Liiklusviisakuse roll liikluskultuuris

Paštšenko, Sander (2018) Liiklusviisakuse roll liikluskultuuris. [thesis] [en] The role of the traffic courtesy in the traffic culture.

[thumbnail of Liiklusviisakuse roll liikluskultuuris Sander_Paštšenko.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Viisakust on ammustest aegadest peetud kultuuri üheks tähtsaimaks osaks. Ühiskonnas kehtivad viisakusnormid, mida inimesed igaüks enda moodi rakendavad. Liiklus on üheks kultuuri osaks ning ka sellega käib kaasas viisakus. Kui palju on liikluses viisakust, see oleneb igast liiklejast ise ning tema eesmärkidest liikluses. Töö eesmärkide saavutamiseks analüüsis töö autor erinevaid allikaid ning materjale, millest tehti kokkuvõtteid ja loodi seoseid. Samuti kasutati eesmärkide saavutamiseks töö uurimuslikus osas läbiviidud kvantitatiivse analüüsi ehk küsitluse tulemusi. Uurimuslikus osas uuriti Eesti inimeste arvamust liikluse kohta. Püstitatud eesmärgid said saavutatud. Töö käigus selgitati välja, kuidas käitub viisakas liikleja ning kuidas kujuneb enamasti välja liikleja liikluskäitumine. Samuti anti ülevaade hetkelise liiklusviisakuse olukorra üle Eestis ning võrdluseks toodi välja ka välismaade näited. Üldine liiklusolukord Eestis ei ole kuigi rahuldav. Eestlased andsid ise liikluskultuurile hinnanguks viiepalli süsteemis 3,07. Selline hinnang on suhteline madal ning kindlasti on kohti, mida paremaks muuta. Töös selgus, et viisakus ei ole Eesti liikluses just väga laialt levinud tegur. Enim viisakust halvavateks teguriteks võib tuua näiteks parkimise selleks mitte ettenähtud kohtades, suunatulede mittenäitamise ning jalakäijate teedeületusi selleks mitte ettenähtud kohtades. Järelikult tuleb hakata liikluskultuuri parendamiseks pihta just nende väljatoodud tegurite maandamisega. Liikluskultuuri võib defineerida kui ühisolemise väljendamisviisi liikluses, kasutades enda käitumisharjumusi. On inimesi, kes väljendavad ennast viisakalt, kuid leidub ka neid, kes ei tea viisakuse tähendust. Viisakusel on liikluses oluline roll. Paljude liiklejate jaoks on väga tähtis see, kui nende vastu ollakse viisakad. Viisakalt üheteise vastu käitudes ei teki liikluses efekti, kus ühelt liiklejalt kandub teisele üle ärritus ning pahameel, mis viib erinevate probleemideni. Viisakuse tõstmiseks liikluses tuleks tihedamini läbi viia kampaaniaid, mille käigus selgitada inimestele viisakuse olulisusest liikluses. Viisakas liikleja on liikleja, kes astub liiklusesse kindlate eesmärkidega nagu näiteks teiste liiklejate mitte häirimine ning viisakalt käitumine austusest iseenese ning teiste vastu. Viisakas liikleja on motiveeritud käituma viisakalt ning vastavalt käitumisnormidele. Inimese viisakuse funktsioon liikluses kujuneb välja vastavalt sellele, milline on teda ümbritsev ümbruskond. Väga olulist rolli mängib liikleja käitumise kujunemises tema varajane lapseeas läbiviidav liikluskasvatus. Lapsevanemad peavad varakult alustama lapse liikluskasvatusega. Samamoodi peavad ka erinevad haridusasutused tegelema laste liikluskasvatusega. Töö autori poolt läbiviidud uurimuses selgus, et pooled vastajatest peavad Eesti liikluskultuuri kesiseks. Siit tuleks edasi uurida seda, mis täpsemalt sellist hinnangut põhjustab ning hakata neid aspekte liikluses parendama. Kinnitust leidis inimeste arvamuse seas ka see, et liikluskasvatuses peaks kodune kasvatus palju või väga palju rolli mängima. Lastevanemaid tuleks rohkem teavitada sellest, kui oluline on hakata juba varakult tegelema enda laste liikluskasvatusega. Uurimusest selgus ka see, et lihtsad tänužestid võivad liiklust oluliselt mõjutada ning nende abil võib luua parema üldise liikluskultuuri pildi. Tuleb läbiviia erinevaid kampaaniaid, mis sisaldavad tänamise ning märkamise olulisust liikluses. Üheks tähtsamaiks asjaoluks mis küsitlusest selgus oli see, et enamus vastajatest (62,1%) peavad Eesti liikluskultuuri mitte eriti delikaatseks, see tähendab et nende arvates ei arvestata teiste nõudmiste, soovide ning vajadustega liikluses. Järelikult on jällegi tegu halva või olematu liikluskasvatusega ning tuleks selgitada inimestele, kui oluline on liikluskasvatusega varajases eas tegelemine. Samamoodi tuleb selgitada ka seda, kui oluline on liikluses teiste liiklejate märkamine, tänamine ning nendega arvestamine. Väga palju tuleks tähelepanu pöörata liiklusseaduse meelde tuletamisele inimestele. Uurimusest selgus, et inimeste arvates tuleb seda teha iga seaduses läbiviidava muudatuse järel. Samuti tuleks tegeleda ka liiklusnormide selgitamisega inimestele ning inimesi tuleks motiveerida käituma viisakalt ning teistega arvestavalt. Madala hinnangu tõttu liikluskultuurile tuleks edasi uurida neid punkte, mis inimesi liikluses konkreetselt häirivad ning tegeleda nende eemaldamisega. Autori poolt välja toodud lahendused liikultuuri parendamiseks oleksid järgmised: • varajane alustamine liikluskasvatusega, • liiklejatele teatud intervallidega liiklusseadus meelde tuletamine, • viisakusnormide olulisuse selgitamine liiklejatele, • liiklusõnnetustes staatilise pildi põhjuste välja selgitamine, • liikluse hetkeolukorra parendamine negatiivsete tegurite eemaldamise kaudu, • iga liikleja personaalne motiveeritus liikluses õigesti käitumiseks. Kvantitatiivses uuringus avaldavad vastajad arvamust selle kohta, kuidas nemad asjadest aru saavad. Tegelikult käituvad vastajad hoopis teisiti ning selleks, et kaardistada liiklejate reaalset käitumist, tuleks kasutada teisi meetmeid. Antud töö jätkamiseks tuleks edasi uurida liiklejate reaalset käitumist liikluses ning võrrelda seda nende endi poolt välja toodud vastuste kattuvusega. Selleks tuleks läbi viia liiklejate vaatlusuuring.

