Tööriiete sotsiaalsed omadused ja neid mõjutavad tegurid

Sülla, Elen (2018) Tööriiete sotsiaalsed omadused ja neid mõjutavad tegurid. [thesis] [en] The social meaning of working clothes and the factors affecting them.

[thumbnail of Elen_Sülla_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada töörõivaste sotsiaalne olulisus ja neid mõjutavad tegurid ning teha ettepanekud kuidas efektiivsemalt müüa tööriideid. Töö uurimisväitena sooviti kinnitada seisukohta, et töörõivad on vajalikud sotsiaalse mõju poolest ning vastavatel ametikohtadel (kus kandmine ei ole kohustuslik) annab tööriiete kandmine parema töötulemuse. Uurimistöö meetodiks oli kirjaliku küsitluse läbiviimine. Uuring viidi läbi erinevate asutuste töötajate seas, kes kannavad tööriideid ning samuti nende seas kes tööriideid tellivad. Kokkuvõtlikult tuuakse välja olulisemad uurimistulemused;  Tööriiete kandmise juures osutus oluliseks nende sotsiaalne mõju ning selgus, et töötajate motivatsiooni ja enesekindluse tõus läbi tööriiete aitab saavutada ühiseid eesmärke,  Töötajad tunnetavad tööriietest tulenevat toetust tööülesannetele orienteeritud töökeskkonnas,  Müügitulemusi mõjutab eelkõige usalduse tekitamine ning personaalsem müük, kus vastajad on oluliseks pidanud kahepoolset suhtlust. Kõige olulisemaks pidasid vastajad atraktiivse ettevõtte kuvandi loomist, mis põhineb meeskonna ühtsel väljanägemisel. Seega asjakohase tööriietuse valimine aitab kaasa professionaalsele ettevõtte kuvandile. Tööriiete omaduste juures peetakse samuti tähtsaks töötajate kerget eristatavust teistest. Uuringust selgub, et tööriiete olemasolu peetakse suures osas boonuseks ning vastajate arvates on tööriiete kandmisel töömotivatsiooni ning enesekindlust suurendav mõju, mis aitab kaasa sotsiaalsete oskuste suurenemisele. Sotsiaalsed oskused viitavad võimele eri olukordades hakkama saada, sõltumata sellest, kui sotsiaalne ja seltskondlik inimene üldiselt on [14, p. 97]. Ettevõtte kultuuri või töökeskkonna seisukohalt tõid vastajad esile ühiste väärtuste saavutamise olulisuse. Vastajate arvates on nende tööriietest tulenev mõju kõige suurem ülesandele ehk soorituse saavutamisele orienteeritud töökoha kultuuri juures. Paljude vastajate arvates ei suurenda tööriiete kandmine ühiseid eesmärke. Kindlasti tuleb leida enam võimalusi, et ühendada meeskonda. Samas vastajad on suures osas nõustunud seisukohaga, et ühiste väärtuste saavutamine on oluline ettevõtte kultuuri seisukohalt. Töö uurimisväide leidis kinnitust enamike tegurite suhtes. Vastajad kinnitasid, et tööriided on vajalikud sotsiaalse mõju poolest ning tööriiete kandmine annab parema tulemuse töötaja enesekindluse ning motiveerituse osas. Tööriiete vajaduse mittemõistmine puudutab enim ühtekuuluvustunnet, mida tööriiete kandmine vastajate arvates suuremal määral ei suurenda. Vastajateks olid ülekaalukalt nooremad töötajad vanuses 18-29 aastat. Vastajate arvamus sõltus ka ettevõtte kultuuri tunnetamisest ning muudest näitajates. Uuringut läbi viies selgus, et tööriiete vajadusest lähtuvalt põhineb tööriiete tellimine suures osas usaldusel ning emotsionaalsetel kaalutlustel. Tihtipeale eelistatakse eelnevaid müügipartnereid ning ei olda väga avatud uutele pakkumistele. Lisaks selgub, et tõenäolisemalt eelistavad tööriideid suuremad ettevõtted. Seega on aktuaalne tööriiete vajadust välja selgitada, et ka väiksemad ning keskmised ettevõtted tööriideid enam eelistaksid. Antud uuringu tulemusi saavad kasutada ettevõtjad, et paremini mõista tööriiete vajadust ning leida kinnitust kuidas tööriided saaksid täiendava võimalusena tõsta töötajate enesekindlust ja töömotivatsiooni. Tööst saavad kasu nii need kes töörõivaid müüvad kui ka need kes neid vajavad. Järeldusi analüüsides toodi töös välja mitmed ettepanekud, mis julgustavad tööriideid kasutusele võtma ning samuti tööriietest tuleneva mõju omadusi arvestades palkama erinevate sotsiaalsete oskustega inimesi. Oluliseks osutus kahepoolse suhtluse ning usalduse tekitamise tagamine. Selleks, et ka uute töövormide tekkimisel, mida iseloomustavad ebatraditsioonilised töötamise kohad ja tööajad, oleks ettevõte tulemuslikum läbi töötajate riietuse, mis mõjutab nii tulemusi, käitumist kui ka töötaja rahulolu ning seega ettevõtte tulemuslikkust pikemas plaanis, on olulisel kohal tööriiete sobilik valimine.

Abstract [en]

The following thesis is called: „The social meaning of working clothes and the factors affecting them”. It’s actually important to do a research on particular subject hence there are many staff shortages that affect both results, behavior and satisfaction, and thus the company's performance in the long run. The aim of the research was to find out the social importance of working clothes and the factors affecting them, also make suggestions how to sell workwear for more efficiently. With this research, there was aim to confirm the view that working clothes are necessary in terms of social impact, and that wearing working clothes on the corresponding position (where wearing is not mandatory) can produce better work performance. This thesis consists of two parts, theoretical and empirical. The theoretical part brings out the need for working clothes, recognizes the aspects of organizational behavior and provides an overview of various sales techniques, depending on the specifics of the topic, using the appropriate literature. The research method was about conducting a written survey. The survey was carried out among the staff of various agencies who wear work clothes as well as among those who order workwear. The study reveals that the existence of working clothes is largely considered as a bonus and according to respondents, motivation and self-confidence booster, which contributes to an increase in social skills. Motivation and confidence through working clothes helps to achieve common goals. Workers perceive work-related support mostly in task-oriented work environments. Sales results are primarily affected by trust and more personal sales, where respondents have considered bilateral communication essential. Most important, the respondents considered the creation of an attractive corporate image based on the team's overall look. It turns out that choosing the right workwear will help you to get a professional image of your business. At the same time, the characteristics of work clothes are also considered to be an important element in the separation need of workers from others. In order, to create new forms of work environment, which is based also by non-traditional work places and working hours, the company would be more effective in dressing for employees by selecting appropriate work clothes.

Item Type: thesis
Advisor: Evelin Vaab
Subjects: Clothing and Textiles > Design > Dress Codes
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Elen Sülla
Date Deposited: 06 Jun 2018 12:49
Last Modified: 27 Aug 2019 07:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3753

Actions (login required)

View Item View Item