa töötleva tööstuse hetkeolukorra ja kitsaskohad, analüüsis parvlaevaühendust nii saare ja mandri kui ka Hiiumaa ja Saaremaa vahel ning tõi välja uurimistulemuste analüüsid ja ettepanekud. Lõputöös püstitatud uurimisprobleem leidis autori hinnangul lahenduse. Uurimusest selgus, et peamiseks takistuseks Hiiumaa töötleva tööstuse ettevõtetel on oskustööjõu ja nüüdisaegse tehnoloogia kättesaadavus, samuti ka vananev elanikkond ja linnastumine. Tööandjatele on oluline töötajate kättesaadavus, vaba tööjõuressursi olemasolu ja nende kompetentsuse määr. Kõigi ettevõtete esindajatega läbiviidud intervjuudest selgus, et suurimaks konkurentsi pärssivaks teguriks on liiga pikad parvlaevade ooteajad. Hind Heltermaa – Rohuküla liinil ei ole ettevõtete sõnul määrav, kuid aja kulu ja see tõttu ka rahaline kahju on see, mis ettevõtteid mõjutab. Läbiviidud uurimusest selgus, et parvlaevade graafikute kuus põhiväljumist peavad olema nii suvisel kui ka talvisel perioodil samade väljumisaegadega. Samuti peab ühildama bussi- ja parvlaeva graafikud. Parvlaevaühenduse probleemide põhjuseid ja tagajärgi on uuritud ka varasemalt ning uurimuse lõpuks selgus, et suuremalt jaolt parvlaeva liiklusega seotud muudatused on juba sisse viidud. Autor tõi uurimuses välja ka ettevõtete toodete ja teenuste omahinna kallinemise, kuna tööjõupalgad on kasvutrendis ja järjest keerulisem on konkureerida välisturgudega. Saare tööstus toimub keskmise või madala lisandväärtusega tsoonis, kuid selleks, et oma toodetele ja teenustele lisandväärtust juurde anda on vaja tehnoloogiaid ja inimesi. Lisaks selgus uurimusest, et plastitööstuse ettevõtted ei ole kaotanud usku tegeleda Hiiumaal tootmisega ning investeerivad iga aasta uutesse tehnoloogiatesse ja ettevõtte arengusse. Uurimusega seotud kõik osapooled olid seisukohal, et Hiiumaal ei ole keerulisem tegeleda töötleva tööstusega kui mandril. Mõned intervjueeritavad küll tõdesid, et geograafiline paiknemine nõuab mõnevõrra rohkem planeerimist ja arvestamist. Lisaks selgus läbiviidud uurimusest, et veovahendid ei jää väljuvatest parvlaevadest maha tänu piletite eelbroneerimis süsteemile. Piletid broneeritakse aegsasti ning veod planeeritakse pikaajaliselt. Autor leiab, et kindlasti peab tegelema „avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu – Virtsu, Rohuküla – Heltermaa ja Sõru – Triigi parvlaevaliinidel” [22] õigusakti muutmisega, et vähendada riski Hiiumaa ettevõtluse jätkusuutlikkusse ja arengusse. See õigusakt vajab autori arvates nüüdisajastamist parvlaeva operaatori teenindustaseme tõstmiseks.

Abstract [en]

Hiiumaa is known as an island with good recreational facilities, however in addition to tourism companies there are several industrial companies that mainly operate within plastics and wood industry and perform assembly work. During the course of the thesis author conducted interviews with representatives of local manufacturing companies and local municipality experts. The author identified the current situation and bottlenecks in the manufacturing industry in Hiiumaa and analyzed the ferry connection between the island and the mainland, as well as between Hiiumaa and Saaremaa, and presented analysis and suggestions based on research results. According to the author, the research problem raised in the thesis found a solution. The study revealed that the main obstacle for companies in the Hiiumaa manufacturing industry is the availability of skilled labor and state-of-the-art technology, as well as the aging population and urbanization. For employers it is important the availability of workforce, of free labor resources and their level of competence. Interviews with all company representatives showed that the most difficult competitive constraints are too long ferry waiting times. According to the companies, the price on the Heltermaa – Rohuküla route is not decisive, but the cost of the time and therefore the financial loss is what affects them. The survey revealed that the six main scheduled ferry departures must be the same for both summer and winter. It is also necessary to combine bus and ferry schedules. The causes and consequences of ferry connection problems have also been investigated earlier - at the end of that study it became clear that most of the changes related to ferry traffic have already been introduced. The author also pointed out the increase in the net cost of companies' products and services as labor wages are growing and it is increasingly difficult to compete with foreign markets. The island's industry takes place in a medium or low value-added zone, but technologies and people are needed to add value to their products and services. In addition, the study revealed that companies in the plastic industry have not lost faith to have their production in Hiiumaa and invest every year in new technologies and business development. All parties involved in the study concluded that it is not harder to deal with manufacturing in Hiiumaa than on the mainland. Some interviewees admitted however, that geographic location requires a little bit more planning and consideration. A study revealed that lorries were not left behind by outgoing ferries due to the ticket pre-booking system. Tickets are booked early and transport has been planned for long-term. The author believes that the following piece of legislation must be amended: ’’the highest fare for a passenger on a regular service under a public service contract, fare and discounts for the vehicle and its trailer on Kuivastu – Virtsu, Rohuküla – Heltermaa and Sõru – Triigi ferry lines’’. This would reduce the risk to Hiiumaa's business sustainability and development. According to the author, this legislation needs to be modernized in order to increase the service level of the ferry operator.

Item Type: thesis
Advisor: Enno Lend
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Annika Põitel
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:59
Last Modified: 26 Aug 2019 13:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4181

Actions (login required)

View Item View Item