Abstract [en]

The purposes of the following thesis "The role of the traffic courtesy in the traffic culture" are to give an overview about the situational traffic culture in Estonia, including the traffic behavior, traffic education and traffic courtesy. The purpose is also to offer different solutions which might make the traffic culture better. Courtesy has been always counted as a one of the most important part of the culture. There are courtesy norms standing in the society that people engage how they want to. Traffic is also one important part of the culture and courtesy is related to it. How much courtesy there is in the traffic, that depends on every person individually and which are their goals in the traffic. In order to achieve the goals, the author analyzed various sources and materials from which the summaries were made and connections were created. There were also used the results of the survey to achieve the goals. In the exploratory part, there were investigated the opinions about the Estonian traffic. The goals that have been set were achieved. During the work, it was found out how the polite person behaves in the traffic and how his traffic behavior developes. Also there was given a overwiev about the current situation in the traffic in Estonia and the compares have been made with the foreign countries. The general siuation of traffic in Estonia is not satisfying. Estonians theirselves gave the general traffic situation a rating, which was 3,07 points out of 5. That rating is pretty low and definitely there are things that could be made better. In the proccess of work it came out clearly that courtesy is not much expanded factor in Estonian traffic. The most paralytic factors for example are parking, not using the indicators and the pedestrians, who are crossing the roads at the wrong places. That means, to make traffic culture better, these factors need to be worked off. Traffic culture can be defined as a group of people living together and expressing themselves in the traffic, using their own behavior habits. There are people who are expressing themselves politely, but unfortunately there are also found this type of people, who does not know the meaning of courtesy. Courtesy has an important role in the traffic. It is important for a lot of people in the traffic if the others are polite against them. By behaving politely against eachother in the traffic, people avoid the situation where irritation and anger is spreaded between them that may lead to different problems. To achieve the bigger courtesy in the traffic, there should be many campaigns often executed that are related to importance of courtesy in the traffic. The polite person in the traffic is a person who joins the traffic with a specific purposes like not disturbing other people in the traffic and behaving politely in the respect to theirselves and to the others. The polite person in the traffic is motivated to behave politely and according to behavior norms. The function of courtesy for a person developes according to that, which is the atmosphere that is surrounding them. There is a very important role for the traffic education at the persons young age for developing the person behavior habits. Parents must start with the traffic education at the young age of their children. Also different educational institutions must deal with the traffic education of the children. In the exploratory part of the work, done by the author, there was turned out that the half of of the respondents answered that Estonian traffic culture is poor. This is the point, where it should be investigated, which things people count poor in the Estonian traffic and eliminate these aspects. It was also confirmed by the opinions of respondents that home education should be playing a big role in the traffic education. Parents should be more informed about that, how important it is to start teaching traffic education to their children. The survey proved that simple gestures can significantly affect and thanks to these gestures it is possible to create the better general traffic culture view. Different campaigns should be executed, which include thanking and noticing importance in the traffic. One of the most important thing that turned out in the survey was that most people count Estonian traffic culture not really delicate, which means that in their opinion other pople do not count with their demands, wishes and needs. That means it is again about the bad or non existing traffic education and it should be explained to people how important it is to deal with the traffic education at the young age. Likewise it should be explained, how important is noticing others, thanking them and counting with them. Alot attention should be paid to reminding the traffic laws to the people who participate in traffic. According to survey, people think that the law of traffic should be reminded after every change that will be made. Also it should be explained about the behavior norms and motivate people to behave polite and considering others. Because of the low rating for the traffic culture, the things that are disturbing people in the traffic should be investigated and removed. The solutions from the author to improve the traffic culture are: • earlier beginning with the traffic education, • reminding the traffic law to the people with certain intervals, • explaining the courtesy norms to the people, • identifying the causes of a static picture of traffic accidents, • improving the current situation in the traffic by removing the negative aspects, • motivating people to act right in the traffic. In the exploratory, people state their opinions about that, how they understand the things. Actually they behave different way and there should be used the other methods to find out how they really behave. To continue the current work, the actual behavior of the people should be investigated and it should be compared to their answers that they gave in the survey. To achieve that, there should be performed an observation about that how people really behave in the traffic.

Item Type: thesis
Advisor: Inna Gorislavskaja
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Psychology
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Sander Paštšenko
Date Deposited: 11 Jun 2018 08:10
Last Modified: 27 Aug 2019 09:31
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3746

Actions (login required)

View Item View Item