Võru linnalähiliinide analüüs ja parendamine

Kunnus, Liisa (2019) Võru linnalähiliinide analüüs ja parendamine. [thesis] [en] Analysis and Improvement of Võru Public Transport.

[thumbnail of Liisa_Kunnus_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Võru linna ja selle lähiümbruse elanikud ei ole rahul pakutava ühistransporditeenusega, sest bussid sõidavad ebakorrapäraselt ja väga erinevaid marsruute mööda, mis muudab ühistranspordi kasutamise keeruliseks ja sõiduplaanidest arusaamise raskeks. Sellest tulenevalt uuriti käesolevas töös Võru ühistransporti, sõidugraafikuid ja sõitjate rahulolu ühistranspordiga. Töö eesmärgiks on välja tuua Võru linnalähiliinide kitsaskohad reisijate ja töö autori arvates ning välja pakkuda parandusettepanekuid. Seejuures analüüsiti ka, milline on ühistranspordi kasutatavus Võru linnalähiliinidel ja kuidas on see muutunud pärast tasuta ühistranspordile üleminekut. Töös anti ülevaade ühistranspordi olemusest, Võru linna ühistranspordi korraldusest, Kagu Ühistranspordikeskus MTÜ ülesannetest. Tutvustatakse uurimisstrateegia kujundamist, meetodite valikut ja uuringu korraldamise põhimõtted ning küsimustiku ülesehitust ja läbiviimise korraldust. Valimi suuruse leidmiseks kasutati Slovin’s valemit (1), selle kohaselt peaks küsitlusele vastanute arv olema vähemalt 397 inimest. Reisijatelt Võru bussiliikluse kohta tagasiside saamiseks ja kitsaskohtade leidmiseks koostatud küsimustikus (Lisa 22) on kokku 23 küsimust, mis on jagatud neljaks alaplokiks. Küsimustest 14 on valikvastustega, 3 avatud küsimust ja 6 küsimuse korral palutakse hinnangut bussiliikluse erinevate aspektide kohta 5-punktisel skaalal. Küsitluse läbiviimiseks kasutati nii elektroonset- kui ka paber-ankeeti, mida jagati sotsiaalmeedias, koolides, ettevõtetes, raamatukogus ja bussides. Võru ühistranspordi ülesehituse ja sõidugraafikute analüüsimise käigus kirjeldati liine 101, 102 ja 103 ning joonisel 4 ja 5 (Joonis 4, Joonis 5) on kujutatud liinide 101 ja 102, 103 marsruutide skeemid. Kirjeldati ka liinide 1 ja 16 erinevaid marsruute, mis on saadud erinevate alammarsruutide ja nende juppide kombineerimise teel (Lisa 2, Lisa 7) ning lisas 3 (Lisa 3) on kujutatud liini 1 ja lisas 8 (Lisa 8) liini 16 erinevate marsruutide skeemid. Liini 11 erinevate marsruutide täpsem analüüs jäeti käesolevas töös tegemata, sest peaaegu igal ringil sõidab buss erineval marsruudil ja selle parendamine eeldaks omaette detailset analüüsi. Võrreldes ühistranspordi kasutust kahe järjestikkuse aasta 1. kvartalis selgus, et tasuta ühistranspordile üleminekuga on sõitjate arv Võru linnas 2019. aasta 1. kvartalis kasvanud 4,6% võrreldes 2018. aasta sama ajaga. 2019. aasta esimese kolme kuu jooksul liinidel 1 ja 16 sõitnute arve on analüüsitud kuude ning peatuste lõikes ning illustreeritud tulemusi diagrammidega. Eraldi alapeatüki (3.2) moodustab küsitlusest saadud andmete analüüs. Küsitlusele vastas kokku 403 inimest, analüüsiti 22 küsimusele antud vastuseid. Analüüsist parema ülevaate saamiseks on koostatud erinevaid illustreerivaid tabeleid ja jooniseid. Alapeatükis 4.1 on kirjeldatud vastajate poolt välja toodud kitsaskohti ja tehtud ettepanekuid. Alapeatükk 4.2 sisaldab autori tähelepanekud Võru ühistranspordi kohta ning tehtud parandusettepanekuid. Ettepanekud on jagatud kolmeks: marsruutide ja peatuste asukohtasid puudutavad, busside väljumisaegadega seotud ning üldised parandusettepanekud. Kõiki Võru linnalähedasi maakonnaliine (1, 11, 16) tuleks vaadelda ning muuta komplekselt, et tagada ühistranspordiga reisijatele parim ja efektiivseim liikumisvõimalus.

Abstract [en]

The citizens in and around of Võru are not satisfied with the current service level of the public transport. The schedule of the buses is highly irregular and the routes the buses use vary greatly from each other, which make life quite difficult for its users. That is why for this work the author examined Võru's public transport, the driving schedules and how satisfied the citizens are with the public transport system. The goal of this work is to figure out the weaknesses of the public transport system near the city and to propose solutions for them. Doing so the author also analysed how much usage the public transport near Võru has seen and how that has changed since it became free of charge. This work gives an overview of the nature of public transport, the management of public transport in Võru and the tasks of Kagu Ühistranspordikeskus MTÜ. It explains the designing of the research strategy, the principles on which the research was organised as well as the structure and the execution of the questionnaire. For the determination of the size of the sample needed for this research the author used Slovin’s formula (1), which gave a result of 397 people. The questionnaire (look annex Lisa 22) which was used to get feedback from the passengers of Võru’s bus traffic consisted of 23 questions, which were divided into four sub-topics. 14 of these were multiple choice questions, 3 were text questions and 6 were likert scale questions which used a 5-point scale. Both electronic and paper polls were used, which were distributed via social media, schools, companies, libraries and buses. The bus lines, which were described during the analysis of Võru’s public transport structure and the driving schedule were lines 101, 102 and 103, which also had their routes showcased in figures 4 and 5. Lines 1 and 16 had also their different routes described which were created by combining different sub-routes (look at annex Lisa 2 and Lisa 7). Line 1 is showcased in annex 3 and line 16 in annex 8. A more detailed analysis of bus line 11 wasn’t done because the route varies on almost every departure and improving that line would necessitate a bigger analysis. By comparing the usage of public transport in the first quarters of two consecutive years, it turned out that by making public transport free of charge increased its usage in 2019 by 4.6%. The number of passengers on lines 1 and 16 in the first quarter of 2019 have been analyzed and illustrated on diagrams. The analysis of the data gained from the questionnaire can be found under sub-topic 3.2. A total of 403 people filled the questionnaire and the answers for 22 different questions were analysed. In order to get a better overview of the results several tables and figures were made. The shortcomings of the public transport in Võru, according to the people who answered the questionnaire and their suggestion on how to fix these can be found under sub-topic 4.1. The author’s observations and suggestions can be found under sub-topic 4.2. The suggestions are divided into three categories: routes and stations, the departure times of buses and general suggestions. • One bus should drive on fewer different lines. • Bus timetables should have less holes in them. • There should be accurate information in buses and bus stops. All of Võru’s suburban county lines (1, 11, 16) should be revaluated and changed to provide the best possible travelling solutions for it’s passengers.

Item Type: thesis
Advisor: Rauno Raju
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Liisa Kunnus
Date Deposited: 06 Jun 2019 09:40
Last Modified: 26 Aug 2019 12:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4173

Actions (login required)

View Item View Item