Info liikumise parendamine AS Tallink Duty Free logistikakeskuses

Tarkus, Elina (2018) Info liikumise parendamine AS Tallink Duty Free logistikakeskuses. [thesis] [en] The Improvement of the Information Flow at AS Tallink Duty Free Logistics Center.

[thumbnail of E.Tarkus lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 May 2028.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 31 May 2028.

Download (21kB)

Abstract

Paljud laod kannatavad informatsiooni piiratud liikumise all. See tähendab, et konkreetse üksuse soovid ei ole teada kõikidele osapooltele. Sellise olukorra üheks põhjuseks on ettevõttes toimiva infosüsteemi ja –tehnoloogiate puudumine. Infosüsteeme ja –tehnoloogiat oskuslikult kasutades on võimalik logistilisi operatsioone tõhusamaks muuta. Lõputöö „Info liikumise parendamine AS Tallink Duty Free logistikakeskuses“ eesmärgiks oli teha ettepanekuid dokumentide ja info kiiremaks ja tulemuslikumaks liikumiseks Tallinki logistikakeskuses. Selle saavutamiseks tutvus autor erialaste väljaannetega ja juhenditega ning viis läbi uurimuse. Käesoleva lõputöö probleemiks püstitas autor AS Tallink Duty Free informatsiooni aeglase liikumise logistikakeskuses, mille tõttu ei suudeta täita kliendi tellimusi täielikult või ei saa tellitud tooteid klient üldse. Autor püstitas tulemusteni jõudmise meetodina uurimusküsimused, millele ta töö koostamise käigus vastused leidis. Uurimisküsimused on nimetatud töö sissejuhatuses. Probleemi uurimiseks rakendas autor kvalitatiivset võrdlusanalüüsi, mille käigus viis läbi vaatluse ning kasutas ettevõtte tööd reguleerivaid dokumente. Vaatlused olid abiks tuvastamaks ettevõttes informatsiooni ja dokumentide käsitlemisel toimuvad protsessid ning neis esinevad kitsaskohad, et leida ettevõttele parim lahendus. Lõputöös selgus samuti, et informatsiooni ja dokumentide ebakorrektse liikumise tõttu laevade varustamisel, tekib probleeme ka kaupade käsitlemisega seotud tööprotsessides. Protsessid sisaldavad tegevusi, mida saaks muuta kiiremaks, kui kasutusel oleks skanner ning kui eemaldada protsessidest väärtust mitteloovad tegevused. Komplekteerimise kiirust mõjutab laos kaupade hoiukohtade valik. Noppetöö efektiivsemaks muutmiseks ning vigade vältimiseks on ka teisi võimalusi. Näiteks kaubaartiklid, mis erinevad üksteisest vähesel määral tuleks tähistada värvidega. Dokumentide kadumise probleemi lahendaks laevades skannerite kasutusele võtmine. Skannerite kasutamine aitab muuta tööprotsessi ka kiiremaks, sest see võimaldab tellitud kaubad/alused skaneerida ja saateleht tellitud toodete ja nende kogustega on seejärel skanneris kuvatav. Kvaliteetse teeninduse tagamiseks on oluline tagada protsesside katkematu voog ning mõistmine, et iga ettevõtte osakond mängib olulist rolli kvaliteetse ja rahulolu pakkuva lõpptulemuse saavutamisel. Parendusettepanekute sisseviimisega ettevõtte logistikakeskuse töösse paraneb operaatorite kui ka komplekteerijate töö kvaliteet. Tõhusale igapäevasele infovahetusele aitab kaasa kvaliteetne töö tänu millele on tagatud ettevõtte klientide tellimuste õigeaegne ning korrektne täitmine. Autor andis oma tööga selged ettepanekud, kuidas on võimalik tõsta infoliikumise kiirust ja kvaliteeti logistikakeskuses ning see omakorda parandab ettevõtte mainet.

Abstract [en]

Many warehouses suffer from the limited communication of information. It means that the wishes of a particular entity are not known to all parties. One reason for this situation is the lack of the information systems and technologies operating in the company. By the skilful use of information systems and technologies it is possible to make logistic operations more efficient. The thesis titled “The Improvement of the Information Flow at AS Tallink Duty Free Logistics Center” is aimed at making proposals for a faster and more efficient flow of documents and information at Tallink Logistics Center. To achieve this aim, the author examined the specialist publications and manuals and conducted a study. The author formulated the following problem of the graduation thesis as a slow-paced flow of information at AS Tallink Duty Free logistics centre, which results in a failure to completely fulfil customer orders, or, furthermore, client does not receive ordered products at all. For the aim of obtaining the results, as the research method, the author set out the research questions to which he has found the answers in the course of this work. The research questions contain in the introduction to this work. To investigate the problem, the author applied the qualitative benchmarking analysis, in which he conducted a survey and studied documents regulating the company work. The observations were helpful in identifying the current processes concerning handling of information and documents inside the company, and the bottlenecks therein, in order to find the best solution for the company. The thesis also revealed that due to the improper circulation of information and documents in supply of ships, in addition, problems arise in the processes related to the handling of goods. The processes include activities that could be made faster if a scanner was in use and the processes that do not create value were abandoned. The speed of batching is affected by a choice of storage place locations in the warehouse, though, there are other ways to make picking more efficient and avoid errors. One option is to use colours in the warehouse to mark items that are slightly different from each other and for which reason it is time-consuming to find them. The problem of the loss of documents would be solved by the introduction of scanners on the ships. The use of scanners could also make the work process faster as it allows to scan ordered goods / pallets, and a delivery note of ordered products and their quantities will be displayed in the scanner. To ensure the high-quality service, it is important to ensure the continuous flow of processes and to understand that each entity division plays an important role in delivering the high- quality and satisfying end results. The introduction of the upgrade proposals to the work of the company logistics centre will improve the quality of work of both operators and batching operators. The high-quality work contributes to the efficient day-to-day information exchange, which ensures the timely and accurate execution of customer orders. The author’s position is that by applying the proposals presented in the thesis, it is possible to increase the speed and quality of information circulation at the logistics centre, which in turn will improve the company’s image.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Elina Tarkus
Date Deposited: 12 Jun 2018 06:42
Last Modified: 12 Jun 2018 06:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3758

Actions (login required)

View Item View Item