Omanikujärelevalve teostamine teerajatistel

Ilvesmets, Germo (2018) Omanikujärelevalve teostamine teerajatistel. [thesis] [en] Carrying out owner supervision at the road facilities.

[thumbnail of 2018_ilvesmets_germo_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (551kB)

Abstract

Käesolev lõputöö on teemal omanikujärelevalve teostamine teerajatistel. Töös on kolm suuremat peatükki. Esimeses peatükis käsitletakse OJV teostamise õiguslikku alust ja Maanteeameti 2018 aasta lepingust tulenevaid nõudeid OJV meeskonnale. Ehitusseadustiku jõustumisega hakkasid kehtima uued nõuded pädevuse tõendamiseks. Alates käesoleva aasta 01. juulist ei ole pädevustunnistused ja tegevusload kehtivad ning pädevuse tõendamiseks on vajalik kutsetunnistus. Lisaks on muutunud Maanteeameti leping, mille kohaselt eelmisel aastal võis kutsetunnistust mitte omav isik (tudeng) tööprotsesside kulgu ja ajutist liikluskorraldust kontrollida, siis sel aastal on tekitatud olukord, kus abiinsener ja/või inseneri abi ei või iseseisvalt objektil olla, kuigi lihtsamaid töid, kontrollimisi ja mõõtmisi võiksid nemad teostada. Kuna aasta aastalt räägitakse järjest rohkem liiklusohutusest ja nullvisioonist ning Maanteeamet pöörab iga aastaselt järjest rohkem tähelepanu sellele, siis teine peatükk ongi ajutisest liikluskorraldusest. See on teema, mis paljudele töövõtjatele on ebamugav, kuna nõuab nende poolt suuremat tähelepanu ja ei lase tegeleda põhitegevuse ehk ehitamisega. Valdavad puudused selles vallas ongi tähelepanematusest või unustamisest tingitud. Samas on korralikult paigaldatud ajutine liikluskorraldus nii liiklejate kui ka ehitajate turvalisuse seisukohalt vaadates väga vajalik, eks me kõik tahame peale tööpäeva turvaliselt koju jõuda. Viimases peatükis analüüsib autor teerajatiste ehitamisel esinevaid probleeme, pöörates suuremat tähelepanu just konstruktsioonide ehitamisel esinevatele vigadele. Valdavalt kõige rohkem probleeme on sarruse kaitsekihtidega, seda on kas liiga vähe või liiga palju. Harvem esineb probleeme, kus paigaldatakse mitte projektne sarrus. Esineb ka juhtumeid, kus projekteerija ei ole konstruktsioonide nurkades kontrollinud, kas sarrus üldse ära mahub, mille tulemusel võib juhtuda, et sarrus on nii tihedalt, et betooni ei saa korralikult paigaldada. Juhtuda võib ka, et ühe osa betoneerimisele määritakse järgmise osa sarrus betooniga ära ja jäetakse pärast puhastamata. Betooni puhul peab OJV kontrollima, et objektile oleks tarnitud projekti kohane ja normidele vastav betoon. Kontrollides selleks saatelehti, koonust ja õhusisaldust. Lisaks tuleb tarnitud betoonist teha edasisteks katsetamisteks katsekehad. Katsekehasid valmistades ja hoiustamisel peab töövõtja väga täpselt juhinduma standardist, kuna see mõjutab hilisemaid katsetulemusi kõige rohkem ja põhjustab ka põhilisi vaidlusi. Betoneerimistel tuleb jälgida, et töö teostamiseks oleks piisavalt tööjõudu, betoon saaks korralikult tihendatud ega kuivaks liiga kiirelt. Hüdroisolatsioonitööde juures leiab autor, et hetkel nõutud liivalaigu katse on sildade puhul üleliigne, kuna sellega ei kontrollita nakke tugevust vaid liivapritsi tööd ja vastavalt kasutatud fraktsioonile on lubatud erinev tekstuuri sügavus. Samuti teostatakse peale hüdroisolatsiooni paigaldust nakkekatse kontrollimaks hüdroisolatsiooni paigalduskvaliteeti ja nakketugevust. Kokkuvõttes võib öelda, et enamus probleeme on ära hoitavad, kui kasutada õigeid töövõtteid ja koolitatud tööjõudu ning pöörata probleemsetele kohtadele rohkem tähelepanu. Sellele aitab kindlasti kaasa omanikujärelevalve teostaja ülesannete efektiivne täitmine. Nii tuleb omanikujärelevalvel alati juhtida tekkinud probleemidele töövõtja ja/või tellija tähelepanu ning võimalusel aidata kaasa sobivate lahenduste leidmisel.

Abstract [en]

The following graduation thesis Carrying Out Owner Supervision at the Road Facilities includes the rights and obligations of the person exercising ownership supervision in the construction of road facilities. The aim of this thesis was to analyze the organization of owner supervision (hereafter OS) in the construction of road facilities, reflecting the tasks during the work stages, from the time of the temporary traffic display to the completion of the new facility and road pavement. There are three major chapters in the work. The first chapter addresses the legal basis for the implementation of OS and the requirements of the Road Administration's 2018 contract to the OS team. With the entry into force of the Building Code, new requirements for certifying competence began to apply. As of 01 July this year, the competency certificates and licenses are not valid and a professional certificate is required to prove their competence. In addition, the Road Administration agreement has changed, according to which last year a person (a student) who did not have a professional certificate could control the process of work and temporary traffic organization, then this year a situation has arisen where the engineer's assistance can not be independently on the construction site, although they could carry out simpler works, inspections and measurements. Since more and more traffic safety and zero-vision are being spoken every year, and the Estonian Road Administration is paying more and more attention each year, the second chapter is an interim traffic control. This is a topic that is uncomfortable for many contractors, because they require more attention and do not allow them to deal with their core business, or construction. The main deficiencies in this area are due to negligence or forgetfulness. At the same time, a well-established temporary traffic management is very necessary for both the road users and the builders in terms of security, we all want to get home safely after working day. In the last chapter, the author analyzes the problems encountered in the construction of road facilities, paying more attention to the errors in the construction of structures. Most of the problems are with the protective layers of the reinforcing steel, either too little or too much. There are also cases in which the civil engeneer has not checked if the reinforcing steel can fit at the corners of the construction, which may result that the steel is so tight that the concrete can not be properly installed. In the case of concrete, OS must check that the concrete has been delivered to the site in accordance with the design and complies with the standards. Checking for delivery notes, cone and air content. In addition, test specimens for further testing must be supplied from the delivered concrete. When preparing and storing test pieces, the contractor must be very precise about the standard, since it will affect the most recent test results and cause major disputes. Concreting must be ensured that there is sufficient work force to carry out the work, the concrete can be properly sealed or dry too quickly. In the case of waterproofing works, the author finds that the test for the required volumetric patch technique is superfluous for bridges, since it does not control the strength of the bonding material except for the sandblasting work and, depending on the fraction used, a different texture depth is allowed. Also, after a waterproofing installation, a determination of bond strength is performed to check the quality of the waterproofing installation and the bond strength. In conclusion, most problems can be avoided by using the right techniques and trained workforce and paying more attention to problem areas. The owner's supervision must always point out the problems and help to find suitable solutions.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Supervision of Construction Work
Construction > Road Construction > Construction Mechanics and Road Installations > Road Installations
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Germo Ilvesmets
Date Deposited: 11 Jun 2018 11:02
Last Modified: 27 Aug 2019 09:25
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4106

Actions (login required)

View Item View Item