Riigiteede hooldelepingud

Laines, Külliki (2018) Riigiteede hooldelepingud. [thesis] [en] Maintenance Contracts of National Roads.

[thumbnail of Lõputöö. Riigiteede hooldelepingud. Laines, Külliki.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 October 2023.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 October 2023.

Download (597kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö peamine eesmärk on anda ülevaade, mida kujutab endast riigiteede hooldeleping, selle põhimõtetest, koosseisust, nõuetest, erisustest ning erinevatest probleemidest ja võimalikest vaidluskohtadest lepingu täitmisel. Töö koosneb kolmest osast, millest esimene tutvustab hooldelepingu põhiolemust, selle olulisi lisasid ning millised on peamised nõuded lepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Esimeses osas on keskendutud tavahoolde ja perioodilise hoolde koosseisule, sinna kuuluvate töödele ning ülesehitusele. Lisaks analüüsitakse hoolde kululoendi struktuuri ja lepingu eritingimustes sätestatud nõudeid. Samuti on autor käsitlenud ettevõtte kvaliteedi tagamise kava ning mida antud dokument endast kujutab. Teises osas on välja toodud autori jaoks aktuaalsed probleemid, mis võivad esineda lepingu täitmisel ning selle käigus analüüsinud hooldelepingute iseärasusi, juhendite paljusust ja võimalikke vastuolusid. Töö viimases, ehk kolmandas osas esitatud erinevat ettepanekud riigiteede hooldelepingu ja nende lisade muutmiseks. Lisaks tuuakse välja autori tähelepanekud, millele peaks Maanteeamet tulevikus suuremat tähelepanu pöörama. Riigiteede hooldajal lasub hooldelepingu sõlmimisega vastutusrikas ülesanne, millega paljud ettevõtted hakkama ei saaks, mis võib olla tingitud kogemuse, kompetentsi või ka nägemuse puudumisel lepingust ning sellega kaasnevatest võimalikest ja vajalikest töödest. Töö autori seisukohalt on teehooldajate vahetus hooldepiirkonnas on kindlasti positiivne, tänu millele selguvad kitsaskohad või vastuolulised punktid lepingutes, lisades või seadusandluses. Sarnaselt õigusloomega, on ka riigiteede hooldelepingud ja hooldega tegelevate ettevõtete turg pidevas muutumises, kus näiteks viimase aasta jooksul on lepingupartnerite näol olnud nii uusi tulijaid kui minejaid. Muutused on vajalikud, kuid nendes tohi ei läbi kumada läbimõtlemata või kiirustatult kirjutatud tingimusi või otsuseid. Eeltoodut arvesse võttes on töö eesmärgiks pakkuda lisaväärtust Maanteeameti jaoks ning kaasa aidata riigiteede hooldelepingute ja hoolde tegemise piirkondade ühtlustumisel. Töö autor loodab, et töös käsitletud probleemidele pööratakse edaspidi rohkem tähelepanu, võetakse arvesse analüüsi tulemusel esitatud ettepanekud ning võimaluse korral rakendatakse osaliselt edaspidistes läbiviidavates hooldehangetes. Käesolevat teemat tuleb ka edaspidi rohkem analüüsida ning leida täiendavalt võimalikke lahendusi, mis aitaksid parandada hetke olukorda ning selle kaudu tõsta liiklusohutust ja riigiteede igapäevast häireteta funktsioneerimist.

Abstract [en]

The main objective of the thesis is to provide an overview of maintenance contracts of national roads, their aims, components, requirements, differences and various issues and possible disputes arising from implementing such contracts. The thesis consists of three parts. The first part introduces the essence of maintenance contracts, their material annexes, and the main requirements for the proper implementation of such contracts. It focuses on the components of routine maintenance and periodical maintenance as well as the works performed under and requirement imposed on both. It also analyses the structure of the bill of quantities and requirements specified in the specific conditions of contracts. Additionally, it addresses quality assurance plans of companies undertaking maintenance and the essence of such documents. The second part introduces issues topical in the opinion of the author that may arise in implementing maintenance contracts. Here, the author analyses the specificities of, plurality of instructions with regards to and possible contradictions in maintenance contracts. In the third part the author proposes various suggestions for amending maintenance contracts of national roads and their annexes. The author also makes observations regarding issues the Estonian Road Administration should focus greater attention on in the future. The company undertaking maintenance of national roads takes on a great responsibility many are unable to fulfil as they lack the required experience, competency or a general vision of the contract as well as the possible and required maintenance works included therein. The author of the thesis is of the opinion that a change in the provider of the maintenance works of a specific region has a strong positive effect as it brings forward bottlenecks and controversies in contracts, annexes and legislation. Similarly to law-making, maintenance contracts of national roads and the market of companies undertaking road maintenance is constantly changing with new contractors having emerged and old ones having left over the past year. The author considers such changes necessary, yet, believes they must not be accompanied by reckless or rushed terms and conditions and decisions. On the basis of the foregoing, the objective of the thesis is to provide added value to the Estonian Road Administration as well as contribute to the harmonisation of maintenance contracts of national roads and maintenance regions. The author hopes the issues covered in the thesis will be provided greater attention henceforth, the suggestions made based on the analysis will be taken into consideration and, if possible, in part implemented in future road maintenance procurements. The author advises on a more detailed analysis of the topic and focusing on finding additional solutions that could improve the current situation and, as a result, increase road safety and the daily undisturbed functioning of national roads.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Sillamäe
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Maintenance
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Külliki Laines
Date Deposited: 11 Jun 2018 11:01
Last Modified: 11 Jun 2018 11:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4078

Actions (login required)

View Item View Item